English   Danish

2017/2018  DIP-DREGV1047U  Transfer pricing i multinationale koncerner

English Title
Transfer pricing i multinationale koncerner

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagkoordinator og underviser
  Christian Plesner Rossing - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Peder Reuther - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studieadministrator:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 17-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De fleste medarbejdere i mellemstore eller større virksomheder, med ansvar for økonomistyring og/eller finansiel rapportering, konfronteres før eller siden med transfer pricing.

Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger sættes de studerende i stand til at håndtere de udfordringer, alle mellemstore og store virksomheder med internationale aktiviteter stilles over for i forbindelse med koncerninterne transaktioner.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Valgfag som udbydes til alle HD 2. dels linjer.
Prøve/delprøver
Transfer pricing i Multinationale Koncerner:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Multiple choice
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve afvikles i uge 39. Den præcise dato oplyses på MY.CBS.DK

Syge-omprøve: Oplyses på MY.CBS.DK

Se E-campus for præcise datoer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig prøve:

Multiple choice

 

Mundtlig prøve:
Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor Transfer Pricing.
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget opdeles i 4 overordnede hovedområder:
 

 1. Transfer pricing-problemstillingen. Der gives en grundig introduktion til transfer pricing (juridisk, økonomisk og politisk), herunder et overblik over de sammenhænge, hvor man møder transfer pricing-problemer og hvor kilderne til transfer pricing-risici opstår.
   
 2. Typer af koncerninterne transaktioner. Med udgangspunkt i overblikket over de sammenhænge, hvor man møder transfer pricing-problemer, behandles de enkelte transaktionstyper mere indgående, herunder varesalg, tjenesteydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner. Der lægges vægt på at skabe forståelse for såvel den danske som den internationale regulering, primært med udgangspunkt i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
   
 3. Transfer pricing-dokumentation. De fleste lande har krav om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation. I nogle lande, heriblandt Danmark, er der hjemmel til at udstede bøder for manglende overholdelse af dokumentationskravene. Dokumentationsreglerne gennemgås grundigt, herunder de nye danske dokumentationsregler baseret på OECD's nye retningslinjer for transfer pricing-dokumentation og country-by-country repporting.
   
 4. Forsvarsstrategier og konfliktløsning. Der sættes fokus på temaer som Advance Pricing Arangements, det vil sige aftaler mellem stater og virksomheder om virksomhedens fremtidige, koncerninterne prisfastsættelse, samt Mutual Agreement Procedures, det vil sige aftaler mellem stater.
Undervisningsformer
Undervisningen er centreret om udvalgte kapitler i pensum inklusive tilhørende øvelser/cases, der forberedes hjemmefra.

Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner og øvelsesopgaver.

Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.

Desuden anvendes en række videoklip og aktuelle avisartikler til at demonstrere forskellige transfer pricing-problematikker i praksis.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 80 timer
Eksamen 25 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning:

Uge 34- 38

Mandag og onsdag kl. 17:10-20:40

Der vil være enkelte uger hvor der kun er undervisning en dag i ugen.

 

 

Videopræsentation af faget
 

Foreløbig litteratur

OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations; OECD: Paris. (udvalgte kapitler)

 

Transfer Pricing, af Jens Wittendorff. KARNOV 2016 (udvalgte kapitler)

Sidst opdateret den 17-08-2017