English   Danish

2017/2018  DIP-DSCMV1028U  Supplier Relationships

English Title
Supplier Relationships

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
Sidst opdateret den 27-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder der danner grundlag for styring og udvikling af leverandørrelationer.

Viden:
Faget giver den studerende en forskningsbaseret viden om leverandør-relationens centrale rolle for værdiskabelse i organisationen.

Herudover tilvejebringer faget den studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse og udvikling af virksomhedens leverandørrelationer, med henblik på at øge den værdi der skabes gennem interaktion med leverandører i organisationens leverandør-netværk.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Forstå og vurdere forskellige typer af leverandørrelationer, deres underliggende relations-dynamikker samt hvordan de konkret kan skabe værdi for købervirksomheden.
• Anvende fagets modeller og metoder til analyse af virksomheders leverandører og leverandørrelationer med henblik på at skabe forbedret grundlag for styring og udvikling af strategiske samarbejder.
• Reflektere over egne skriftlige forum bidrag leveret gennem faget, og argumentere for disse bidrags sammenhæng og relevans i forhold til besvarelse af eksamenscasen.


Kompetencer:
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til styring og udvikling af leverandørrelationer.
Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor strategisk indkøb og sourcing i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Tilfredsstilledende gennemførsel af fagets 8 online quizzes skal være godkendt før man kan indstilles til eksamen.
Prøve/delprøver
Supplier Relationships:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Ordinær eksamen afholdes: 7/10 kl. 9.00 - 8/10 kl. 9.00.

Eksamensinformation samt frist for rettidig framelding til eksamen findes på My.cbs.dk.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-eksamen afholdes: TBA

Eksamensinformation samt frist for rettidig framelding til re-eksamen fastsættes i studievejledningen på My.cbs.dk.

En ny case vil være basis for reeksamen. Vær opmærksom på at bedømmelsen af læringsmålet "reflektere over egne skriftlige forum bidrag leveret gennem faget, og argumentere for disse bidrags sammenhæng og relevans i forhold til besvarelse af eksamenscasen" vil være baseret på den studerendes egne skriftlige forum bidrag leveret gennem undervisningsperioden på kurset.

Hvis den studerende – ifølge CBS regler omkring reeksamen – har dokumenteret at sygdom gennem undervisningsperioden har resulteret i at den studerende ikke har, kunne bidrage med egne skriftlige forum bidrag leveret gennem faget, så vil den studerende være tildelt en ny mulighed for at bidrage med disse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Supplier relationship management omhandler ledelse af leverandørrelationer og leverandører. Konceptet fokuserer på at integrere leverandører gennem et tæt samarbejde om udvikling af bestemte processer med henblik på at skabe værdi og reducere de samlede omkostninger i forsyningskæden.

 

Fagets indhold motiveres af, at en voksende dele af værdiskabelsen i en række værdikæder i dag sker i leverandørnetværket og i særdeleshed gennem samarbejde med virksomhedens vigtigste leverandører. Fagets primære fokus er styring og udvikling af strategiske leverandørrelationer og partnerskaber.

 

Faget giver en grundlæggende introduktion til leverandørrelationer. Hvad består leverandørrelationer af og hvordan kan en leverandørrelation analyseres og ledes.

 

Faget fokuserer på de væsentligste dynamikker/faktorer i leverandørrelationer. Formålet er at bibringe en dyb forståelse for begreberne: Værdi, magt/afhængighed, tillid og attraktivitet i leverandørrelationer.

Undervisningsformer
Faget er et Blended Learning fag, med en høj grad af online materiale . En høj grad af selvstudie fra den studerendes side må påregnes. Faget består af en række forskellige selvaktivringselementer som eksempelvis video-elementer, quiz-elementer og øvelses-elemente, herunder forum-diskussioner. LEARN benyttes som den primære platform. Faget består desuden af workshops som afholdes på CBS.
Feedback i undervisningen
Gennem dialog om teori og cases på workshops. Præsentation af case-analyser hvor der gives feedback på analysen og præsentationen fra medstuderende og underviser.

Feedback i læringsrummet før og efter fremmødeundervisningen: LEARN quizzes samt forum-indlæg.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger/øvelser/workshops 18 timer
Forberedelse, eksamen mv. 130 timer
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt venligst instituttet Deparment of Operations Management 
Studieadministrator: Pernille Nielsen pen.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

 

Blended Learning fag. Fremmøde søndag den 3. og 17. september samt søndag den 1. oktober 2017.

 

Bemærk venligst at faget 'Supplier Relationships' overgår til engelsk med start Efterår 2018 og udbydes for sidste gang, som dansksproget fag i eksamensterminen Vinter 2017/2018.

Foreløbig litteratur

Fagets litteratur består af atikler og cases. Eksempler:

Hald, K.S., Cordon, C. and Vollmann, T.E. (2009), Towards an understanding of attraction in buyer–supplier relationships, Industrial Marketing Management, Vol. 38, pp. 960-970

Ellegaard, C., Vollmann, T., & Cordon, C. (2002), Freqon – Buyer-Supplier Evolution?, IMD – International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland, pp. 1-13.

Ulaga, W. (2003). Capturing value creation in business relationships: A customer perspective. Industrial Marketing Management, 32(8), pp. 677-693.

Cox, A (2001), 'Understanding Buyer and Supplier Power: A Framework for Procurement and Supply Competence', Journal of Supply Chain Management, 37, 2, pp. 8-15.

Dyer, J. H. (2000). The Determinants of Trust in Supplier-automaker Relationships in the U.S., Japan, and Korea. Journal Of International Business Studies, 31(2), 259-285.

Sidst opdateret den 27-03-2017