English   Danish

2017/2018  KAN-CCMVV2019U  Perspektiver på Projektledelse

English Title
Perspectives on Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Se venligst kontakt info til Student Hub, studievejledning mv. på My.cbs.dk
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 03-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Følgende læringsmål er gældende for faget:
 • Den studerende skal kunne identificere de forskellige perspektiver på projekter og projektledelse, og implikationerne af disse for vores forståelse (fortolkning og analyse) af projekter og hvorledes hvert perspektiv er koblet til forskellige typer af ledelsesværktøjer (ledelsesteknologier)
 • Vise hvad forskellige perspektiver betyder for problemidentifikation og analyse samt løsningsforslag i forhold til en selvvalgt case
 • Den studerende skal kunne vise hvorledes de forskellige perspektiver forholder sig indbyrdes på forskellige dimensioner.
 • Den studerende skal kunne relaterede de teoretiske perspektiver til praksis og kunne redegøre for de typer af overvejelser som perspektiverne måtte give anledning til hos en projektleder/projektansvarlig person
 • Forholde sig kritisk til de identificerede og/eller anvendte perspektiver, for at kunne forholde sig til behovet for andre/nye vinkler på projektledelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter kendskab til organisationer og virksomheders funktioner og opgaver, herunder behovet for løbende fornyelse gennem projekter af forskellig art: F.eks. som produktudvikling, organisationsudvikling, udvikling af nye produktionsformer, markedsføringskampagner, nye markeder og strategiudvikling.
Prøve/delprøver
Perspektiver på Projektledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 10 pages max.
3 students 15 pages max
4 students 20 pages max

Note that the exam is a group exam. If you are not able to find a group yourself, you have to address the course coordinator who will place you in a group.

Students who wish to have an individual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the cand.merc. rules for term papers for more information.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-take exam is to be based on the same report as the ordinary exam:

* if a student is absent from the oral exam due to documented illness but has handed in the written group product she/he does not have to submit a new product for the re-take.

* if a whole group fails the oral exam they must hand in a revised product for the re-take.

* if one student in the group fails the oral exam the course coordinator chooses whether the student will have the oral exam on the basis of the same product or if he/she has to hand in a revised product for the re- take.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i det skriftlige mini-projekt, der er indleveret inden eksamen. Eksamen tager afsæt i den skriftlige rapport, og de studerende har mulighed for at indlede med korte bemærkninger og observationer. Den mundtlige udprøvning kan inddrage elementer og perspektiver, der ligger udover det, der er behandlet i den skriftlige rapport.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets overordnede faglige og læringsmæssige mål er at sætte den studerende i stand til at problematisere og lede et projekt i en organisatorisk kontekst. Den centrale pointe, er, at forskellige perspektiver har betydning for forståelsen af projektet, udfordringerne og hermed for den type ledelse der søges gennemført.

Organiseringen og ledelse af et projekt får stigende betydning for mange organisationer, hvad enten det er privat eller offentligt regi. Udvikling implementering og projekter går hånd i hånd og kompetent projektledelse vil således have stor betydning for mange typer af opgaver og områder i virksomhederne.

Faget er bygget op omkring en række perspektiver på projektledelse med den formelle og uformelle organisation som omdrejningspunkt. Perspektiverne dækker forskellige organisatoriske paradigmer som f.eks.: det administrative (strukturelle); det politiske; det ressourcebaserede; et vidensbaseret; et løst koblet og et netværk proces perspektiv. Ud fra disse perspektiver udvikles deltagernes forståelse for hvilke former for ledelse og ledelsesteknologier der er til rådighed indenfor hvert perspektiv.

Undervisningsformer
En blanding af forelæsninger, oplæg til diskussione og de studerendes præsentation af udvalgte tekster samt udvalgte inviterede praktikere der fortæller om deres egne cases.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med de studerendes præsentationer og deres funktion som opponenter vil der blive givet mundtlig feedback på både form og indhold. Desuden vil der blive givet skriftlig feedback på det korte oplæg til eksamensprojekt.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 25 timer
Forberedelse til lektioner 121 timer
Udarbejdelse af gruppeprojekt (per deltager i gruppen) 60 timer
Foreløbig litteratur

Tentativ og kun indikativ.

 

 • Bentzen, M. E., Christiansen, J. K., & Varnes, M. C. J. (2011). What attracts decision makers’ attention? Managerial allocation of time at product development portfolio meetings. Management Decision, 49(3), 330-349.
 • Project Management Institute (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) fourth edition. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc
 • Cunha, M. P and Gomes, J.F.S. (2003). Order and Disorder in Product Innovation Models, Creativity and innovation Management 12(3): 174-187.
 • From Models to Practice: Decision-Making At Portfolio Meetings. (John K. Christiansen & Claus Varnes). International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 25 No. 1, pp. 87-101, 2008.
 • Making Decisions on Innovation: Meetings or Networks? (John K. Christiansen & Claus Varnes) Journal of Creativity and Innovation Management, 16:3 (2007) 282-298
 • Actors and Structure: What Makes Implementation Happen? Scandinavian Journal of Management, Vol. 22 (2006) 213-237 (John K. Christiansen & Finn Borum). (Published in special issue of the journal with four "classical articles" from the past 15 years).
 • Competence strategies in organizing product development, Creativity and Innovation Management Vol. 14, Number 4, 2005, page 384- 392, 2005. John K. Christiansen & Allan Hansen, Claus Varnes and Juliana Husuan Mikkola.
 • Malach-Pines, A., Dvir, D., & Sadeh, A. (2009). Project manager-project (PM-P) fit and project success. International Journal of Operations and Production Management, 29(3), 268-291.
 • The Role of Reputation Building in R&D Project Cooperation, Corporate Reputation Review Vol. 5, no. 4, Winter 2003, pp. 304-329. (John K. Christiansen & Morten Vendelø).
Sidst opdateret den 03-03-2017