English   Danish

2017/2018  KAN-CCMVV2131U  Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

English Title
Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Søren Henning Jensen - MPP
 • Tommy Kjær Lassen - MPP
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt eller Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 03-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Beskrive, klassificere, strukturere, kombinere og anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Demonstrere forståelse af business coachingens teori og metode
 • Demonstrere forståelse for betydningen af magterelationer og intimteknologier i relation til coaching
 • Demonstrere forståelse for coachingbegrebets udvikling og aktualitet i ledelse og arbejdsliv
 • Demonstrere forståelse for protreptik og coaching som normativ samtalepraksis
 • Demonstrere forståelse for ledelsesfilosofisk coaching og eksistentielle spørgsmål i coaching
Prøve/delprøver
Business Coaching - Hvad, hvorfor og hvordan?:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 5 pages max.
3-4 students 10 pages max

Note that the exam is a group exam. If you are not able to find a group yourself, you have to address the course coordinator who will place you in a group.

Students who wish to have an individual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the cand.merc. rules for term papers for more information.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-take exam is to be based on the same report as the ordinary exam:

* if a student is absent from the oral exam due to documented illness but has handed in the written group product she/he does not have to submit a new product for the re-take.

* if a whole group fails the oral exam they must hand in a revised product for the re-take.

* if one student in the group fails the oral exam the course coordinator chooses whether the student will have the oral exam on the basis of the same product or if he/she has to hand in a revised product for the re- take.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Business Coaching er coaching i en professionel, ledelsesmæssig og erhvervsøkonomisk kontekst.

 

Kurset giver en generel introduktion til coachingbegrebet med udgangspunkt i forskellige coachingtraditioner og deres teoretiske ophav i primært kognitiv psykologi, positiv psykologi, narrativ dialog, systemiske tilgange, anvendt filosofi samt ledelsesteori.

 

Fagets centrale områder er:

 • Indføring i coaching: traditioner og teknikker
 • Coaching i en organisatorisk og ledelsesbaseret kontekst
 • Psykologisk, narrativ og systemisk coaching
 • Tredje generationscoaching og perspektiver på det personlige lederskab
 • Introduktion til protreptik: refleksion, selvindsigt og normativ dialog
 • Ledelsesfilosofisk coaching: fænomenologisk analyse og eksistentiel refleksion
 • Søren Kierkegaard som coach? Selvet, indlevelse og den indirekte meddelelse

 

Kurset tager udgangspunkt i ledelsesbaseret coaching og udfolder vilkår, metoder og perspektiver ved coaching i en professionel organisatorisk kontekst. Faget forholder sig både kritisk og konstruktivt til spændingsfelter i ledelsescoaching imellem eksempelvis produktivitet og trivsel, magt og frihed samt symmetri og asymmetri i samtalen.

 

Endvidere diskuteres coaching som intimteknologi i relation til begreber som engagement, selvledelse og udvikling af det personlige lederskab. Tredje generations coaching præsenteres og kobles til Ole Fogh Kirkebys ledelsesfilosofi og begreb om protreptik.

 

Protreptik er en filosofisk baseret refleksions- og samtalepraksis, der har til formål at vende fokuspersonen mod det væsentlige i tilværelsen og derigennem øge sin selvindsigt og blive ’herre i eget hus’. Målet med den protreptiske samtaleform er at tilskynde lederen til at forstå sit eget værdigrundlag, egne motiver for at været blevet leder, og hvordan denne individuelle horisont balancerer med organisationens behov.

 

Fagets udbytte:

 • Overblik og viden om coachingbegrebets traditioner og metoder
 • Indblik i organisatorisk og ledelsesbaseret coaching
 • Viden om magtrelationer, asymmetri og intimteknologier ifm. coaching
 • Udvikling af egne dialogiske kompetencer
 • Øget selvindsigt og personlig robusthed
 • Kritisk tænkning og refleksion

 

Business coaching er for dig, der vil arbejde professionelt med coaching enten som leder, ekstern konsulent eller selvledende medarbejder. Kurset henvender sig også til dig der ’blot’ ønsker at blive klogere på dig selv, styrke dine refleksive kompetencer og blive mere fokuseret i dit studie- og arbejdsliv. 

Undervisningsformer
Undervisningen består primært af forelæsninger, dialogundervisning og øvelser. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen ved f.eks. øvelser og fremlæggelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse 123 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Grundbøger:

 

Storch J., Søholm, T.M., A. Juhl, K. Dahl og A. Molly (2013) Ledelsesbaseret Coaching. L&R Business, København. (254 s.)

 

Kirkeby, O.F., Hede, M.D., Mejlhede, M. og Larsen, J. (2008) Protreptik. Filosofisk coaching i ledelse. Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. (204 s.)

 

Udvalgte artikler og bogkapitler (156s.):

 

Stelter, Reinhard. (2013) Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab. I Lederskabelse - det personlige lederskab. Pauia Helth (red.) 3. udgave. Samfundslitteratur. Frederiksberg. (s.129-140)

 

Holmgren, Allan. (2013) Ledelse med narrative og poststrukturalistiske perspektiver. I Lederskabelse - det personlige lederskab. Pauia Helth (red.) 3. udgave. Samfundslitteratur. Frederiksberg. (s.97-128)

 

Strøier, Vibe. (2011) Frygtløs ledercoaching - mellem kastethed og frihed. Erhvervspsykologi. Vol. 9, nr. 2. s.22-42. 

 

Rosbøll, Christian. (2010) Hannah Arendt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København. Kap. 4. Arbejde, fremstilling og handling. (s.17-27).

 

Skov, Jakob. (2009) Det brændende engagement. Videnarbejderen mellem performancemåling og fællesskab. Gyldendal Business. København. (s.43-85)

 

Jacobsen, Bo. (2009) Livets dilemmaer. Hans Reitzels Forlag. Kap. 6 Valgfrihed og livsforpligtelser. (s.154-186)

 

Søltoft, Pia. (2008) Kierkegaard som coach. Erhvervspsykologi. Vol. 6, nr. 1. s. 2−17, 68.

 

Bertung, Birgit. (2009). Kierkegaard - kunsten at kommunikere. Forlag 1. (s. 10-37) 

 

 

Sidst opdateret den 03-03-2017