English   Danish

2017/2018  KAN-CCMVV5561U  Verdens bedste pensionssystem – Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor?

English Title
The world’s best pension system – how, why and what challenges is it facing?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Henrik Ramlau-Hansen - Institut for Finansiering (FI)
Underviser: Henrik Ramlau-Hansen mfl.
Further information: https:/​/​studentcbs.sharepoint.com/​CEMS/​Pages/​Valgfag-paa-CBS_DK.aspx
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Finansiering/Finance
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 03-03-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal demonstrere forståelse for opbygningen og strukturen af det danske pensionssystem set fra et samfundsperspektiv, fra et individuelt/en pensionsopsparers perspektiv og fra et regulatorisk/​tilsyns-/​regnskabsmæssigt perspektiv. Den studerende skal også udvise klar forståelse for pensionssektorens og pensionsselskabernes rolle i det finansielle system. Den studerende skal desuden demonstrere forståelse for den danske livforsikring og pensionssektors historiske udvikling og udviklingstendenser i en international kontekst.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset henvender sig især til studerende på Cand.merc. FIR, FSM, FIN og AEF samt Cand.Oecon eller tilsvarende med stærk baggrund i finansiering.
Prøve/delprøver
Verdens bedste pensionssystem - Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 10 pages max.
3 students 15 pages max
4 students 20 pages max

Note that the exam is a group exam. If you are not able to find a group yourself, you have to address the course coordinator who will place you in a group.

Students who wish to have an individual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the cand.merc. rules for term papers for more information.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-take exam is to be based on the same report as the ordinary exam:

* if a student is absent from the oral exam due to documented illness but has handed in the written group product she/he does not have to submit a new product for the re-take.

* if a whole group fails the oral exam they must hand in a revised product for the re-take.

* if one student in the group fails the oral exam the course coordinator chooses whether the student will have the oral exam on the basis of the same product or if he/she has to hand in a revised product for the re- take.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset vil indholde både danske og engelske tekster, ligesom undervisningen vil foregå på begge sprog. Nedenstående emnekredse er beskrevet på engelsk, da de engelske termer i høj grad vil blive anvendt i undervisningen.

 

 • Insight in the structure of the Danish life and pension system i.e. the three pillars (Public pension schemes/ATP, Labour market pension schemes and Private pension savings), the role of taxation, market developments and drivers .
 • Understanding the characteristics of the products eg. guaranteed contribution schemes, conditional guarantees, lifecycle products and unit-linked schemes.
 • Understanding the regulatory framework:​
  • Financial Supervisory Authority (Finanstilynet) and EIOPA/Solvens II
  • The governance structure: Top Management requirements (fit and proper), the four functions (Compliance, Risk management, Actuary, Internal Audit) in the system of governance, Appointed Actuary, External Audit
  • Solvency requirements (SCR). Key risk drivers: market risk, life insurance and expected lifetime, health insurance, operational risk, concentration risk.
  • ORSA - Capital needs and capital planning
  • “Prudent Person” in investments
  • Ethics in investments/CSR (Corporate Social Responsibility)
  • Outsourcing.
 • Accounting and financial reporting
  • Accounting rules: valuation, income statement, balance sheet and capital KPI (Nøgletal)
  • Contribution rules (sharing of profit and loss in guaranteed pension schemes)
  • Disclosure of costs (ÅOK/ÅOP)
  • The role of rating agencies.
 • Current issues
  • The interaction between public pensions (Folkepension) and private pension savings imply low marginal effect of supplementary savings for some income groups
  • The role of ATP.
  • Challenges in the current low interest rate environment
  • Individual pension schemes vs collective pension funds
  • Consolidation: Cost-driven, yield-driven, regulation driven etc.
 • A visit to a pension company highlighting contemporary issues.
 • Pension systems in other countries.
Undervisningsformer
Kurset vil i stor udstrækning gøre brug af eksterne indlægsholdere fra pensionssektoren.
Feedback i undervisningen
Office hours for feedback
Regular short assignments
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Underviserne på kurset vil vælge relevant materiale til de enkelte emner. Dette betyder, at kurset vil anvende tekster og materiale, der beskriver dansk og international finansiel regulering (f.eks. Bekendtgørelsen vedrørende solvensopgørelser (Solvens II), Regnskabsregler, Kontributionsbekendtgørelser, PAL-skatteregler kombineret med cases fra den danske pensionssektor (f.eks. Årsrapporter, rapporter fra Finanstilsynet, Julebreve fra Finanstilsynet samt materiale fra Forsikring og Pension).

Sidst opdateret den 03-03-2017