English   Danish

2017/2018  KAN-CEMFO1050U  Performance Management and Marketing

English Title
Performance Management and Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Varnes - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 22-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Prøve/delprøver
Performance Management & Marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Sygeomprøven er en 20 min mundtlig eksamen i fuld pensum. Der afholdes syge-/omprøve i august.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Formålet er at diskutere hvordan markedsføring gøres til et strategisk anliggende for hele virksomheden og dermed at problematisere hvordan legitimitet kan skabes omkring marketingindsatsen. Faget er derfor organiseret i tre tematiseringer om hvordan marketing ledes, hvordan marketing måles, og hvordan virksomheden kan profitere fra marketing.

Fagets indhold
Centrale problemstillinger omfatter:
Måling og kontrol i en organisatorisk sammenhæng. Organisationsstruktur og styring kan organiseres forskelligt lige som designet af beløningssystemer kan have forskellige effekter
Koblingen mellem virksomhedens overordnede strategier og marketing diskuteres, herunder ”strategic mapping”
Ressourceallokering er centralt som i et portfolio management perspektiv i forhold til budgetlægning og marketing mix
Budgetopfølgning og effektmålinger diskuteres lige som det diskuteres hvordan finansielle og ikke finansielle målinger balanceres
Produktudvikling og målingsproblematikker. Innovation har stigende opmærksomhed og dermed også hvordan styring kan introduceres i produktudvikling, der i stigende grad bliver marketing afdelingens ansvar (herunder også target costing)
Styring af marketing diskuteres i forhold til contingency teori. Vi diskuterer om virksomheder med forskellige strategier skal organiserer sig forskelligt.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger, øvelser og casearbejde.
Feedback i undervisningen
På case opgave med 3 virksomheder gives mundtlig feedback.
I forbindelse med øvelser i klassen gives ligeledes feedback.

Fagansvarlige er der altid 1/2 time før og efter forelæsningerne, hvor der er mulighed for individuel feedback og dialog.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 123 timer
Undervisning 33 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Marketing Management – A contemporary Perspective.
Christian Homburg, Sabine Kuester & Harley Krohmer, 2009
ISBN:978-007711724-5
  
  CRM 2.0 Håndbogen – Strategi, implementering og systemvalg.
  Per Østergaard Jacobsen & Peter Ulka, 2012
  ISBN:978-87-995714-0-6
 

Sidst opdateret den 22-05-2017