English   Danish

2017/2018  KAN-CEMFO2056U  Holistisk Markedsføring

English Title
Holistic Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Hanne Pico Larsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 16-11-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Eksamensbesvarelsen skal dokumentere, at den studerende på kompetent vis kan analysere og strukturere komplekse problemstillinger med relevans for virksomhedens eller organisationens markedsføringsindsats. Eksamensbesvarelsen skal videre kunne dokumentere, at den studerende kan give en kompetent fremstilling af problemstillingernes mulige løsning og implikationer heraf. Specifikt skal den studerende i besvarelsen:
  • På baggrund af en udleveret problemstilling inddrage mindst tre af EMF-linjens øvrige obligatoriske fag.
  • Udvælge og argumentere for anvendelsen af konkrete metoder/teorier til analyse af problemstillingen.
  • Opstille fagligt argumenterede begrundelser for mulig(e) evt. løsning(er) på problemstillingen..
  • Drøfte mulige konsekvenser ved implementering af den/de foreslåede løsninger(er).
Prøve/delprøver
Holistisk Markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Syge/omprøve finder sted i august/september.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset følger op på og uddyber liniens helhedssyn på marketing Med udgangspunkt i en gennemgående, aktuel businesscase, som introduceres i begyndelsen af kurset, inddrages problemstillinger vedrørende såvel analysemetoder, kunder (både forbrugere og virksomheder), konkurrenter, ressourcer, strategier, kultur som omverden. Kurset vil navnlig fokusere på at øve de studerendes færdigheder i at analysere og reflektere over marketingproblemstillinger ved inddragelse af liniens øvrige fag. Det vises og uddybes i særlig grad, hvorledes liniens forskellige faglige elementer (metoder, modeller og teorier) kan komplementere hinanden i forhold til analyse og løsning af praktiske problemstillinger. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om, at flere fagelementer inddrages i de konkrete arbejder, og hvor der ofte sker udarbejdelse af skriftlige oplæg. Kursets formål er således dels at give deltagerne mulighed for at uddybe kendskabet til praktiske markedsføringsmæssige problemstillinger, dels at træne overblikket over liniens faglige elementer.

Undervisningsformer
Klasseundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Undervisningen vil indeholde dialogbaseret feedback ud fra de studerendes input til og aktive medvirken i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 126 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 50 timer
Sidst opdateret den 16-11-2017