English   Danish

2017/2018  KAN-CFIRO1054U  Business Projekt

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jeppe Christoffersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 22-05-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Projektarbejdet skal dokumentere, at de studerende på kompetent vis kan give en fremstilling af et afgrænset emne indenfor FIR-linjens seks obligatoriske fag på begrænset tid samt beherske relevante metoder.
  • Identificer en selvvalgt problemstilling indenfor FIR-linjens obligatoriske fag.
  • Udvælg og argumenter for anvendelsen af konkrete metoder/teorier, til analyse af den valgte problemstilling.
  • Udarbejdelse af rapport, der præsenter problemstilling, analyser og evt. løsninger.
Prøve/delprøver
Business Projekt:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Følger CBS normalside-definition.
Max antal sider er incl. indholdsfortegnelse
Excl.: Forside, litteraturliste, individualisering og bilag/appendix
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Studerende finder sammen i 2-mandsgrupper.

På et af linjeadministrationen fastsat tidspunkt skal grupperne meddele 2 prioriterede emneforslag.

Emneforslag gennemgås af fagansvarlig og der findes en passende vejleder *).

På et af linjeadministrationen fastsat tidspunkt meddeles grupperne hvilket emne og hvilken vejleder de er tildelt.

Frist for aflevering af projekt (upload i DE) er 1 måned efter denne meddelelse.

 

* Det er ikke muligt at skrive alene eller være 3 i gruppe uden forudgående dispensation fra CM-EBA studienævnet.

* Grupper må gerne selv kontakte en vejleder og ved accept fra denne, meddele dette ved indmelding af 2 prioriterede emneforslag

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ved udgangen af 2. semester, skal de studerende i grupper á 2 studerende udarbejde et projekt i et selvvalgt emne indenfor de på linjens 1. år udbudte fag. Emnet skal godkendes af fagansvarlig.
Månedsprojektet har to delmål. For det første er det målet at give deltagerne mulighed for at uddybe kendskabet til finansielle problemstillinger gennem selvstændigt arbejde og analyse. For det andet er det målet at give deltagerne træning med hensyn til at udarbejde en rapport inden for en begrænset tid og i en gruppe. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om udarbejdelse af rapporter, f.eks. oplæg til ledelsen.

Undervisningsformer
Der vil være gruppearbejde.
Feedback i undervisningen
Der vil være mulighed for feedback i forbindelse med introduktionsforelæsningen.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 2 timer
Projektarbejde 204 timer
Sidst opdateret den 22-05-2017