English   Danish

2017/2018  KAN-CJURO1044U  Kandidatspeciale

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Christina D. Tvarnø - LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 20-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks, tværfaglig problemstilling på kandidatniveau, som rækker ud over niveauet på specialefagene. Den studerende skal demonstrere, at vedkommende mestrer såvel jura som økonomi. Den studerende skal evne at integrere jura og økonomi. Kandidatspecialet skal indeholde lige dele jura og økonomi, såvel kvalitativt som kvantitativt. Desuden skal kandidatspecialet indeholde en integreret analyse. Alt dette gælder, uanset om emnet er af teoretisk eller empirisk karakter.

Læringsmål for kandidatspecialeforløbet er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med kandidatspecialet, det andet vedrører de elementer afhandlingen skal bestå af.

Det metodiske udbytte
Efter at have gennemført kandidatspecialeforløbet skal den studerende kunne:
• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende
• Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatspecialet og dens indhold
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet
• Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.
• Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv

Indholdskriterier
Karakteren 12 gives, når kandidatspecialet på fremragende vis, d.v.s. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:
 • Kandidatspecialet er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende, og bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur
 • Besvarelsen er afgrænset således, at kandidatspecialets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår)
 • Kandidatspecialet reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske afhandlinger)
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og empiri. Der indgår overvejelser om, hvordan kandidatspecialets egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser
 • Kandidatspecialet viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst
 • Kandidatspecialet diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes. (Gælder især for teoretiske afhandlinger)
 • Kandidatspecialet bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem
 • Afhandlingen anvender begge fagområder i løsningen af problemformuleringen, således at fagområderne indgår i afhandlingen med nogenlunde samme vægt. Afhandlingen kombinerer de to fagområder hensigtsmæssigt
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Kandidatspecialet skal udarbejdes af to eller tre studerende i fællesskab, og skal have et omfang af maksimum 120 normalsider + evt. bilag for to studerende og 160 sider + evt. bilag for tre studerende.
Eksamen er en gruppeeksamen og har en varighed af 90 minutter inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Der er ikke mulighed for at udarbejde specialet alene, med mindre der af Studienævnet for CMJ er givet dispensation.
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
90 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet I bedømmelsen indgår resumé, der indeholder afhandlingens centrale pointer. Resuméet skal affattes på engelsk og skal fylde 1 side.
Kandidatspecialet kan også skrives på engelsk. I så fald skal specialets resumé affattes på dansk.
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Kandidatspecialet  evalueres i forbindelse med en til kandidatspecialet hørende mundtlig prøve. Bedømmelsens resultat er et udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige kandidatspeciale inkl. resumé, den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne (studienævnet kan dispensere herfra for studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse), idet dog det faglige indhold vægter tungest.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

-

Undervisningsformer
-
Feedback i undervisningen
Vejledningsmøder og i forbindelse med den mundtlige prøve.
Studenterarbejdstimer
Udarbejdelse af kandidatspeciale m.v. 816 timer
Eksamen 1,5 timer
Sidst opdateret den 20-06-2017