English   Danish

2017/2018  KAN-CJURV7070U  EU Udbudsret

English Title
EU Public Procurement Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Grith Skovgaard Ølykke - LAW
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Sidst opdateret den 18-04-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er fagets formål at kvalificere de studerende på teoretisk niveau, til i praksis at kunne bidrage til og deltage i offentlige indkøbs procedurer som ordregiver eller på tilbudsgiversiden, med særlige kompetencer indenfor EU udbudsretten.
  • Redegøre for ordregiveres og virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
  • Identificere relevante retlige problemer og argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
  • Placere konkrete problemstillinger i retlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
  • Analysere retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde
  • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg af løsninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA(jur.).
Prøve/delprøver
EU udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på EU udbudsret. EUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover findes direktiver om visse større kontrakter. Der blev i 2014 vedtage nye udbudsdirektiver i EU med implementeirngsfrist i foråret 2016. I Danmark blev der i december 2015 vedtaget en udbudslov, der implementerer det almindelige udbudsdirektiv - loven trådte i kraft 1. januar 2016. Desuden findes der en omfattende praksis fra EU Domstolen, som er en central del af retsgrundlaget på udbudsrettens område - følgeligt er der i faget stort fokus på læsning og analyse af domme. 
 

 

Undervisningsformer
Fagets pædagogik og undervisningsformer bærer, da der er tale om en studiekreds, præg af en meget høj grad af studenterinvolvering.

De studerende bliver inddraget i valg af emner for forelæsningerne samt i fastlæggelse af pensum. Endvidere vil de studerende på skift skulle udføre peer-review af deres kollegaers skriftlige produkter som skal afleveres til et antal forelæsninger (2-3). Det individuelle skriftlige arbejde lægger op til det eksamensrelevante gruppearbejde, herunder gør det muligt at finde emner, der kan undersøges heri.
Feedback i undervisningen
Feedback har form af peer-review samt af besvarelsen af små-cases og repetitionsspørgsmål til hver lektion.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 14 timer
Forberedelse til undervisningen 110 timer
Fremlæggelser + peerreview 30 timer
Eksamensforberedelse 71 timer
Foreløbig litteratur

EUF traktaten, direktiverne, domme og akademiske artikler/uddrag af bøger. Endeligt pensum fastlægges i samarbejde med de studerende.

Sidst opdateret den 18-04-2017