English   Danish

2017/2018  KAN-CKOMV1012U  Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 02-01-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • koble teori og praksis i en problemstyret, analytisk projektrapport med afsæt i relevant empirisk materiale.
  • analysere, diskutere og perspektivere praktikopgaverne og den empiriindsamling, der er foretaget under praktikperioden.
  • anvende et kommunikationsstrategisk perspektiv ift. en konkret problemstilling.
  • reflektere over, hvordan den viden og de færdigheder, som er erhvervet under uddannelsen, er (var) anvendelig i praksis.
  • vurdere hvilket læringsudbytte praktikopholdet har medført.
Prøve/delprøver
Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende skal individuelt udarbejde en projektrapport med en konkret kommunikationsstrategisk problemstilling inden for organisation, marketing, strategi, ledelse eller lignende med udgangspunkt i det projektorienterede forløb (praktikperioden). Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Praktikforløbet strækker sig over minimum 3 måneder på fuld tid, hvor den studerende øves i at anvende sin tilegnede viden fra CM(kom.)-studiet i praktikorganisationen, indsamle relevant empiri samt reflektere over praksis. På baggrund af dette udarbejder den studerende en akademisk projektrapport. Udarbejdelsen af praktikrapporten faciliteres af en CBS-vejleder, som den studerende selv finder og skriver på sin praktikkontrakt ifm. godkendelse af praktiksted.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i kraft af vejledning.
Studenterarbejdstimer
Praktik og eksamen 412,5 timer
Kurset i alt 412,5 timer
Sidst opdateret den 02-01-2018