English   Danish

2017/2018  KAN-CMECO1000U  Kandidatspeciale

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
 • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks, tværfaglig matematisk-økonomisk problemstilling på kandidatniveau, som rækker ud over niveauet af matematiske og økonomiske modeller erhvervet på specialefagene.
 • Er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Anvende matematiske og erhvervsøkonomiske modeller og metoder i løsningen af problemformuleringen.
 • Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.
 • Der er konsistens mellem problemformulering, afgrænsning, analyser og konklusion.
 • Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.
 • Diskutere de analytiske og mulige opnåede empiriske resultater
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • Uddrage betydning og konsekvenser af afhandlingens resultater indenfor det studerede fagområde.
 • Kommunikere afhandlingens indhold til fagfæller.
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 120 sider
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet I bedømmelsen indgår resumé, der indeholder afhandlingens centrale pointer. Resuméet skal affattes på engelsk.
Hvis specialet er udarbejdet på engelsk, skal resuméet vedlægges på dansk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget består af udarbejdelse af kandidatspeciale, som har til formål, at teste den studerendes evne til selvstændigt at formulere og bearbejde et komplekst problem på kandidatniveau.

Specialets emne og problemformulering skal godkendes inden vejledningens start. En specialegruppe bestående af to studerende har 24 timers vejledning. 

 

 

Undervisningsformer
Vejledning
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Udarbejdelse og eksamen 823 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 15-12-2017