English   Danish

2017/2018  KAN-CMECV1054U  Matematisk Finansiering 2

English Title
Mathematical Finance 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 16-01-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kursets formål er at give de studerende en basal indføring i matematisk finansiering i kontinuert tid. Dette indebærer en introduktion til stokastiske differentialligninger og Ito-calculus, som er det basale værktøj bag såvel Black-Scholes modellen som de almindeligt brugte rentestrukturmodeller, f.eks. Vasicek-modellen. Deltagerne skal gennem kursets forelæsninger og opgaver opnå fortrolighed med modellerne og deres anvendelse til prisfastsættelse af finansielle instrumenter og til risikomåling og -styring.
  • Demonstrere forståelse for stokastiske differentialligninger og Itos lemma som de grundlæggende modelredskaber til modellering i kontinuert tid
  • Kunne udlede den fundamentale partielle differentialligning ,demonstrere forståelse for forskellen mellem et handlet og et ikke-handlet underliggende aktiv samt redegøre for forskellige metoder til løsning af denne ligning.
  • Demonstrere forståelse for skift af sandsynlighedsmål og forskellige anvendelseer heraf som en grundlæggende teknik til prisfastsættelse af finansielle kontrakter.
  • Demonstrere forståelse for hedging og risikostyring af finansielle positioner ved hjælp af nøgletal ("Greeks")
  • Demonstrere forståelse for forskellige risikomål som f.eks. Value-at-Risk og Expected Shortfall.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende på CM(mat.)-overbygningen som et introducerende overbygningsfag. Faget kan følges af studerende, som er i besiddelse af de nødvendige forudsætninger. Der tages udgangspunkt i kendskab til de begrebsdannelser, metoder og modeller, som er behandlet i faget Matematisk Finansiering 1.
Prøve/delprøver
Matematisk Finansiering 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder:

· Stokastiske differentialligninger som en model for usikkerhed i kontinuert tid

· Lognormalfordelingen og dens egenskaber

· Itos lemma

· Prisfastsættelse af optioner, futures og andre derivater i kontinuert tid: Black-Scholes modellen og udvidelser

· Den fundamentale partielle differentialligning til prisfastsættelse af finansielle fordringer

· Rentestrukturmodeller (Vasicek, CIR, Hull-White, Ho-Lee)

· Prisfastsættelse af optioner på obligationer og renteoptioner som f.eks. caps og swaptions

Value-at Risk

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger
Feedback i undervisningen
Individuel besvarelse af henvendelser vedrørende faglige spørgsmål.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse ved gennemlæsning af pensum (bog og noter) 140 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 36 timer
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 13.30-15.10, uge 43-49
Mandag 09.50-11.30, uge 44-51

Foreløbig litteratur

Robert McDonald: Derivatives Markets. 3. Udgave, 2013. (Pearson International Edition, paperback).

Bjarne Astrup Jensen: Supplerende undervisningsnoter og –plancher samt opgaver.

Sidst opdateret den 16-01-2018