English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYO2001U  Adfærdsøkonomi

English Title
Behavioral Economics II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Jesper Christensen - SI
Primære fagområder
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 19-01-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kursets overordnede mål er at give de studerende indsigt i og forståelse af centrale elementer i det adfærdsøkonomiske felt, herunder hvordan psykologi eksplicit inddrages i økonomiske og erhvervsøkonomiske modeller med henblik på at etablere mere robuste forklaringer, forudsigelser og værktøjer. De studerende skal ved kursets afslutning kunne:
 • Redegøre for centrale teoridannelser indenfor det adfærdsøkonomiske/økonomisk-psykologiske felt
 • Redegøre for, hvorledes disse teorier kan anvendes inden for et eller flere erhvervsøkonomiske områder.
 • Lave en videnskabsteoretisk analyse af forskellige økonomisk-psykologiske teorier og sammenligne dem med tilsvarende klassiske økonomiske teorier.
 • Påvise, hvorledes forskellige typer beslutningsproblemer kan analyseres fra et økonomisk-psykologisk perspektiv vs. et klassisk beslutningsperspektiv.
Prøve/delprøver
Adfærdsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset sigter mod at give de studerende en bred indsigt i de mange områder, hvor psykologien inddrages eksplicit i økonomisk teori for at give os mere robuste og adækvate økonomiske forklaringer og forudsigelser. Kurset tager sit primære afsæt i adfærdsøkonomisk forskning, som i kølvandet på Daniel Kahneman og Amos Tversky’s samarbejde har indtaget en stadigt mere central position i økonomisk teori og praksis. Den adfærdsøkonomiske forskning dækker blandt andet beslutningsrationalitet og -heuristikker, prospektteori, intertemporale valg, dual proces-teori, mm. Kurset vil introducere disse områder og gennemgå, hvordan adfærdsøkonomisk teori er blevet anvendt inden for en række erhvervsøkonomiske og organisatoriske områder som f.eks. corporate governance, virksomhedsstrategi, organisering og policy. Endelig vil kurset løbende perspektivere den adfærdsøkonomiske teori til de mere klassiske økonomiske teorier og til de underliggende økonomiske og videnskabsteoretiske antagelser.

 

Kurset består af en forelæsningsrække på 12 forelæsninger med 1-2 forelæsninger pr. uge, der introducerer det adfærdsøkonomiske fagområde og dets relevans for en række organisatoriske og erhvervsøkonomiske problemstillinger.

 

I uge 40 og 50 afholdes heldagsworkshop i samarbejde med andre fag på semesteret med det formål at bidrage til de studerendes teoretiske og tværfaglige forståelse, samt evnen til at bringe denne forståelse i anvendelse i praksis. Disse workshops vil ikke introducere nyt materiale eller stille krav til særlig forberedelse, men i stedet give mulighed for at stille spørgsmål til hinanden eller de fagansvarlige, modtage feedback eller stimulere til debat og anlægge andre perspektiver på fagenes pensa.

 

I uge 43 og 50 afholdes øvelsestimer, hvor der sættes fokus på udvalgte problemstillinger i fagets pensum. Her er formålet at give plads til spørgsmål og undringer fra de studerende, samt at angribe materialet fra andre vinkler og udfordre centrale hypoteser med afsæt i pensum.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, workshops og øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Der er plads til feedback og dialog gennem hele faget, dvs. ved diskussioner i plenum til forelæsninger eller ved personlig henvendelse i pauser, efter endt forelæsning, eller ved henvendelse pr. mail. De studerende har ligeledes mulighed for feedback ved brug af office hours i uger med undervisning (mandag kl. 9.00-11.00).

Derudover er der i faget indlagt både workshops og øvelsestimer, hvor der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, diskutere relevante emner, o. lign.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse og deltagelse i forelæsningsrækken 140 timer
Forberedelse og deltagelse i workshop 25 timer
Eksamensforberedelse 42 timer
Foreløbig litteratur

 

1. Lektion - Introduktion til økonomisk psykologi

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Camerer, C. (1999), Behavioral Economics: Reunifying psychology and economics, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(19): 10575-10577.
 • Bruni, L. & Sugden, R. (2007). The road not taken: how psychology was removed from economics, and how it might be brought back. The Economic Journal, 117 (516): 146-173.
 • Conlisk, J. (1996). Why bounded rationality?Journal of Economic Literature, 34: 669-700.
 • Kahneman, D. & A. Tversky. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under riskEconometrica, 47: 263-291.

 

2. Lektion - Hvad er økonomi, og hvad handler det om? En placering af mennesker og beslutninger i det brede teoretiske grundlag.

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

 

Litteratur

 

 • Langlois, R. N. (1990). Bounded rationality and behavioralism: A clarification and critiqueJournal of Institutional and Theoretical Economics, 146: 691-695.
 • Gul, F. & Pesendorfer, W. (2008). The case for mindless economicsThe Foundations of Positive and Normative Economics: 3-42.
 • Hayek, F. A. (Ed.). (1948). Individualism and economic order. University of Chicago Press. [side 6-13,Chapter 1].
 • Boettke, P. J. (2012). Maximizing Behavior and Market Forces: Gordon Tullock. In: P. J. Boettke. Living Economics, Ch. 9. Oakland, CA: Independent Institute.

 

Foreslået baggrundslitteratur til orientering efter behov:

 

 • Boettke, P. J. (2012). Living Economics, Ch. 1, 2, 4. Oakland, CA: Independent Institute.

 

Valgfri litteratur til inspiration:

 

 • Boettke, P. J. (2012). Where Did Economics Go Wrong? Modern Economics as a Flight From Reality. In: P. J. Boettke.  Living Economics, Ch. 18. Oakland, CA: Independent Institute.

 

 

3. Lektion - Anvendt Økonomisk Teori og Perspektiver på Problemstillinger

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

 

Litteratur

 • Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review, 14(1): 57-74.
 • Williamson O. (1996). Economics and organization: A primer, California Management Review, 38 (2): 131-146.
 • Camerer C.F. (1997). Progress in behavioral game theory, Journal of Economic Perspectives, 11 (4): 167-188.

 

Valgfri litteratur til inspiration:

 

 

 

4. Lektion - Hvad er rationalitet, og hvordan ser forskellige skoler på rationalitet?

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Nightingale, P. (2003). If Nelson and Winter are Only Half Right About Tacit Knowledge, Which Half? Industrial and Corporate Change, 12(2): 149-183.
 • Newell, A., Shaw, J. & Simon, H. A. (1958). Elements of a Theory of Human Problem Solving.Psychological Review, 65 (3): 151-166.
 • Becker, G. S. (1993). The Economic Way of Looking at Behavior. Journal of Political Economy: 385-409.

 

 

Valgfri litteratur til inspiration:

 

 • Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D. & Damasio, A. R. (1997). Deciding Advantageously Before Knowing the Advantageous. Science, 275 (5304): 1293-1295.
 • Damasio, A. R. (1994). Descartes' Error. New York: Avon Books.
 • Tononi, G. & Edelman, G. (1998). Consciousness and ComplexityScience, 282 (5395): 1846-1851.
 • Interview med Herbert Simon om tænkende maskiner (http:/​/​www.astralgia.com/​webportfolio/​omnimoment/​archives/​interviews/​simon/​index.html).

 

 

5. Lektion - Alternativer til adfærdsbaseret teori?

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Smith, V. L. (2003). Constructivist and Ecological Rationality in Economics. The American Economic Review, 93(3): 465-508. (ikke læse side 487-499 (fra E. experiments til IV. conclusions).)
 • Kahneman, D. & Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. American Psychologist, 64 (6): 515-526.
 • Leeson, P. T. (2012). Ordeals. The Journal of Law and Economics, 55 (3): 691-714.

 

Valgfri litteratur til inspiration:

 

 • Todd, P. M. & Gigerenzer, G. (2007). Environments that make us smart: Ecological Rationality. Current Directions in Psychological Science, 16 (3): 167-171.
 • Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (2005).  Peripheral Vision: Expertise in real World Contexts. Organization Studies, 26: 779-792.
 • Stigler, G. J. & Becker, G. S. (1977). De gustibus non est disputandumThe American Economic Review67 (2): 76-90.
 • Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economicsThe American Economic Review93 (5): 1449-1475.

 

https:/​/​learn.cbs.dk/​theme/​image.php/​learn/​core/​1428918052/​spacer

6. Lektion - Beslutningsmekanismer i et adfærdsøkonomiske perspektiv

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Evans, J. (2011). Dual-process theories of reasoning: Contemporary issues and developmental applicationsDevelopmental Review, 31 (2): 86-102.
 • De Martino, B., Kumaran, D., Seymour, B. & Dolan, R. J. (2006). Frames, biases, and rational decision-making in the human brainScience, 313: 684-687.
 • Berns, G. S., Laibson, D. & Loewenstein, G. (2007). Intertemporal choice – toward an integrative frameworkTrends in Cognitive Sciences, 11 (11): 482-488.
 • Kahneman, D., Knetsch, J.L. & R.H. Thaler. (1990). Experimental tests of the endowment effect and the Coase theoremJournal of Political Economy, 98 (6): 1325-1348.
 • Shafir, E. & R.H. Thaler. (2006). Invest now, drink later, spend never: On the mental accounting of delayed consumptionJournal of Economic Psychology, 27 (5): 694-712.
 • Staw, B.M. (1981). The escalation of commitment to a course of actionThe Academy of Management Review, 6 (4): 577-587.

 

Valgfri litteratur til inspiration:

 

Starmer, C. (2000), Developments in non-expected utility theory: The hunt for a descriptive theory of choice under riskJournal of Economic Literature, 38(2): 332-382.

 

7. Lektion - Fra nyttemaksimering til reciprocitet: Hvordan retfærdighed påvirker vores beslutning.

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Sobel, J. (2005), Interdependent preferences and reciprocityJournal of Economic Literature, 43: 392-436. (OBS: Sektion 3: “Models” læses kursorisk).
 • Bénabou, R. & Tirole, J. (2009). Over My Dead Body: Bargaining and the Price of DignityThe American Economic Review, 99 (2): 459-465. (OBS: Læs kun indledningen).

 

 

8. Lektion - Beslutninger og heuristikker i organisationer

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Loock, M. & Hinnen, G. (2015). Heuristics in organizations: A review and a research agendaJournal of Business Research68(9): 2027-2036.
 • Artinger, F., Petersen, M., Gigerenzer, G. & Weibler, J. (2015). Heuristics as adaptive decision strategies in managementJournal of Organizational Behavior36(S1): S33-S52.
 • Bingham, C. B. & Eisenhardt, K. M. (2011). Rational heuristics: the ‘simple rules’ that strategists learn from process experienceStrategic Management Journal32(13): 1437-1464.
 • Csaszar, F. A. & Eggers, J. P. (2013). Organizational decision making: An information aggregation viewManagement Science59(10): 2257-2277.

 

 

9. Lektion - En adfærdsbaseret tilgang til strategi  

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Gavetti, G. (2012). Toward a Behavioral Theory of StrategyOrganization Science, 23 (1): 267-285.
 • Greve, H. R. (2013). Microfoundations of management: Behavioral strategies and levels of rationality in organizational actionThe Academy of Management Perspectives, 27 (2): 103-119.
 • Powell, T. C. (2011). NeurostrategyStrategic Management Journal, 32 (13): 1484-1499.

 

 

10. Lektion - Adfærdsøkonomisk governance og motivation

Aleksandra Gregoric, Department of International Economics and Management, CBS

 

Litteratur

 • Pepper, A. & Gore, J. (2012). Behavioral Agency Theory: New Foundations for Theorizing about Executive Compensation, Journal of Management, 42 (4): 1045-1068. 
 • Westphal, J. D. & Zajac, E. J. (2013). A Behavioral Theory of Corporate Governance: Explicating the Mechanisms of Socially Situated and Socially Constituted Agency, The Academy of Management Annals, 7 (1): 607-661.

                               

Valgfri litteratur til inspiration:

 

 • Tirole, J. (2006). Corporate Governance (Chapter 1). In: J. Tirole. The Theory of Corporate Finance: 15-75. Princeton University Press, New Jersey.
 • Rebitzer, J. B. & Taylor, L. J. (2011). Extrinsic Rewards and Intrinsic Motives: Standard and Behavioral Approaches to Agency and Labor Markets. Handbook of Labor Ecoomics, 4: 702-722 (Chapter 8).

https:/​/​learn.cbs.dk/​theme/​image.php/​learn/​core/​1428918052/​spacer

11. Lektion - Anvendt adfærdsøkonomi: Forecasting og nudging

Jesper Christensen, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

 

Litteratur

 • Shoemaker, P. J. H. & Tetlock, P. E. (2016). Superforecasting: How to upgrade your company’s judgment. Harvard Business Review, May: 72-78.
 • Kahneman, D., Lovallo, D. & Sibony, O. (2011). Before you make that big decisionHarvard Business Review89 (6): 50-60.
 • Marewski, J. N., Gaissmaier, W. & Gigerenzer, G. (2010). Good judgments do not require complex cognitionCognitive Processing11 (2): 103-121.

 

 

12. Lektion - Adfærdsøkonomiske policy-implikationer i det private og offentlige

Stefan K. Sløk-Madsen, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS

 

Litteratur

 • Hansen, P. G. (2015). The definition of Nudge and Libertarian Paternalism. Does the hand fit the glove? The European Journal of Risk Regulation.1: 1-20.
 • Rizzo, M. J. & Whitman, D. G. (2009). The Knowledge Problem of New Paternalism. BYU Law Review, 4: 905-968. (OBS: Læs kun indledningen).
 • Rizzo, M. J. (2016). The Four Pillars of Behavioral Paternalism.In: Sherzod Abdukadirov (Ed.). Nudge Theory in Action: Behavioral Design in Policy and Markets. (OBS: Uploades på Learn). 

 

                     

Valgfri litteratur til inspiration:

 

 • Johnson, E. J., Shu, S. B., Dellaert, B. G., Fox, C., Goldstein, D. G., Häubl, G., Larrick, R. P., Payne, J. W., Peters, E., Schkade, D., Wansink, B. & Weber, E. U. (2012). Beyond nudges: Tools of a choice architectureMarketing Letters23 (2): 487-504.
 • Powell, T. C., Lovallo, D. & Fox, C. R. (2011). Behavioral Strategy. Strategic Management Journal, 32 (13): 1369-1386.Hansen, P.G. & A.M. Jespersen (2013). Nudge and the manipulation of choice, The European Journal of Risk Regulation, 4(1): 3-28
 • Thaler, R.H. & C.R. Sunstein (2003), Libertarian paternalism, American Economic Review, 93(2): 175-179.
 • Rizzo, M. J. & Whitman, D. G. (2009). Little brother is watching you: New paternalism on the slippery slopesArizona Law Review. 51: 685-739.
 • Boettke, P. J. (2012). The Limits of Economic Expertise. In: P. J. Boettke.  Living Economics, Ch. 20. Oakland, CA: Independent Institute.
 • Winter, J. (2015). Dark Patterns: The Sinister Side of UX. User Testing Blog ( https:/​/​www.usertesting.com/​blog/​2015/​10/​01/​dark-patterns-the-sinister-side-of-ux/​).
Sidst opdateret den 19-01-2018