English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYO2003U  Organisationsudvikling i praksis

English Title
Organisation Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Per Darmer - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 08-02-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Ved eksamen skal den studerende demonstrere en evne til at
  • identificere et klientsystem og klientens behov for udvikling
  • vurdere forskellige mulige konsulentroller og reflektere over muligheder og begrænsninger ved disse i en specifik udviklingssammenhæng
  • undersøge og teoretisk analysere et organisatorisk problem med henblik på at identificere de særlige dynamikker, som producerer og opretholder problemet
  • designe og tilpasse en interventionsplan henvendt hhv. individer, grupper og større systemer; Herunder at vurdere forudsætninger, styrker og svagheder ved at anvende forskellige interventionsmetoder i organisatoriske udviklingsprocesser
Prøve/delprøver
Organisationsudvikling i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organisationsudvikling i praksis:

 

Faget anlægger en praktisk og interventionsorienteret vinkel på semestrets gennemgående tema om organisatorisk forandring. Vi arbejder med at koble teori og praksis i gennemgangen af, hvordan forandringsprocesser startes, udvikles og vedligeholdes, såvel gennem konkrete interventioner som qua konsulentens eller forandringsagentens rolle.

 

Udgangspunktet er, at forandringsprocesser kan planlægges og igangsættes samtidig med at de rummer uforudsigelighed, konflikter og dilemmaer, som blandt andet sættes i spil når relationer mellem mennesker opløses og der knyttes nye.

 

Som konsulent/ forandringsagent er det derfor en fordel at kende til ’værktøjer’, der kan sætte konstruktive forandringer i gang, og at vide, hvordan man bruger værktøjerne til at vurdere og påvirke forandringsprocessens forløb.

 

I faget anlægger vi en proceskonsultativ tilgang til organisationsudvikling, hvor relationen til klienten og klientorganisationen opfattes som dynamisk. Der lægges vægt på konsulentens evne til at reflektere over klientrelationen og sin egen rolle. Herigennem sættes den studerende i stand til at kunne indgå i forskellige udviklingssammenhænge og til at skabe en konstruktiv rolle, ud fra hvilken et organisationsudviklingsforløb kan tilrettelægges og gennemføres.

Undervisningsformer
Organisationsudvikling i praksis:
Forelæsninger, øvelser, og onlinearbejde.


Semestrets 615 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til udarbejdelse af det integrerede miniprojekt.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback
Studenterarbejdstimer
undervisning (kan ændres) 40 timer
skriftlig eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Interventionsmetoder i psykologien:

Bogkøb

  • Anderson, Donald, L. (2010).Organization development: The process of leading organizational change.Sage: London.

Kompendium

Download

  • Fremgår af lektionsplan på CBSlearn
Sidst opdateret den 08-02-2018