English   Danish

2017/2018  KAN-CPSYV3000U  Akademisk Internship semester

English Title
Academic Internship semester

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Mia Koss Hartmann - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 15-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Opnå praktisk erfaring af relevans for CM(psyk) kompetenceprofilen ved at arbejde for en offentlig eller privat, profit eller non-profit organisation.
 • Udvikle en balanceret, kritisk, refleksiv forståelse af internship-organisationen og af egen rolle i denne.
 • Udvælge og analysere en organisatorisk problemstilling identificeret i internship-organisationen, med udgangspunkt i en opgave den studerende selv er med til at udvikle eller løse og med relevans for CM(psyk) kompetenceprofilen
 • Indsamle empiri til belysning af problemformuleringen ud fra relevante metoder
 • Diskutere, analysere og integrere centrale teorier fra CM(psyk)’s kernefag, pensum på Academic Internship, foruden mindst 300 siders selvvalgt, og motiveret teori med relevans for problemformuleringen.
 • Kritisk reflektere over de udvalgte teorier og deres anvendelighed i lyset af den identificerede problemstilling.
 • Vurdere styrker og svagheder ved samspillet mellem opgave, organisatorisk kontekst og praktikantrollen
 • At komme med relevante og ift analysen adækvate organisatoriske anbefalinger der adresserer problemstillingen.
 • Reflektere over egen rolle og læring, både ift. den i rapporten beskrevne opgave og ift. praktikforløbet som helhed
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal have gennemført 1. og 2. semester på CMP
Prøve/delprøver
Akademisk internship semester:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved omprøven indleveres ny max 40 siders projekt inden 30 min. individuel mundtlig eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Internship rapporten skal omfatte:

 • En introduktion til internship-organisationen og til den valgte problemstilling/opgave beskrives.

 • En problemformulering som afspejler den valgte problemstilling/opgave, hvor den studerende selv er involveret  Her kan selve den studerendes egen opgave/position være udgangspunktet for analysen, men det kan også være en opgave hvor den studerende indgår i et team om at udvikle/organisere denne opgave.

 • En redegørelse for den relevante (obligatorisk og selvvalgt) akademiske litteratur.

 • En empirisk analyse af den valgte problemstilling/opgave med anvendelse af relevante metoder og teori(er)

 • En kritisk diskussion af implikationerne af analysen for de anvendte teorier

 • Refleksion over egen læring, både ift. den i miniprojektet beskrevne problemstilling/opgave og ift. praktikforløbet i sin helhed.

 • Organisatoriske anbefalinger på baggrund af analysen– med udgangspunkt i erfaringerne (egen rolle/position).

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det Akademiske Internship er at koble teoretisk og metodisk viden med konkret praksis. I mødet med praksis øves de studerende i at anvende deres tilegnede viden og CM(psyk)-kvalifikationer i arbejdslivet. De får afprøvet deres faglige færdigheder og personlige potentialer. De trænes i rollen som ’reflekterende praktikere’, der på den ene side tager del i de virksomhedsrelaterede problematikker og på den anden side anskuer dem ud fra en analyserende position, hvorfra nye vinkler og perspektiver anskueliggøres. Det akademiske internship sker som en praktikperiode af i alt 14 arbejdsugers varighed i en konkret organisation og rummer følgende elementer: praktikkontrakt, praktikperiode, samt klyngevejledning.

Det akademiske internship finder normalt sted i perioden juli-januar på studiets 3. semester. Det er en forudsætning, at 2. semester er afsluttet, samt at praktikopholdet er godkendt af fagsansvarlig og vejleder inden arbejdet påbegyndes. Praktikopholdet vurderes udfra følgende kriterier:

 

 • Praktikstedets relevans for CM(psyk) studiet. Praktikstedets aktiviteter skal kunne reflektere mindst et af studiets faglige kerneområder. På CM(psyk) er dette facilitering af kreativitet og innovation, ledelse af beslutningsprocesser, projektledelse, forandringsledelse, organisationsudvikling i praksis, samt proceskonsulation.

 • Praktikantopgavernes relevans for CM(psyk) studiets kompetenceprofil. Opgavebeskrivelsen skal indgå som en den af praktikantkontrakten.

 

Undervisningsformer

Fagets omfang på 30 ECTS svarer til 825 SAT. Heraf går ca. 250 timer til udformning af miniprojekt samt 60 timer til eksamen og forberedelse. Altså er der ca. 515 timer til selve internship’et (inklusiv deltagelse i klyngevejledning og introforelæsningen), hvilket svarer til 14 ugers fuldtid. Hvordan internship-timerne præcist afvikles aftales med virksomheden/​organisationen.

 

Faget omfatter desuden en introforelæsning, samt 4 klyngevejledningsgange (4 lektioner per vejledning). Før hver vejledning uploader klyngens medlemmer en kort beskrivelse af deres praktik-erfaringer (udfra definerede spørgsmål), som alle i klyngen læser. Oplægget er en forudsætning for at komme ’på’ i klyngen. Ved selve vejledningen reflekterer hver praktikant over egne erfaringer, i dialog med resten af klyngen og vejleder.

 

Undervisningsformer
klyngevejledning
Feedback i undervisningen
Der gives feedback efter den mundtlige eksamen.
Der arbejdes med feedback til den enkelte studerende under klyngevejledningen.
Studenterarbejdstimer
Udforming af projekt 250 timer
Forberedelse af eksamen 60 timer
Intership 515 timer
Yderligere oplysninger

Den studerende kan frit vælge mellem Akademisk Internship på enten 30 eller 15 ECTS samt valgfag.

 

Den studerende tilmelde sig Akademisk Internship ved at aflevere en kontrakt, som skal godkendes af fagansvarlig. Kontrakten findes på mycbs.dk og skal sendes til Kristian Molbech: herdalmolbech@gmail.com, senest den 1. maj 2017. Først når kontrakten er godkendt, vil de studerende blive tilmeldt faget via administrationen.

 

Foreløbig litteratur

Donald Schön: ”Den reflekterende praktiker”, Forlaget KLIM samt Krantz & Maltz: ”A framework for consulting to organizational role" (kan downloades på følgende site: http:/​/​triadllc.com/​pdf/​ConsultingPsyc-Role.pdf.

 

Der udover inddrages selvvalgte teorier fra pensum på Cand.merc.(psyk)s 1. og 2. semester samt andre relevante teorier jf. læringsmålene.

 

  

Sidst opdateret den 15-12-2017