English   Danish

2017/2018  KAN-CSOCV1024U  Biopolitik og social innovation

English Title
Biopolitics and social innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Alexander Carnera - MPP
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Innovation/Innovation
 • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 13-02-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Den studerende forventes at kunne udvælge, udpege, analysere og reproducere pensum fra faget, som er relevant i forhold til det selvvalgte emne og case.
 • At kunne reflektere og uddrage konklusioner og vurderinger gennem analyse af biopolitikkens måder at forvalte eller skabe liv på.
 • At kunne foretage en sociologisk-filosofisk-teoretisk humanistisk analyse af en eller flere forskellige måder hvorpå biopolitikken gør sig gældende i samfund, organisation, arbejdsliv eller kunstpraksis på.
 • At kunne foretage en kritisk evaluering af analysens gyldighed og konsekvenser.
 • At kunne sammenligne og reflektere over fagets pensum i forhold til case.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Biopolitik og social innovation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gennem en skriftlig essayeksamen skal den studerende gennem et selvvalgt emne (enten empirisk eller teoretisk) forholde sig analytisk, problematiserende og kritisk til en eller flere af de præsenterede biopolitiske temaer.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Fagets formål

I de sidste tyve år har vi både nationalt og internationalt været vidne til en dramatisk ændring i måden af tænke politik på: Politik er blevet biopolitik, en ledelse og forståelse af hvordan vi lever, hvordan livet kan forbedres (optimeres) og hvordan vi kunne leve, altså helheden og totaliteten af det menneskelige liv. På den ene side præges velfærdssamfundet af et fremvoksende kontrolsamfund, hvor de gamle strukturer som familie, skole og fabrik er under forandring og hvor nylilberal psykopolitik forvandler det vi normalt opfatter som elementer af frihed (fritid, leg, emotioner og kommunikation) til funktioner af det kapitaliserede samfundssystem. Kravet om mere ydelse, yderligere selvoptimering og selvovervågning. Resultatet er en gradvis forvitring af civil samfundet, der ikke længere medierer mellem kapital og stat, mellem demokratiske interesser og stat (Hardt). LO’s mindre betydning vidner bl.a. om dette. I vort postmoderne samfund er kernefamilien opløst og afløses i højere grad af venskabsrelationer, skolen er blevet ”livslang læring”, den studerende en entreprenør, og arbejdet har bevæget sig fra industri til informations-, service- og frivilligt arbejde. I kontrolsamfundet administrerer kapital- og statsmagt i langt større grad den enkeltes livssfære, regeringen er optaget af folks værdier og sundhed, mens næringsliv og medier omdanner folks intimsfærer til en forbrugssfære og sundhed til optimerings- og præstationsteknologier. Styring af det hele menneskets liv er kommet i centrum med fokus på styring til selvstyring. På den anden side bliver værdier forbundet med menneskets kognitive læringsevner, etisk-æstetiske kompetencer, også kaldet den ’affektive vending’. Hvad betyder det for trivsel og værdiskabelsen (økonomisk og socialt) at organisationerne er affektivt anlagte? Hvad betyder det for organisationen at den enkeltes subjektivitet (selvudvikling og personligt engagement) er flyttet ind i centrum for den moderne organisation? Omsorgsindustrien (hjemmepleje, sygepleje) har længe haft fokus på forholdet mellem affekt og værdi, mellem magt og etik. Det nye er at forskere, ledere, kunstnere, arkitekter, designere og spildesignere undersøger hvordan affekt og virtualitet kan være med til at bygge bro mellem den faktiske og potentielle verden. Begrebsliggøre tunnellerne mellem tid, rum og virkelighed. Giver det eksempelvis mening at tale om kompetencer, eller skal vi begynde at tale om, hvordan vi afvikler vores kompetencer for dermed at muliggøre det potentielle? Kort sagt: Biopolitikken omhandler både magten over livet knyttet til stat, institutioner og formelle styringsmekanismer og livet som magt knyttet til læring, etik, krop, begær og social værdiskabelse. Dermed er biopolitik kommet i centrum for den sociale normdannelse og blevet en central reference  indenfor både økonomi, jura, ledelse, arkitektur og kunst og omdrejningspunkt for en række stadig mere påtrængende samfundsproblemer der knytter sig til subjektivitet, inklusion/eksklusion, velfærd, selvledelse, selvomsorg og etik, nødvendighedens politik og undtagelseslogikker, bæredygtig værdiskabelse mellem økokritik og ledelse, arkitekturen som læringsrum og værdiskabelse mellem magt og etik. Fælles for disse emneområder er at livet selv er trådt ind i centrum af de økonomiske, juridiske, sociale og kunstneriske discipliner og disse discipliners selvforståelse. 
 

Kursets blik er tofoldigt: 1) På den ene side undersøges subjektivitetens beskaffenhed, nærmere bestemt som et krav om selvledelse, autenticitet og identitet i en verden hvor teknologier for subjektivitet presser sig på fra alle sider af samfundslivet med øget pres på både den enkelte og sociale værdier. 2) På den anden side undersøges subjektiviteten som stedet for etisk-æstetisk værdiskabelse med inddragelse af selvomsorg, iværksættelse, værdisamtale i og udenfor organisationer, potentialitet, leg og kritisk etos.

 

Samfunds- og kulturteoretisk horisont

Det er blevet almindeligt indenfor politisk teori at refererer til vor nuværende politisk orden som biopolitisk, det gælder så forskellige forfattere som Habermas, Sloterdijk, Zizek, Agamben, Hardt, Negri, Lazzarato og Virno. Dog hersker der ingen enighed om nogen fælles forståelse af denne term. Alle synes at være enig i at vor nuværende politiske orden som biopolitisk, men af vidt forskellige grunde. Visse forfattere betoner bioetikkens centrale placering (Habermas, Sloterdijk), andre igen betoner sammenhængen mellem politik og den videnskabelige kundskab om liv, herunder udnyttelse og manipulation og de biomedicinske landvindinger (bioteknologi, Canguilhem, Rose). For langt de fleste gælder det dog at begrebet og dets udvikling kan føres tilbage til Foucaults beskrivelse, hvor politik handler om at forme levende mennesker gennem selvforvaltning, sundhedsprogrammer, livsstilskulturer, marketing, brands, kropsdyrkelse, smagsdomme og æstetiske domstole for kultur og liv. Magten kan ikke reduceres til stat, institutioner og formelle styringsmekanismer, men bliver uløseligt forbundet med subjektiviteten, med performance, med følelser, begær og individets engagement. Med videnskaben og økonomiens stigende dominans bliver selve livet et politisk anliggende. Efter Foucault har forståelsen af biopolitik bevæget sig i en negativ og affirmativ retning. Mens den negative betoner politikkens totale sammensmeltning med økonomi og økonomisering af livet, fremhæver den affirmative selve livet som en effekt af begær, kommunikation og sansninger, hvor værdiskabelse og livspraksis danner en vigtig matrice for den aktuelle biopolitik og dens konkrete udtryksformer, i praksisfællesskaber, i civil samfund, bæredygtighed, etik og kunstpraksis.   

 

Læringsmål

Bedømmelsen i faget biopolitik foretages på baggrund af en skriftlig essayeksamen, hvor den studerende gennem et selvvalgt emne (enten empirisk eller teoretisk) skal forholde sig analytisk, problematiserende og kritisk til en eller flere af de præsenterede biopolitiske temaer. Den studerende forventes at kunne udvælge, udpege, analysere og reproducere pensum fra faget, som er relevant i forhold til det selvvalgte emne og case. At kunne reflektere og uddrage konklusioner og vurderinger gennem analyse af biopolitikkens måder at forvalte eller skabe liv på. At kunne foretage en sociologisk-filosofisk-teoretisk humanistisk analyse af en eller flere forskellige måder hvorpå biopolitikken gør sig gældende i samfund, organisation, arbejdsliv eller kunstpraksis på. At kunne foretage en kritisk evaluering af analysens gyldighed og konsekvenser. At kunne sammenligne og reflektere over fagets pensum i forhold til case. Man skriver et 10 siders essay ud fra et selvvalgt emne. Både forelæsningsform og den tværfaglige undervisning giver løbende eksempler på denne måde at arbejde med emner og tekster på. Man kan fokusere på det man synes er spændende og forfølge egne interesser som flugter med andre fag. Faget lægger ikke op til skulle kunne hele pensum, men selektivt arbejde med et tema og derigennem demonstrere brug af fagets grundtanker og grundbegreber. Igennem de sidste ti år er faget bl.a. blevet brugt som træningsbane for specialeskrivning: Fagets faglige bredde gør det muligt for de fleste at finde et emne som man også kan arbejde videre med i sit specialearbejde. Eksempler på opgaveemner og specialeskrivning kan ses på hjemmesiden: www.alexandercarnera.dk (Faneblad: Andet + Vejledningsemner).

Undervisningsformer
Forelæsningsrække
Undervisningen vil bestå af forelæsninger og studenterrepræsentationer. Ved forelæsningerne leverer underviseren et overblik over et givent emneområde samt perspektiveringer og problematisering. Der inddrages eksempler og cases i hver af forelæsningerne evt. med inddragelse af supplerende litteratur.

Nedenfor følger en detaljeren tematisk oversigt med detaljerede læringsmål for de enkelte tematikker og problematikker.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med karaktergivning vil den studerende modtage en skriftlig kommentar der uddyber med en faglig begrundelse.
Studenterarbejdstimer
Teaching 33 timer
Preparation 140 timer
Exam 33 timer
Foreløbig litteratur

 

 

Undervisning 1: Introduktion – Magten over livet og livet som magt

Læringspointer: Denne lektion præsenterer fagets dobbelte tematik magten over livet og livet som magt samt fagets pædagogik. Faget positioneres i forhold til FLØK og PKL’s grunduddannelser samt til temaer og fag som Ledelse og arbejdsliv samt Organisering og samfund (FLØK) samt Politik, stat og kommunikation (PKL). I særdeleshed præsenterer faget brugen af Foucault fra magt til etik og Agamben mellem magten og det skabende menneske (midler uden mål). Nøgleord til nr. 1.: At være i live i dag? Ambivalensen mellem human kapital, mål-middel, resiliens, permanent fare, udsathed, usikkerhed OG alternative læringsfællesskaber, andre livsformer/​boformer/​levemåder, livskunsten.

 

Litteratur:

 

 • Foucault, Michel: Viljen til viden. Det lille forlag. 1994. (Uddrag).
 • Lemke, Thomas: Biopolitik. En introduktion. Hans Reitzels forlag. 200p. (Uddrag).
  Suppl. Foucault, Michel: Biopolitikkens fødsel. Hans Reitzels forlag. 2009.
 • Carnera, Alexander: Magten over livet og livet som magt. Studier i den biopolitiske ambivalens. Handelshøjskolens forlag. Frederiksberg. 2010. (Uddrag) Hele bogen ligger på www.alexandercarnera.dk
 • Brad Evans & Julian Reid: Resilient Life. The Art of Living Dangerously. (Uddrag.  Kap. 2. ). 
 • Suppl. Carnera, Alexander: ’Det ubærlige liv’; Magasinet Ny Tid. (Om Resiliens). Juli 2015. 2015. Eller: www.alexandercarenra.dk (Under: Essays)
 • Suppl. Hansen, But Rübner: ’Resiliens hinsides modstand og tilpasning’ i Slagmark. Nr. 73. 2016. http:/​/​www.slagmark.dk/​resilienshin

 

 

Undervisning 2+3: Biopolitik, arbejdsliv og patologier (psykopolitik)

Læringspointer: Fokus på arbejdsliv, konkurrencementalitet, livsoptimering og de nye digitale teknologiers indflydelse på magt, menneskesyn og økonomi. Diskussion af nyliberalismens socialpsykologi og forholdet mellem psykopolitik og de nye magtteknikker.  

 

Litteratur:

 

 • Han, Byung-Chul: PSYKOPOLITIK. Neoliberalisme og de nye magtteknikker. 2016. (Uddrag)
 • Birkholm, Klaus: Efter mennesket. 2015. (Uddrag).
 • Ehrenberg, Alain: Det udmattede selv. Depression og samfund. Informations Forlag. 2010. (Uddrag).
 • Dany-Robert Dufour: The Art of Shrinking Heads. Polity Press 2008. Uddrag. (learn)
 • Ole Jacob Madsen: Nyliberalismens socialpsykologi. Dany-Robert Dufours kritik av nyliberalismen.” i AGORA nr. 1. 2011. 20p. 
  Suppl.: Byung-Chul Han: Træthedssamfundet. 2012. (Learn)
 • Suppl. Carnera, Alexander: ’Utopien som forbrug’, Le Monde Diplomatique, dec. 2015.  (Learn) www.alexandercarnera.dk (Under Essays).
 • Suppl. Carnera, Alexander: ’Kunsten, arbejdet og dovenskaben’, Le Monde Diplomatique. Nr. Feb. 2016. (Learn) www.alexandercarnera.dk (under: Essays)

Suppl. Andersen, Gregers: Grænseløshedens kultur. Et opgør med hastighed, udmattelse og håbløshed i klimakrisens tidsalder. Information. 2016.

 

Undervisning 4. Biopolitik og etik: Mellem selvledelse og selvomsorg.

Læringspointer: Disse to lektioner betoner den etiske vending indenfor biopolitikken: At tænke subjektivitet som andet end en effekt af magt. Udviklingen af et kritisk sprog for etik og en praktisk selvomsorg for udvidelse af erfaring, nydelse og venskab. (Den sene Foucault).

 

Litteratur:

 

 • Foucault, Michel: Seksualitetens historie. Brugen af nydelserne. (Uddrag).
 • Michel Foucault: ’Selvomsorgens etik som frihedens praksis’. Palgrave. 2005. (Learn).
 • Pedersen, M.: ‘A career is nothing without a personal life’: On the social machine in the call for authentic employees, in Ephemera 14 (2). (netartikel).  (case ex.).
 • Svend Brinkmann: ’Selvrealiseringens etik”, i Selvrealisering. Klim. 2005.
 • Carnera, Alexander: ’Stoner og opdagelsen af virkeligheden’, i Vinduet Nr. 2. 2016.
 • Suppl. Agamben: ”Use and Care” i The Use of Bodies. 2016.  
 • Suppl. Carnera, Alexander: ”Angsten for friheden” i Le Monde Diplomatique. Sept. 2014.
 • Suppl. Carnera, Alexander: ’Michel Foucault – Venskab som levemåde’, Le Monde Diplomatique. Nov. 2013. www.alexandercarnera.dk (Under: Essays).
 • Suppl. Carnera, Alexander: ERFARINGER PÅ KANTEN. 2016.

 

 

 Undervisning 5: Biopolitik og det nøgne liv. Loven og livet.

Læringspointer: Denne lektion sætter fokus på Giorgio Agambens diagnose af de moderne samfunds biopolitiske administrering af livet, af sikkerhedsindustriens indflydelse på demokratiet, af undtagelsestilstande og katastroferetfærdighed samt indvarslingen af en postpolitisk tidsalder, herunder afpolitisering og skuespilsamfund.

 

Litteratur:

 

 • Agamben, Giorgio: Homo sacer. (Uddrag).
 • Geulen, Eva: Giorgio Agamben – En introduktion. THP. 2012 (Uddrag)
 • Agamben: ”Dispositivet”, in Dispositivet og andre essays. Slagmark. 2010.
 • Agamben, Giorgio: ”Hinsides menneskerettighederne” i LIVS-FORM. Perspektiver i Giorgio Agambens filosofi. Klim. 2005.
 • Agamben: Undtagelsestilstand. Forlaget Philosophia. 2009. (uddrag). (+ case ex.)
 • Eyal Weizman: ”Gennem murene,” i Antipyrine. 4 #. 2017. 
 • Suppl. Grégoire Chamayou: Theori of Drones. 
 • Suppl. Isak Winkel Holm: ’Mennesker vs. Zombier. Katastroferetfærdighed i Francis Lawrences I Am Legend. KRITIK . nr. 204. 2012.


 

Undervisning 6: Biopolitik og læring.  Potentialitet og profanation. 

Læringspointer: Disse lektioner ser nærmere på Agambens analyse af mennesket som potentialitet som alternativ eller supplement til ressource- og kompetencemennesket. Afsættet er social værdiskabelse med udgangspunkt i profanation og legen som kritisk etos. (+case ex.)

 

Litteratur:

 

 • Agamben, Giorgio: ”On Potentiality”, I Potentiality. Stanford University Press. 1999. 6p.
 • Agamben, Giorgio: The Coming Community, 1993. (Uddrag). 6p.
 • Agamben: Profanations. 15p. Zone books. 2007. (Uddrag).
 • Grøtta, Marit: “Livet på spill. Om liv, lek og déseuvrement I Agambens filosofi. AGORA. Nr. 4. 2011.
 • Lewis, Tyson: ”It’s a Profane Life: Giorgio Agamben on the freedom of im-potentiality in education, i Educational Philosophy and Theory: Ecoorporating ACCESS. (Link til Learn).
 • Carnera, Alexander: ”From holy work to playful learning – In praise of profanation”. In Art, Life and the rule of law, 2015. Ed. Liljefors & Dahlberg. www.alexandercarnera.dk (Under: Udgivelser-Forskningspublikationer).
 •  Agamben: ”Livs-form”, I LIVS-FORM. Giorgio Agambens filosofi. klim. 6p.
  Bolt, Mikkel: ”Det postdemokratiske skuespilssamfund, biopolitik og (hverdags)liv”, i LIVS-FORM. Perspektiver i Giorgio Agambens filosofi. Klim. 2005.
 • Suppl. Carnera, Alexander: ”Giacometti and the Gesture of Creative Life, i CHARA. Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Vol. 1. Nr. 4. www.alexandercarnera.dk (Under: Udgivelser).  

 

 

Undervisning 7+8: Biopolitik, arkitektur og urbant liv: Bæredygtig social innovation

Læringspointer: Hvordan skabes arkitektur og byrum i dag i mødestedet mellem kontrol (konsum + livsstil) og fælles værdiskabelse – common construction? Den sociale verden (netværk, hybrid, aktører) omgiver os fra alle sider: Hvordan inddrage de materielle (sanselige) komponenter og skabe værdi i byer for bæredygtighed?

 

Litteratur:

 

         Latour, Bruno: En ny sociologi for et nyt samfund. Introduktion til Aktør-     Netværk-Teori.  (Uddrag).           

           Juhani Pallasmaa: Arkitektur og sanserne. (Uddrag) 2015.  

 • Thackarar: How to Thrive in the Next Economy. (Uddrag).
 • Jane Bennett: Vibrant Matter: A political ecology of things. (Uddrag).
 • Suppl. Lind, Hans: Forbindelsen mellem chips, klimakrisen og poesi. ATLAS. 2016.

Case: Vinge + Blox + tingenes økologi.

 

 

Undervisning 9: Biopolitik: Kærlighed i velfærdsstaten

Læringspointer: Lektionen tager udgangspunkt i livskunsten som kritisk ethos fra den sene Foucault og udvikler herfra en analyse af kærlighed som en undersøgelse af alternative strategier for værdiskabelse og værditænkning.

 

Litteratur:

 

 • Alain Badiou: Lovprisning til kærligheden. 2015.
 • Suppl. Evans & Reid: ’The Art of Politics’ i Resilient Life. The Art of Living Dangerously. Kap. 7.
 • Case: Kommunal parterapi mm.

 

Opsamling omkring essayskrivning og klyngevejledning. NB! Til denne sidste gang lav ti linjer idéoplæg til hvad man vil skrive om + teoriinddragelse.

 

 

 

Sidst opdateret den 13-02-2017