English   Danish

2017/2018  MA-MMASV1609U  Transfer pricing, Advanced

English Title
Transfer pricing, Advanced

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Erik Andresen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Sidst opdateret den 26-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor transfer pricing.
  • Kunne anvende teoretiske og metodiske løsningsmodeller på konkrete problemstillinger
  • Kunne identificere og diskutere de særlige problemstillinger vedrørende værdiansættelse af konkrete koncerninterne transaktioner, herunder serviceydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner
  • Kunne forklare og gengive reglerne om koncernintern prissætning
  • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
  • Kunne håndtere principper og metoder i relation til indkomstopgørelsen
  • Kunne alysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Kunne reflektere og argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
  • Kunne forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Transfer pricing - advanced:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Faget formål er, at give de studerende viden på højeste internationale niveau om den skatteretlige regulering inden for transfer pricing for komplekse typer af koncerninterne transaktioner og en forståelse for reglernes anvendelse. OECDs BEPS action plan på de forskellige transfer pricing områder gennemgås og de praktiske udfordringer inddrages.

 

Indhold

Undervisningen indledes med en gennemgang af OECD guidelines, herunder hvilke skattesubjekter og hvilke transaktioner, der er omfattet af det særlige regelgrundlag. Derefter behandles specifikt New OECD guidelines BEPS, med fokus på dokumentationskrav, rekonstruktioner, finansielle transaktioner og garantier samt TP modeller.

Ydermere behandles værdiansættelsesmetoder og skattekontrol i relation til internationale transaktioner.

 

Sammenhæng og progression

Transfer Pricing – Advanced omhandler den særlige, men ofte foreliggende problemstilling, hvor koncernforbundne selskaber har intern samhandel.

Faget er et supplement til Selskabsbeskatning og International Skatteret.

Transfer Pricing – Advanced er en overbygning på faget Transfer Pricing.

.

Undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog
Studenterarbejdstimer
Eksamen 3 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 26-06-2017