English   Danish

2017/2018  MA-MMMDO1SEMU  Personligt narrativ, viden, ledelse og organisation

English Title
Personal Narrative, Knowledge, Management and Organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • Jan Mouritsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 28-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for, dokumentere, perspektivere og diskutere sin personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til sin personlige udviklingskontrakt.
 • Argumentere for og diskutere centrale selvvalgte teorier og litteratur og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virsomhedspraksis inden for semesterets temaer med fokus på det personlige narrativ, viden, ledelse og organisation.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier om ledelse, organisation og viden for udøvelsen af ledelse i og implikationerne af dette i praksis.
 • Redegøre for implikationerne af egen læring og generalisering af sine erfaringer til andre situationer og kontekster.
 • Relatere sin personlige læring og refleksioner til selvvalgt teorier og faglig litteratur inden for semesterets temaer med fokus på det personlige narrativ, organisations- og ledelsesteorier samt vidensteori.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 3
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
1. Introduktionforløb

2. Identifikation af den studerendes nuværende kompetenceprofil på 6 dimensioner, ønskede udviklingsmål og formulering af en personlig udviklingskontrakt med udgangspunkt i den personlige og virksomhedsmæssige situation og ambitioner.

3. Litteraturliste med minimum 500 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau
Prøve/delprøver
Personligt narrativ, viden, ledelse og organisation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme synopsis med forbedringer eller tillæg til den synopsis, der er bedømt ved den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semesterudprøvningen fokuserer på den enkelte deltagers personlige kompetencetilvækst i semesteret på baggrund af den vifte af studierelaterede aktiviteter og projekter som vedkommende har været involveret i. Det er udpegningen af læringspointer i den reflekterede og dokumenterede praksis, der vurderes ved prøven og ikke den enkeltes kapacitet til at reproducere faglighed eller fæstne faglige etiketter på̊ forhold i praksis.

 

Et skriftligt oplæg og den mundtlige eksamination giver den enkelte deltager mulighed for at problematisere, tematisere og diskutere det udviklingsforløb, som vedkommende har gennemgået, og relatere dette til den selvvalgte referenceliste med relevante videnskabelige værker på internationalt niveau. Kompetencetilvæksten/læringen skal ved udprøvningen også vurderes i forhold til den personlige udviklingskontrakt, som kan gøres til genstand for refleksion og evaluering i det skriftlige oplæg, eller inddrages i den mundtlige del. Udprøvningen vil fokusere på om der er sket en bevægelse (personlig kompetencetilvækst) i den retning som udviklingskontrakten stipulerer? Hvilke aktiviteter og erfaringer har påvirket processen? Hvorledes mobiliseres de mange forskelligartede ressourcer fra semesterets arbejde på studiet og i deltagerens praksis i forklaringer på̊ og forståelse af den ’dokumenterede’ bevægelse i forhold til udviklingskontraktens udgangspunkt og mål?

Prøven har form af en individuel mundtlig eksamination, baseret på en individuelt udviklet synopsis på max. 10 normal sider, den udarbejdede litteraturliste og den studerendes udviklingskontrakt med handlingsplan.

 

Synopsen skal have en tilknyttet litteraturliste med relevante værker, der understøtter og perspektiverer personlige læringspunkter set i forhold til semesterets temaer og teorier. Litteraturlisten skal godkendes i forbindelse med prøven. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 500 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. Synopsen kan suppleres med dokumentation fra refleksionspartner, udtalelser fra coach, holdmonitorering, praksistilbage_meldinger, udviklingskontrakt, gennemførte skriftlige opgaver m.m. Ligeledes kan semestergrupper blive bedt om at bidrage til dokumentationen. I bedømmelsesgrundlaget indgår både synopsis og den mundtlige eksamination. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

1. semester: Personligt narrativ, viden, ledelse og organisation

 

 • Velkomstdag og introduktionsseminar, udviklingskontrakt og personlig kompetenceprofil
 • Ledelse og organisering
 • Viden og organisation
 • Optakt til international ledelseskonference
 • Coaching i semestergrupperne
 • Semestereksamen med individuel synopsis og kompetenceprofil
Undervisningsformer
Se studieordning §8 stk. 1, 2 og 3.
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
Introduktionsforløb 25 timer
Undervisning 103,5 timer
Eksamen 1 timer
Forberedelse 282,5 timer
Sidst opdateret den 28-06-2017