English   Danish

2017/2018  MA-MMMDO2SEMU  Applikation og refleksioner over ledelsesteknologier

English Title
Application and Reflections over Management Technologies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 14-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få væsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for, dokumentere, perspektivere og diskutere sin personlige læring set i forhold til sin personlige udviklingskontrakt.
 • Argumentere for og diskutere centrale selvvalgte teorier og litteratur og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis med fokus på udvalgte ledelsesteknologier/applikationsråder inden for strategi, organisationskultur og branding samt ledelses- og performance systemer.
 • Diskutere konsekvenserne af anvendelse af forskellige ledelsesteknologier med udgangspunkt i selvvalgte teorier og faglig litteratur, herunder også perspektivere den faglige diskussion i forhold til egne erfaringer.
 • Redegøre for implikationerne af egen læring og generalisering af sine erfaringer til andre situationer og kontekster
 • Relatere sin personlige læring og refleksion til selvvalgte teorier og faglig litteratur inden for semesterets temaer med fokus på udvalgte ledelsesteknologier/applikationsråder inden for strategi, organisationskultur og branding samt ledelses- og performance systemer.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 3
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
1. Ledelses konference, Academy of Management, AOM

2. Rapport med redegørelse for deltagelsesstrategi, refleksioner over organisering af AOM konferencen og identifikation af videnskabelige læringspointer.

3. Litteraturliste med minimum 500 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Prøve/delprøver
Applikation og refleksioner over ledelsesteknologier:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme synopsis med forbedringer eller tillæg til den synopsis, der er bedømt ved den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semesterudprøvningen fokuserer på den enkelte deltagers personlige kompetencetilvækst i semesteret på baggrund af den vifte af studierelaterede aktiviteter og projekter som vedkommende har været involveret i. Det er udpegningen af læringspointer i den reflekterede og dokumenterede praksis der vurderes ved prøven og ikke den enkeltes kapacitet til at reproducere faglighed eller fæstne faglige etiketter på̊ forhold i praksis.

 

Et skriftligt oplæg og den mundtlige eksamination giver den enkelte deltager mulighed for at problematisere, tematisere og diskutere det udviklingsforløb, som vedkommende har gennemgået, og relatere dette til den selvvalgte referenceliste med relevante videnskabelige værker på internationalt niveau. Kompetencetilvæksten/læringen skal ved udprøvningen også vurderes i forhold til den personlige udviklingskontrakt, som kan gøres til genstand for refleksion og evaluering i det skriftlige oplæg, eller inddrages i den mundtlige del. Udprøvningen vil fokusere på om der er sket en bevægelse (personlig kompetencetilvækst) i den retning som udviklingskontrakten stipulerer? Hvilke aktiviteter og erfaringer har påvirket processen? Hvorledes mobiliseres de mange forskelligartede ressourcer fra semesterets arbejde på studiet og i deltagerens praksis i forklaringer på̊ og forståelse af den ’dokumenterede’ bevægelse i forhold til udviklingskontraktens udgangspunkt og mål.

Prøven har form af en individuel mundtlig eksamination, baseret på en individuelt udviklet synopsis på max. 10 normal sider, den udarbejdede litteraturliste og den studerendes udviklingskontrakt med handlingsplan.

 

Synopsen skal have en tilknyttet litteraturliste med relevante værker, der understøtter og perspektiverer personlige læringspunkter set i forhold til semesterets temaer og teorier. Litteraturlisten skal godkendes i forbindelse med prøven. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 500 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. Synopsen kan suppleres med dokumentation fra refleksionspartner, udtalelser fra coach, holdmonitorering, praksistilbage_meldinger, udviklingskontrakt, gennemførte skriftlige opgaver m.m. Ligeledes kan semestergrupper blive bedt om at bidrage til dokumentationen. I bedømmelsesgrundlaget indgår både synopsis og den mundtlige eksamination.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

2. semester: Applikation og refleksioner over ledelsesteknologier

 

 • Deltagelse på ledelseskonference og refleksion

 • Virksomhedens strategiarbejde og proces

 • Virksomhedens identitet, kommunikation og branding

 • Ledelsessystemer og Digital Encounters

 • Semestereksamen med individuel synopsis og kompetenceprofil
Undervisningsformer
Se Studieordning §8 stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
AOM Konference 35 timer
Undervisning 91 timer
Eksamen 0,5 timer
Forberedelse 285,5 timer
Sidst opdateret den 14-12-2017