English   Danish

2017/2018  MA-MMMDO3SEMU  Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse

English Title
Micromanagement Technologies , Context and Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • Ole Fogh Kirkeby - MPP
Kursusansvarlig for faget er Jan Molin. Henvendelser omkring kurset og dets indhold skal stiles til ham
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Sidst opdateret den 14-12-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for, dokumentere, perspektivere og diskutere sin personlige læring set i forhold til sin personlige udviklingskontrakt
 • Relatere sin personlige læring og refleksion til selvvalgt teorier og faglig litteratur inden for semesterets temaer med fokus på mikroledelsesteknologier, forståelse for betydningen af kontekst for udøvelse af ledelse (Swop-job) samt forandringsledelse og change management øvelsen – samt andre relevante elementer fra forrige semestre.
 • Argumentere for og diskutere centrale selvvalgte teorier og litteratur inden for semesterets temaer med fokus på mikroledelsesteknologier, forståelse for betydningen af kontekst for udøvelse af ledelse (Swop-job) samt forandringsledelse og Change management øvelsen.
 • Redegøre for implikationerne fra Change management øvelsens analyse og designforslag for tilrettelæggelse og ledelse af forandringsprocesser med henblik på overførsel til andre kontekster.
 • Redegøre for implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 3
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
1. Swop-job forløb

2. Hvert swop-job par afleverer en rapport med tværgående analytiske refleksioner og læringspointer set i forhold til målet med swop-job øvelsen.

3. Litteraturliste med minimum 500 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Prøve/delprøver
Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes ordinær prøve i juni og syge-/omprøve i august. Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme synopsis med forbedringer eller tillæg til den synopsis, der er bedømt ved den ordinære prøve. Sidste frist for retti¬dig til¬melding til prøven fastsættes i studievejledningen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semesterudprøvningen fokuserer på den enkelte deltagers personlige kompetencetilvækst i semesteret på baggrund af den vifte af studierelaterede aktiviteter og projekter som vedkommende har været involveret i. Det er udpegningen af læringspointer i den reflekterede og dokumenterede praksis der vurderes ved prøven og ikke den enkeltes kapacitet til at reproducere faglighed eller fæstne faglige etiketter på̊ forhold i praksis.

 

Et skriftligt oplæg og den mundtlige eksamination giver den enkelte deltager mulighed for at problematisere, tematisere og diskutere det udviklingsforløb, som vedkommende har gennemgået, og relatere dette til den selvvalgte referenceliste med relevante videnskabelige værker på internationalt niveau. Kompetencetilvæksten/læringen skal ved udprøvningen også vurderes i forhold til den personlige udviklingskontrakt, som kan gøres til genstand for refleksion og evaluering i det skriftlige oplæg, eller inddrages i den mundtlige del. Udprøvningen vil fokusere på om der er sket en bevægelse (personlig kompetencetilvækst) i den retning som udviklingskontrakten stipulerer? Hvilke aktiviteter og erfaringer har påvirket processen? Hvorledes mobiliseres de mange forskelligartede ressourcer fra semesterets arbejde på studiet og i deltagerens praksis i forklaringer på̊ og forståelse af den ’dokumenterede’ bevægelse i forhold til udviklingskontraktens udgangspunkt og mål.

 

Semestergrupperne skal i Change management rapporten reflektere over afhængigheder, rammer og relationer og udvikle forslag til mulige aktiviteter/processer, hvorved virksomheden kan blive klogere på en konkret ledelsesudfordring i virksomheden. Det reflekterede og argumenterede løsningsforslag skal diskutere mulige udviklingstiltag, som kan forbedre virksomhedens evne til at håndtere sine udfordringer. Opgaven er stillet af virksomheden i samarbejde med studieledelsen. På baggrund af rapporten skal de studerende udforme et antal spørgsmål som rapporten giver anledning til, svarende til det antal studerende der er i gruppen. Spørgsmålene danner udgangspunkt for den efterfølgende mundtlige eksamination.

 

Rapporten skal have en tilknyttet litteraturliste med relevante værker, der understøtter og perspektiverer gruppens læringspunkter set i forhold til semesterets temaer og teorier. Litteraturlisten skal godkendes i forbindelse med prøven. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 500 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. Rapporten kan suppleres med dokumentation fra refleksionspartner, udtalelser fra coach, holdmonitorering, praksistilbage_meldinger, udviklingskontrakt, gennemførte skriftlige opgaver m.m. Ligeledes kan andre semestergrupper blive bedt om at bidrage til dokumentationen.  bedømmelsesgrundlaget indgår både rapport og den mundtlige eksamination.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

3. semester: Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse

 

 • Ledelsessystemer og Digital Encounters

 • Mikroprocesser og procesbaseret udvikling

 • Swop-job forløb og afrapportering

 • Change Management forløb og afrapportering

 • Semestereksamen med gruppebaseret rapport, litteraturliste og individuel kompetenceprofil
Undervisningsformer
Se studieordning §8 stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
Swop-job forløb 40 timer
Undervisning 53 timer
Eksamen 24,5 timer
Forberedelse 294,5 timer
Sidst opdateret den 14-12-2017