English   Danish

2017/2018  MA-MMMDO4SEMU  Masterprojekt

English Title
Master Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • Jan Mouritsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for, dokumentere, perspektivere og diskutere sin personlige læring set i forhold til sin personlige udviklingskontrakt.
 • Beskrive og analysere en kompleks og personlig kompetencetilvækst samt kunne redegøre for hvorledes denne kan dokumenteres.
 • Anvende udvalgt, indsamlet og bearbejdet empirisk materiale til at fremkomme med en reflekteret konklusion på egen kompetencetilvækst.
 • Reflektere over egen kompetencetilvækst i forhold til komplekse ledelses- og organisationsudviklingsprocesser
 • Kunne relatere sin personlige læring og refleksion på tværs af uddannelsen til selvvalgt teorier og faglig litteratur inden for uddannelsens temaer med henblik på at kunne etablere en tværgående syntese, samt forholde sig til de metodiske udfordringer med at etablere et tværgående vidensgrundlag.
 • Med udgangspunkt i forskellige udvalgte og relevante teorier reflekterer over egen læring igennem hele uddannelsesforløbet.
 • Håndterer en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af udfordringer i praksis er gensidigt influerende.
 • Evaluere og argumentere for relevansen af de anvendte metoder og teorier samt kunne reflektere på tværs af faglige moduler, semestre og teorier.
 • Kunne redegøre for implikationerne af egen læring og generalisering af sine erfaringer til andre situationer og kontekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Masterafhandling med tilhørende litteraturliste som indeholder minimum 1000 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Prøve/delprøver
Masterprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Opgavetype Masterprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes ordinær prøve i november/december og syge-/omprøve i januar/februar. Syge-/omprøve afholdes som en mundtlig individuel prøve i den samme afhandling med forbedringer eller tillæg til den afhandling, der er bedømt ved den ordinære prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Studiets afsluttende masterafhandlingsarbejde skal betragtes som en konsistent videreførelse af arbejdet under hele studieforløbet, bl.a. således som dette spejles i de forskellige semesterudprøvninger. Således som semesterudprøvningens synopsis har diskuteret udviklingsprocessen i det enkelte semester i lyset af udviklingskontrakten – således skal afhandlingen være en refleksion over den samlede kompetencetilvækst gennem det toårige studieforløb

I den skriftlige afhandling skal den studerende vise evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks og personlig læreproces over hele studieforløbet.

 

Prøven har form af en individuel mundtlig eksamination med udgangspunkt i en skriftlig individuel udarbejdet afhandling med et omfang på max. 50 normalsider, en udarbejdet litteraturliste og den studerendes udviklingskontrakt med handlingsplan. Prøven er med ekstern censur og bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation. Alle hjælpemidler er tilladt. Der er afsat i alt 1 time til den studerendes oplæg, eksamination, samt votering. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsens resultat skal være udtryk for en helhedsvurdering af afhand_ingen, resume og den mundtlige eksamination. Herunder indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne, i det dog det faglige indhold vægtes tungest.

Afhandlingen skal indeholde et resumé (max. 1. normalside) udfærdiget på engelsk. Resumeet indgår i bedømmelsesgrundlaget.

 

Masterafhandlingen skal have en tilknyttet litteraturliste med relevante værker, der understøtter og perspektiverer den studerendes læringspunkter set i forhold til studiets temaer og teorier. Litteraturlisten skal godkendes i forbindelse med prøven. Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 1.000 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. Masterafhandlingen kan suppleres med dokumentation fra refleksionspartner, udtalelser fra coach, holdmonitorering, praksistilbage_meldinger, udviklingskontrakt, gennemførte skriftlige opgaver m.m. Ligeledes kan semestergrupper blive bedt om at bidrage til dokumentationen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

4. semester: Ledelsesfilosofi, viden/metode og tværgående syntese

 

 • Metode og videnproduktion

 • Ledelsesfilosofi

 • Masterclass

 • Udarbejdelse af masterafhandling

 • Masterafhandling ud fra individuel afhandling, litteratur og kompetenceprofil
Undervisningsformer
Se studieordning §8, stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
Masterclass 14 timer
Undervisning 28 timer
Eksamen 1 timer
Forberedelse 369 timer
Sidst opdateret den 28-06-2017