English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2005U  Performance, ressourcer og resultater

English Title
Performance, Resources and Results

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Sociologi/Sociology
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Forståelse: de studerende skal kunne redegøre for fagets centrale teorier og begreber
  • Refleksion: de studerende skal være i stand til at reflektere over de forskellige teorier og begrebers forudsætninger og begrænsninger - herunder hvordan de relaterer sig til hinanden.
  • Design: de studerende skal kunne fremlægge, diskutere og analysere sig frem til teoretisk begrundede designændringer til konkrete styringsteknologier og dermed anvise retninger for at reducere eventuelle dysfunktionelle effekter.
Prøve/delprøver
Semesterrapport - 2. semester: Offentlig værdi:
Prøvens ECTS 12
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af semesterrapporten til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af semesterrapporten på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet skriftligt produkt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af semesterrapporten til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af det indleverede skriftlige produkt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt eller forbedret skriftligt produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af semesterrapporten i max. 10 timer per gruppe.

 

Kriterier for målopfyldelse:

  • Rapporten skal tage udgangspunkt i en selvvalgt case, der falder inden for det overordnede semestertema om ressourcer, og de to fag på 2. semester Performance, ressourcer og resultater og Involvering og potentialer.
  •  I rapporten skal de studerende ved hjælp af viden og perspektiver fra de to fag foretage en selvstændig analyse af en konkret teknologi (om tildeling, opgørelse, måling eller mobilisering af ressourcer) og dens udfoldelse i en given kontekst.
  • Rapporten skal indeholde case-præsentation, analyse ved hjælp af relevante begreber fra de to fag, kritisk refleksion over teknologiens funktion og ledelsesmæssige implikationer samt et forslag til et re-design, der forholder sig til analysens resultat.
  • De studerende skal vise kompetence i håndtering af empiriske data og kunne formidle sammenhænge mellem metode, data og analytiske udsagn.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har som formål at skabe en forståelse af, hvordan Public Value gøres til genstand for ledelse og styring ved hjælp af diverse teknologier som effektmålinger, bevillingssystemer, årsregnskaber, omkostningskalkulationer, rankings og forskellige typer af retningslinjer (evidens). Udgangspunktet for faget er tværvidenskabeligt, da der både inddrages normativ økonomisk teori og problematiserende sociologisk teori.

 

Faget har således som formål både at beskrive, hvorledes økonomiske teorier og modeller ligger til grund for de konkrete styringstiltag, men også at give indsigt i og forklaringer på, hvorfor og hvordan de producerer forskellige effekter, hvoraf nogle er utilsigtede – og indimellem - dysfunktionelle.

 

Faget sætter således de studerende i stand til at reflektere over deres egen praksis, men gør dem også i stand til at komme med konkrete designs og forbedringstiltag.

Undervisningsformer
Holdundervisning/​Forelæsning/​Gruppearbejde
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 97 timer
Vejledning 10 timer
Eksamen 0,5 timer
Foreløbig litteratur

Mundtlig feedback

Sidst opdateret den 01-08-2017