English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2006U  Innovativ Strategi

English Title
Innovative Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 8 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
  • Niels Thyge Thygesen - MPP
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Strategi/Strategy
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter endt fag skal den studerende være i stand til at arbejde innovativt med strategier. Det vil sige, at den studerende skal demonstrere:

1) Viden (hovedbegreber): Evnen til at gengive og forstå perspektiver i form af deres hovedbegreber samt de hovedbegreber, der knytter sig til fagets teoretiske grundlag.

2) Omsættelighed (dekonstruktion og konstruktion) som består i tre færdigheder: Evnen til at foretage en innovativ strategisk analyse, dvs. anvende fagets perspektiver og begreber i reformuleringen af et givent problem (dekonstruktion). Evnen til at foretage en strategisk syntese, dvs. anvende fagets perspektiver og begreber i udarbejdelsen en eller flere innovative strategier med udgangspunkt i problemidentificeringen (konstruktion). Og evnen til at reflektere over blinde pletter, i lyset af andre mulige perspektiver, dvs. den dekonstruktion og konstruktion, som de valgte perspektiver ikke muliggør.

3) Udøvende kompetence (forankring): Evnen til at redegøre for organisatorisk forankring, dvs. begrundede forslag til hvordan der kan arbejdes med omsættelighed i organisatorisk praksis. Forankringen kan indbefatte forslag til integrering af de tre færdigheder i en organisation eller den kan bestå af integreringen af en konkret innovativ strategi.

Læringsmålene ligger til grund for den skriftlige og mundtlige udprøvning. I denne udprøvning skal den studerende demonstrere iagttagelseskraft, handlekraft og refleksionskraft ift. en selvvalgt strategisk problemstilling i en konkret organisation.
Prøve/delprøver
Strategirapport:
Prøvens ECTS 8
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Forår
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af strategirapporten til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af strategirapporten på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet skriftligt produkt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af strategirapporten til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af det indleverede skriftlige produkt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt eller forbedret skriftligt produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

I strategirapporten skal de studerende ved hjælp af fagets perspektiver, begreber og metoder demonstrere evnen til perspektivskifte, dekonstruktion af givne udfordringer og på baggrund heraf konstruktion af innovative strategier.

 

Rapporten skal indeholde en opsummering af hovedkonklusioner, der sendes til ’ejer’ af den overordnede problematik.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Innovativ Strategi har som formål at gøre de studerende i stand til at designe nye løsninger på komplekse udfordringer. Dvs. at de studerende både skal blive bedre til at iagttage, undersøge og formulere strategiske spørgsmål i relation til komplekse udfordringer og på baggrund heraf blive bedre til at skabe nye strategiske løsninger.

 

Faget er en sammensætning af ’Innovation’ og ’Strategi’. ’Innovation’ handler om at de studerende gennem brug af perspektiver trænes i dekonstruktion af givne eller selvfølgelige strategiske problemstillinger i forbindelse med en re-konstruktion heraf. ’Strategi’ handler om at kunne flytte organisationen, afdelingen eller institutionen fra en tilstand til en anden. I faget ligger rekonstruktionen, dvs. reformuleringen af det givne strategiske problem, til grund for den rette strategi for organisationen eller det rette strategiske mix. På denne baggrund arbejder de studerende i dette fag med innovative strategiske og værdiskabende løsninger på komplekse udfordringer.

 

Undervisningsformer
Faget består af to dele. Først et perspektivrum og dernæst et laboratorium. I perspektivrummet præsenteres de strategiske perspektiver. I laboratoriet anvendes de teoretiske perspektiver i udarbejdelsen af innovative strategier.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Forberedelse 168,5 timer
Eksmaen 0,5 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017