English   Danish

2017/2018  MA-MMPGO1005U  Masterprojekt

English Title
Master thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 12 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Sof Thrane - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Fagansvarlig: Gunnar Gjelstrup, KU
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • De studerende kan opstille en problemformulering, der omfatter konkret analyse af en selvvalgt ledelsesmæssig kontekst.
  • De studerende demonstrerer overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af projektets problemformulering
  • De studerende demonstrerer kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte organisatoriske kontekst for projektet.
  • De studerende dokumenterer og analyserer egen ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal have bestået sammenlagt 48 ECTS på MPG inden masterprojektet kan skrives
Prøve/delprøver
Masterprojekt:
Prøvens ECTS 12
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Masterafhandling med tilhørende litteraturliste som indeholder i omegnen af 1200 siders selvvalgt litteratur. Litteraturen må gerne være fra tidligere moduler på MPG.
Opgavetype Masterprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en mundtlig individuel eller gruppe prøve på baggrund af et masterprojekt udarbejdet af 1-2 personer. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

 

Masterprojektet er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser, og maksimalt 80 sider for grupper på to studerende. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Der udarbejdes et engelsk resumé af projektet på to sider som indgår i det samlede antal sider. Masterprojektet udprøves ved en mundtlig prøve med ekstern censur. Ved bedømmelsen anvendes 7-trins skalaen.

 

Prøven består i en dialog mellem studerende, vejleder og censor, hvor den studerende får mulighed for at uddybe/forklare afhandlingens indhold og konklusioner. Dialogen indledes med et oplæg fra den studerende på 5-10 minutter.

 

Ved individuel mundtlig prøve varer prøven 45 minutter inkl. votering. Ved grupper på to studerende varer prøven 60 minutter inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med masterprojektet er, at de studerende på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte moduler skal demonstrere kompetence i at udarbejde en eller flere problemformuleringer, analysere/bearbejde problemformuleringen/-erne, indsamle relevant empiri og data til besvarelse af problemformuleringen og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Masterprojektet skal demonstrere, at de studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen rolle som leder og/eller til egen organisation.

Undervisningsformer
Vejledning og frivillige workshops
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Undervisning 22 timer
Vejledning 20 timer
Forberedelse 287 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 29-06-2017