English   Danish

2017/2018  MA-MMPGV1049U  Kommunikation og Ledelse

English Title
Communication and Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
 • MPP
  Mads Mordhorst - MPP
 • IOA
  Ursula Plesner - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Sidst opdateret den 29-06-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Viden om og forståelse af kommunikationens betydning og former i det kommunikativt differentierede samfund og i en offentlig og politisk kontekst.
 • Færdigheder til strategisk at kommunikere visioner, mål og handlinger samt at afkode andres kommunikation via analyse og anvendelse af konkrete kommunikationsformer, redskaber og medier.
 • Kompetence til at kommunikere proaktivt og strategisk i komplekse ledelsesprocesser samt evne til at reflektere over konsekvenserne af egne kommunikationshandlinger, deres medier, redskaber og kontekst
Prøve/delprøver
Kommunikation og ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på 10-15 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

 

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider. Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret. Til den mundtlige udprøvning afsættes 30 minutter inklusive votering. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul i kommunikation og ledelse sætter fokus på lederen som strategisk kommunikatør i forhold til et bredt spektrum af interessenter, som medarbejdere, borgere, politikere, medier og virksomheder, der hver stiller forskellige krav til formen og indholdet i kommunikationen. Formålet er at sætte den studerende i stand til at forstå og bruge kommunikation kompetent, målrettet og strategisk i en ledelsessammenhæng samt at reflektere over implikationerne af konkrete kommunikationsinitiativer og for-holde sig kritisk/analytisk til kommunikation som strategisk praksis. Teoretisk giver modulet den studerende en forståelse for kommunikations voksende betydning og funktion i den offentlige sektor og det kommunika-tivt differentierede samfund. Modulet introducerer til forskellige perspektiver på strategisk brug af kom-munikation på såvel et politisk/samfundsmæssigt, et organisatorisk og et individuelt niveau. Samtidig træ-nes den studerende i praktisk brug af konkrete kommunikationsformer og -redskaber.

Undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 29-06-2017