English   Danish

2018/2019  BA-BEBUO1001U  Organisationsteori

English Title
Organisational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Emil Husted - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
 • Peter Holm Jacobsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-07-2018

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
 • Demonstrere kendskab til fagets teori ved at foretage en teoretisk baseret analyse af en udvalgt case.
 • Anvende udvalgte organisationsteorier til at analysere selvstændigt formulerede problemstillinger i forhold til den udvalgte case.
 • Analysere og diskutere problemstillinger i cases i forhold til fagets kerneproblematikker og centrale begreber.
 • Foretage en kritisk refleksion over anvendte teorier, den analyserede praksis samt analysens gyldighed, begrænsninger og konsekvenser.
 • Formulere sig i et klart og korrekt sprog i forhold til videnskabelige standarder.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende viden omkring organisationsteori, således at de kan analysere organisatoriske forandringer og identificere organisatoriske udfordringer.

I faget præsenteres de studerende for en række klassiske, moderne og kritiske teorier om organisationer. Teorierne skal give de studerende en forståelse for, hvordan organisationer fungerer og viden om organisatoriske problematikker og udfordringer. Kurset er inddelt i fire overordnede temaer; (1) tidlig organisationsteori, (2) struktur og omgivelser, (3) organisationens indre og (4) ledelse og kritik. Hvert tema afsluttes med en øvelsesgang, hvor de studerende selvstændigt, kritisk og analytisk arbejder med organisatoriske problemstillinger og udfordringer.  Kurset inddrager løbende relevant empirisk materiale i form af cases, der anskueliggør forskellige problematikker. I arbejdet med cases anvendes organisationsteorierne til at analysere konkrete organisatoriske udfordringer og dilemmaer, som gør de studerende i stand til at forstå og analysere virksomheden ud fra forskellige teoretiske vinkler.

To øvelsesgange handler om akademisk argumentation og videnskabelige standarder, som gør de studerende i stand til at forholde sig selvstændigt og kritisk til fagets tekster samt deres egne analyser.

 

På kurset introduceres de studerende til forskellige typer af litteratur:

 

 • Grundbogen Klassisk og Moderne Organisationsteori giver en introduktion og et overblik over organisationsteori.

 • Primære tekster introducerer de studerende for klassiske bidrag til organisationsteori, og gør dem i stand til at diskutere deres relevans for nutidig organisationsteori.

 • Forskningsartikler fra internationale journals introducerer til nyere bidrag indenfor organisationsteori.

 • Forskellige cases som bruges til at anvende teorierne på organisatoriske problemstillinger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er baseret på en blanding af forelæsninger og undervisning på mindre øvelseshold. På øvelsesholdene arbejdes der med cases, som forudsætter de studerendes aktive involvering.
Feedback i undervisningen
Både mundtlig og skriftlig feedback er tænkt ind i fagets undervisningsforløb. I første del af kurset faciliteres mundtlig student-til-student feedback på øvelsesholdet, hvor de studerende præsenterer deres analyser af cases, og giver hinanden feedback. Den mundtlige feedback er faciliteret af underviseren, som også giver feedback. I anden del af kurset afleverer de studerende to mindre skriftlige analyser af cases på øvelsesholdet, som underviseren efterfølgende giver grupperne individuel feedback på. Feedbacken på de skrevne opgaver forbereder de studerende til at skrive deres eksamens essay.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning 102 timer
Undervisning 46 timer
Forberedelse til eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

 

Barnard, C. I. (1968). The functions of the executive . Harvard University Press.

 

Battilana, J., Leca, B., & Boxenbaum, E. (2009). How actors change institutions: Towards a theory of institutional entrepreneurship. The Academy of Management Annals, 3(1), 65-107.

 

Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. Administrative science quarterly, 1-25.

 

DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.

 

Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees (pp. 46-57). Boston, MA: Harvard Business Review.

 

Kunda, G. (1992). Engineering culture: Control and commitment in a high-tech corporation (pp. 1-25). Philadelphia, PA: Temple University Press. 

 

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science26(3), 322-341.

 

Roethlisberger, F.J., & Dickson, W.J. (1939). Management and the Worker (pp. 551-568). Cambridge.

 

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.

 

Schultz, M. (1990). Funktionalistisk kulturanalyse. I Kultur I organisationer: Funktion eller symbol (s. 43-68). København: Handelshøjskolens Forlag.

 

Simon, H. (1945). Administrative behavior: Decision-making processes in administrative organizations. New York, NY: The Free Press.

 

Taylor, F. W. (2010/1911). The principles of Scientific Management. I: Classics of Organization Theory (s. 65-76). J. M. Shafritz, J. S. Ott, & S. Jang. Boston, MA: Wadsworth

 

Thomas, R. & Davies, A. (2005). Theorizing the micro-politics of resistance: New public management and managerial identities in the UK public sector. Organization Studies, 26(5), 683-706.

 

Vikkelsø, S. og Kjær, P. (red.). (2014). Klassisk og moderne organisationsteori. Hans Reitzels Forlag.

 

Weber, M. (2003/1922). Herredømmets sociologi (uddrag). I Max Weber: Udvalgte tekster, 2, (s. 47-71). Hans Reitzels Forlag.

 

 

Sidst opdateret den 03-07-2018