English   Danish

2018/2019  BA-BEBUO1004U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-07-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Anvende økonomisk metode til løsning af økonomiske problemstillinger
 • Analysere konkrete økonomiske problemstillinger med inddragelse af relevante teorier og teknikker
 • Identificere og afgrænse økonomiske problemstillinger, samt relatere dem til økonomiske modeller og udregne mulige løsninger
 • Uddrage et rimeligt beslutningsgrundlag samt være i stand til at konkludere ud fra de udregnede resultater
 • Grundlæggende kommentere og vurdere virksomheders produktionsforhold i et økonomisk perspektiv. Herunder forstå vigtigheden af skalaafkast og dermed potentialet for stordriftsfordele
 • Grundlæggende kommentere og vurdere omkostningsforhold på kort og langt sigt
 • Analysere og vurdere markedsformer og identificere præferencer og markedskoncentration, og hvorledes de påvirker markedsformerne
 • Analysere og vurdere aktuelle prisafsætningsforhold og relationen til priselasticiteter, herunder også følsomheden i relation til andre produkter og serviceydelser
 • Analysere og redegøre for virksomhedernes grundlæggende prisdannelse og optimering på såvel kort som lang sigt
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Mikroøkonomien er udgangspunktet for forståelse af de fleste andre business discipliner, således udspringer organisationsteori, markedsføring, finansiering og regnskab alle af et mikroøkonomisk begrebsgrundlag og tankesæt.

 

At den studerende har kendskab til og kan anvende den grundlæggende økonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.  

 

Hertil forventes den studerende at kunne stille sig kritisk til teoriernes praktiske anvendelse og kunne reflekterer over teoriernes begrænsninger.

 

At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstag

en i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

 

INDHOLD:

• Produktion og omkostninger

• Efterspørgselsteori

• Konkurrenceformer

• Økonomiske modeller

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset er opbygget af 11 forelæsninger, hvor teorien bliver præsenteret og eksemplificeret med eksempler fra erhvervslivet. Modeller og formler vises og simple regneeksempler gennemgås. Hver forelæsning efterfølges af 1 øvelse (10 øvelser i alt) hvor teorien anvendes på mindre opgaver - her anvendes alle modeller og formler så de studerende får metoderne lært. Ud over øvelser får de studerende yderligere mulighed for komme tæt på de mere matematiske elementer i forbindelse med arbejdsdage, hvor større op gave løses med hjælp fra en underviser og studenterinstruktører.
Feedback i undervisningen
Både mundtlig og skriftlig feed-back indtænkt i undervisningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 58 timer
Forberedelse 59 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen inkl. eksamensforberedelse 70 timer
Foreløbig litteratur

MEC

Hirschey, Mark et al: Managerial Economics, 14th Edition, Cengage, 2016. ISBN: 978-1-4737-0926-3

Sidst opdateret den 03-07-2018