English   Danish

2018/2019  BA-BEBUO1008U  Videnskabsteori og metode

English Title
Philosophy of Science and Methodolgy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Martin Bæk Carstensen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forstå og sammenligne centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber i relation til samfundsvidenskaberne, samt diskutere deres anvendelighed til besvarelse af en konkret problemformulering.
 • Reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag samt begrunde deres relevans i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger.
 • Anvende centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber til at analysere metodiske udfordringer i samfundsvidenskaben.
Prøve/delprøver
Danmark i et komparativt perspektiv og videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Gruppeeksammen: 15 min/ gruppe + 5 min/ gruppemedlem+ 5 min votering
1 medlem: 20 minutter
2. medlemmer: 25 minutter
3 medlemmer: 35 minutter
4 medlemmer: 40 minutter
5 medlemmer: 45 minutter
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige indleverede eksamensprojekt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet eksamensprojekt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men ikke har bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige eksamensprojekt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet eksamensprojekt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

NB: Eksamen i ’Videnskabsteori og metode’ afholdes i kombination med faget ’Danmark i et komparativt perspektiv’.

De studerende skal i grupper skrive et projekt.

 

Projektet kan skrives på dansk eller engelsk. Mundtligt forsvar foregår på det valgte sprog.

 

I prøven "Danmark i komparativt perspektiv og videnskabsteori og metode" skal den studerende for at opnå karakteren 12, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:

 

 • Sammenholde Danmarks politiske økonomi med andre højtudviklede landes politisk-økonomiske systemer og udviklingen i disse over tid.
 • Redegøre for og sammenligne teorier vedrørende politisk økonomi, samt anvende disse teorier i en komparativ, empirisk analyse på baggrund af den studerendes selvstændige læsning af forskningslitteratur.
 • Præsentere en velargumenteret og teoretisk velfunderet analyse af en problemstilling med relevans for fagets tematik.
 • Forstå og sammenligne centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber i relation til samfundsvidenskaberne, samt diskutere deres anvendelighed til besvarelse af en konkret problemformulering.
 • Reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders videnskabsteoretiske grundlag samt begrunde deres relevans i relation til samfundsvidenskabelige problemstillinger.
 • Anvende centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber til at analysere metodiske udfordringer i samfundsvidenskaben.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At tage gode og velbegrundede beslutninger på vegne af en virksomhed forudsætter indsamling af relevant data, metoder til at bearbejde data på en systematisk og velfunderet måde samt kritisk stillingtagen til denne videns brugbarhed og begrænsninger i relation til en konkret problemstilling. Vidensindamling- og bearbejdning kræver med andre ord en forståelse af grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger - hvad eksisterer, hvordan opnår vi viden, kan vi opnå objektiv viden, etc. - og hvordan disse udspiller sig i relation til samfundsvidenskabelig metode.

 

Kursets overordnede formål er at give den studerende indsigt i de vigtigste videnskabsteoretiske debatter og positioner i samfundsvidenskaben, at forstå disse positioners relevans i lyset af centrale kvantitative og kvalitative samfundsvidenskabelige metoder, samt at anvende de præsenterede videnskabsteoretiske positioner til analyse af samfundsvidenskabelige problemstillinger. Kurset søger således at styrke den studerendes evne til analytisk beslutningstagning såvel som kritisk refleksion over den viden, der produceres og præsenteres i et samfund.

 

Kurset er opdelt i to dele

 

 1. Videnskabsteori: Her præsenteres først en begrebsmæssig grundramme for forståelsen og sammenligningen af videnskabsteoretiske positioner (eksempelvis ontologi, epistemologi, generaliserbarhed, videnskabelig værdifrihed, etc.), og dernæst præsenteres og sammenlignes de vigtigste videnskabsteoretiske positioner indenfor samfundsvidenskaben (eksempelvis positivisme, hermeneutik, kritisk realisme, konstruktivisme).
 2. Metode: For at forstå de praktiske implikationer af de videnskabsteoretiske grundpositioner for vidensindsamling og -bearbejdning, gennemgår anden del af kurset de vigtigste typer af samfundsvidenskabelig metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt metodetriangulering. 

 

Kurset kombinerer forelæsninger og holdundervisning. Hvor forelæsningerne sigter mod at præsentere og diskutere de vigtigste pointer fra pensum, er formålet med holdundervisningen at give de studerende mulighed for gennem diskussioner og evt. gruppearbejde og studenterpræsentationer aktivt at arbejde med de fagets problemstillinger. Målet er ligeledes at sætte de videnskabsteoretiske diskussioner i et anvendelsesorienteret perspektiv, for at forstå hvilken rolle videnskabsteori spiller i forskning og vidensarbejde mere generelt.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er baseret på en kombination af forelæsninger og holdøvelser.

Faget udbydes i kombination med faget; Danmark i et komparativt perspektiv
Feedback i undervisningen
Studerende modtager feedback på mundtlig oplæg og skriftlige bidrag i hhv. holdtimer og workshops.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse til undervisning 102 timer
Forberedelse til eksamen 56 timer
Vejledning pr. gruppe 0,5 timer
Foreløbig litteratur

Grundbogen er

 

Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard (red.) Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning, 3. udgave, København: Hans Rietzels Forlag

 

Resten af pensum vil være tilgængelige via Learn.

Sidst opdateret den 17-12-2018