English   Danish

2018/2019  BA-BEBUO1017U  Forskningsdesign, metode og mundtlig præsentation

English Title
Research Design, Method and Oral Presentation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Martin Bæk Carstensen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-05-2018

Relevante links

Læringsmål
Designe et forskningsprojekt, der berører internationalisering af danske virksomheder. Herunder:
 • Formulere og operationalisere et problemfelt, der kan undersøges vha. kvantitative og/eller kvalitative metoder.
 • Redegøre for teoretiske og metodiske valg i forbindelse med forskningsdesignet
 • Kritisk reflektere over styrker og svagheder i forskningsdesign og i brugen af forskellige typer af metoder
 • Præsentere sit forskningsdesign klart og overbevisende. Herunder:
 • Udarbejde og afholde en velstruktureret mundtlig fremstilling
 • Understøtte fremstillingen med hensigtsmæssige visuelle hjælpemidler
 • Indgå i kritisk og konstruktiv dialog om eget og andres forskningsdesign
Prøve/delprøver
Forskningsdesign, metode og mundtlig præsentation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis færre end 5 studerende er tilmeldt omprøven, er prøveformen en individuel mundtlig eksamen, hvor den studerende på baggrund af egen præsentation indgår i dialog med eksaminatorerne. Præsentationen vægter 80% og dialogen 20%.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen foregår som en konferenceeksamen. De studerende vurderes 80 % på baggrund af deres egen præsentation og 20% på baggrund af den feedback, de giver deres medstuderende. Således skal de studerende indgå i en faglig dialog omkring andres oplæg som beskrevet i læringsmålene.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver de studerende viden om forskellige typer af forskningsdesign, muligheder og begrænsninger i kvantitative og kvalitative metoder, og evner til kritisk at reflektere over egen produktion af viden. Desuden giver kurset de studerende færdigheder indenfor mundtlig præsentation af faglige problemstillinger.

 

Kursets indhold og forløb lægger sig tæt op ad de studerendes arbejde med bachelorprojektet og understøtter designet af dette projekt. Det vil sige, at det følger forskningsprocessen og gennemgår de enkelte faser i den. Dog vil der være fokus på det grundlæggende forskningsdesign; særligt sammenhængene mellem undersøgelsesspørgsmål og metodevalg. Desuden opøves de studerendes mundtlige præsentationsfærdigheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Hold undervisning samt undervisning i mindre grupper.
Feedback i undervisningen
De studerende vil i løbet af kurset samt til den mundtlige eksamen arbejde systematisk med at give hinanden feedback, og de vil modtage feedback fra underviseren i forhold til egne oplæg og med hensyn til deres evne til at give andre konstruktiv og brugbar feedback.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (kan ændres) 38 timer
Forberedelse 98 timer
Eksamen inkl. eksmanesforberedelse 70 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: udbydes første gang i forår 2020

Foreløbig litteratur

Easterby-Smith, M., R. Thorpe & P. R. Jackson (2105): Management & Business Research. 5th edition. London: Sage.  

 

Gabrielsen, J. & T. J. Christiansen (2010): The Power of Speech. København: Hans Reitzels Forlag 

Sidst opdateret den 16-05-2018