English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1032U  Videnskabsteori

English Title
Theory of scientific method

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Helle Zinner Henriksen - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-11-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere og redegøre for elementære begreber inden for videnskabsteorien - herunder vidensproduktion og vidensbrug.
  • Identificere og beskrive de underliggende antagelser af relevante videnskabelige paradigmer og argumentere for deres anvendelighed samt begrænsninger.
  • Analysere og diskutere hvilke konsekvenser de enkelte paradigmer har for udformning af undersøgelsesdesign, den viden der opnås, gyldighed og kvalitet.
  • Forholde sig kritisk reflekterende og problemorienteret til videnskabsteoriens betydning for praktiske problemstillinger inden for fagdisciplinen informationssystemer.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagdisciplinen informationssystemer bygger på forskellige videnskabsteoretiske antagelser omkring måden, hvorpå vi frembringer viden, forstår fænomener relateret til informationssystemer og ser på forholdet mellem teori og praksis. Videnskabsteori refererer til den systematiske undersøgelse af, hvordan gyldig viden produceres, hvilke forudsætninger der ligger til grund for vidensproduktionen, samt validiteten og reliabiliteten af arbejdet.
 
Formålet med dette fag er at give studerende en grundlæggende introduktion og kendskab til den videnskabsteoretiske bredde, der findes indenfor deres fagdisciplin i informationssystemer. De studerende præsenteres for fire grundlæggende paradigmer – det positivistiske, fortolkende, kritiske og pragmatisme – og deres underliggende antagelser. Herigennem illustreres, hvordan det samme problem vedr. informationssystemer kan tilgås forskelligt alt afhængig af udgangspunktet, og hvordan det kan resultere i forskellige metodevalg og løsningsmuligheder. 
 
Det er væsentligt, at de studerende får et dybdegående indblik i, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvilke konsekvenser paradigme fokus har for metodevalg og for analysen samt vurderingen af praksis. Dette hænger sammen med et indblik i hvilke kvalitetskriterier, der ligger til grund for den fremskaffede viden. Faget har stor praksis relevans, idet den studerende i rollen som "vidensskaber" og "vidensbruger" skal være i stand til at forstå og have et overblik over de underliggende antagelser, perspektiver og metodiske tilgange, som viden skabes gennem inden for disciplinen. Disse antagelser er afgørende for kvaliteten af den viden, som skabes samt dens anvendelighed i løsningen af problemstillinger både på studiet og i arbejdsmæssige sammenhænge.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om at forberede mindre oplæg.
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

Forelæsninger, hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt i praksis.

Små gruppeøvelser ifm. forelæsningen, hvor de studerende arbejder med teorier i relation til IS fagdisciplinen.

Fremlæggelser, hvor de studerende får feedback på oplæg.

Quizzes, hvor de studerende kan teste egen viden gennem små quizzes og opgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 96 timer
Øvelser og oplæg 14 timer
Eksamensforberedelse 64 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Samling af artikler, der vedrører videnskabsteori i en IS sammenhæng.

 

Derudover anvendes bogkapitler fra bl.a.:

 

Holm, A.B. (2011). Videnskab i virkeligheden – en grundbog i videnskabsteori, 1. udgave, Samfundslitteratur.

 

Neuman, W.L. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Methods, 6 ed., Pearson.

 

Oates, B.J.(2006). Researching Information Systems and Computing, 2 ed., SAGE.

 

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter.

Sidst opdateret den 15-11-2018