English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1035U  Makroøkonomi

English Title
Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-04-2018

Relevante links

Læringsmål
  • beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier,
  • anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases og eksempler m.h.p. at kunne identificere makroøkonomiske problemstillinger,
  • gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag,
  • angive, hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på den præsenterede teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder, begrænsninger og dilemmaer.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Den studerende må medbringe følgende i forberedelseslokalet
  • Lommeregner efter eget valg
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende må desuden medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er hele pensum samt de gennemgåede cases.

En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må medtages til eksamen.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Makroøkonomi introducerer de grundlæggende makroøkonomiske begreber, sammenhænge og modeller. Centrale makroøkonomiske emner gennemgås, økonomiens funktionsmåde beskrives og vigtige økonomiske principper identificeres.
 
Fagets strukturelle hovedinddeling:
i)       Det korte sigt
ii)      Det lange sigt
iii)     Det meget lange sigt,
 
Det korte sigt indeholder de økonomiske konjunkturer. Priserne er her stive. Det lange sigt er den klassiske ligevægtssituation med fleksible priser men med konstant kapitalapparat. Det meget lange sigt indeholder vækstteorien, hvor nu også kapitalapparatet kan variere.
 
Faget søger at besvare spørgsmål som: Hvad bestemmer den samlede produktion og indkomst i samfundet? Hvor vigtig er international handel for en (åben) økonomi, og hvad betyder i denne sammenhæng begreber som ’internationalisering’ og ’globalisering’? Hvorfor udvikler økonomien sig ujævnt over tid? Har man mulighed for at stabilisere økonomien via økonomisk politik? Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid? Er underskud på betalingsbalancen et problem? Hvad er penge, hvem bestemmer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker dette økonomien? Hvorfor er der ikke altid fuld beskæftigelse?

Beskrivelse af undervisningsformer
Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved øvelsestimerne vil blive gennemgået eksamenslignende spørgsmål. Formålet med øvelsesopgaverne er at opøve de studerende evne til at strukturere og diskutere makroøkonomiske problemstillinger. Øvelsesundervisningen forventes at være lærer- og studerende-interaktiv. De studerende får herigennem et indtryk af, hvordan typiske eksamensspørgsmål kan se ud, og hvordan de håndteres.
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende, individuel feedback i undervisningsforløbet af underviseren i såvel forelæsninges- som øvelsestimerne, væsentligst som respons i de løbende samtaler og dialoger.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 44 timer
Eksamen 1 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

 

Mankiw, G. & Taylor, M.:Macroeconomics, European Edition, 2nd. ed., Worth Publishers, ca. 550 sider.

 

Ingen yderligere litteratur. 

De studerende skal anskaffe bogen.

Sidst opdateret den 05-04-2018