English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1051U  Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering

English Title
Business Economics (3): Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder ("fundamentals") i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende finansielle instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
 • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal samt vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel.
 • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover.
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske styring (3): Finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. I kurset fokuseres bl.a. på målsætning for et børsnoteret selskab, betalingsstrømme, aktier og obligationer, kapitalværdi, skattemæssige afskrivninger, værdiansættelse af investeringsprojekter, porteføljeteori, CAPM, optioner, kapitalstruktur og kapitalomkostninger, udlodningspolitik, international finansiering og risikostyring. Danske institutionelle aspekter med relevans for finansiel beslutningstagning inddrages. Den studerende forventes at deltage aktivt i forelæsninger og øvelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Dialogbaserede forelæsninger og øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 47 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 137 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Parum, Claus (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2018.

 

Florentsen, Bjarne og Claus Parum: Øvelser, Institut for Finansiering, 2018 (tilgængelig via CBS Learn).

 

Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: "Fundamentals of Corporate Finance", Third European Edition, McGraw-Hill, 2017 (ISBN oplyses i version 1 af lektionsplanen).

 

Ross, Stephen, A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: Corporate Finance Fundamentals", kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6).

 

Version 1 af lektionsplanen offentliggøres på Learn i uge 34.

Sidst opdateret den 26-06-2018