English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1055U  Innovation og ny teknologi

English Title
Innovation and new technology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Thomas Jensen - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Innovation/Innovation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2018

Relevante links

Læringsmål
  • anvende teorier, begreber og rammer til at analysere aktuelle teknologiske tendenser og evaluere deres indvirkning på virksomhedernes konkurrence- og innovationsevne
  • vurdere fordele og ulemper ved forskellige innovationsstrategier, som virksomheder kan følge for at udnytte nye teknologier og til at beskytte deres position mod disruptive markedskræfter
  • anvende softwareudviklingsværktøjer og -teknikker, der er dækket i de foregående semestre eller introduceres til udvikling (dvs. analyse, design, konstruktion og validering) af et innovativt, originalt teknologisk produkt, som opfylder behov på markedet
  • demonstrere merværdien af det udviklede teknologiske produkt givet realistiske overvejelser om markedet
Forudsætninger for at deltage i kurset
HA(it.) andet år eller tilsvarende
Prøve/delprøver
Innovation og ny teknologi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Rapporten kan skrives individuelt eller i grupper.
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved en omprøve genafleveres rapporten i samme eller omarbejdet form (den studerende vælger selv).
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i en diskussion om det nyudviklede teknologiske produkt og den skriftlige rapport. Den studerende skal medbringe det teknologiske produkt og den skriftlige rapport til eksamen. Den studerende forventes ikke kun at kunne demonstrere kernefunktionaliteterne i det teknologiske produkt under eksamen, men skal også være rede til at besvare spørgsmål vedrørende både forretningsmæssige og tekniske aspekter samt relevant kursusindhold relateret til den skriftlige rapport.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer de studerende til moderne teknologiske tendenser med vægt på forretningsmuligheder og udfordringer forbundet med it-drevne innovationer. Specielt dækker kurset en bred vifte af emner relateret til strategisk styring af teknologiske innovationer, herunder Innovators Dilemma, økosystemer, plattforms, crowdsourcing og sociale netværk.

Et hovedmål for kurset er at guide de studerende i at anvende teorier, koncepter og frameworks til udvikling af et originalt software/hardware indlejret teknologisk produkt. Dette teknologiske produkt kan programmeres via softwareværktøjer, der allerede er omfattet af HA (IT) uddannelsen eller introduceres under forelæsninger under kurset. Eksempler på teknologiske produkter, der kan udvikles i kurset:
Mobiltjenester
Android applikationer
iOS-applikationer
Windows applikationer

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset gennemføres som en række forelæsninger og øvelser.

Kurset gennemføres primært som tilstedeværelsesundervisning med præsentationer og diskussioner, der dækker teorier, begreber og rammer relateret til strategisk styring af teknologiske innovationer. Derudover suppleres med øvelser, der fokuserer på dybtgående analyse, design, udvikling og diskussion af virkningen af moderne teknologiske trends på virksomheder og enkeltpersoner.

Udover forelæsningerne vil kurset også udnytte moderne e-læringssystemer med henblik på kommunikation og interaktion (fx dokumentdeling, diskussionsfora, blogs og wikier).
Feedback i undervisningen
I løbet af kurset vil der være flere muligheder for, at de studerende får feedback på deres arbejde:

For det første vil de studerende i deres respektive grupper indsende deres foreløbige ideer til det teknologiske produkt, de planlægger at udvikle. Ideerne vil blive vurderet af instruktorer, som vil give anbefalinger til forbedringer til de studerende.

For det andet vil der blive arrangeret en række tekniske øvelser for at vejlede de studerende i udviklingen af ​​deres teknologiske produkter. Ved at deltage i disse øvelser kan de studerende få praktisk erfaring med udviklingen af ​​mobile applikationer, såvel som vejledning i, hvordan de kan udvikle deres egne teknologiske produkter, herunder fejlfinding.

For det tredje vil grupperne have mulighed for at præsentere deres teknologiske produkter for hinanden mod slutningen af ​​kurset og få tilbagemelding om, hvordan de kan revidere deres projekter inden aflevering.

Endelig vil instruktorerne under de ugentlige øvelser give de studerende mulighed for at opklare usikkerhed om kursets indhold.
Studenterarbejdstimer
Foredrag 30 timer
Øvelser 30 timer
Forberedelse 60 timer
Udvikling af teknologisk produkt og skriftlig rapport 50 timer
Eksamination og forberedelse 36 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Kursets litteratur vil primært bestå af faglige artikler/bøger, rapporter og teknisk dokumentation. Vi vil gennemgå litteratur, der dækker en bred vifte af emner relateret til den nyeste forskning i strategisk styring af teknologiske innovationer.

Sidst opdateret den 26-06-2018