English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1059U  IT-projektledelse

English Title
IT Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Annette Vibeke Lotz - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • gengive og forklare projektledelses-disiplinen samt identificere anvendelsesområder for de tilhørende teknikker og værktøjer
 • beskrive hvilke udfordringer en projektleder står overfor generelt, samt specifikt i forhold til kravstyring og kvalitetssikring
 • anvende de på kurset gennemgåede værktøjer til projektstyring, herunder estimering, interessenthåndtering, risiko- og kvalitetsstyring samt planlægning og opfølgning
 • sammenligne de forskellige perspektiver på projektledelse med henblik på at finde fordele og ulemper i forhold til en given projektkontekst
 • forklare egen læring ved anvendelsen af projektstyringsværktøjerne i et praktisk forløb
Forudsætninger for at deltage i kurset
- Kendskab til organisationers brug af informationssystemer,
- Kendskab til metoder for indsamling af data, som grundlag for krav til projektet.
- Det er en fordel, men ikke et krav, at have kendskab til basale programmeringsteknikker og programudvikling samt basale økonomiske modeller ifm investering.
Prøve/delprøver
IT-projektledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Grupperapporten skal have et omfang på max. 30 normalsider. Rapporten består af 4 dele: Projektbeskrivelse, Projektplan, Kravspecifikation & Arkitektur og Procesevaluering. Hvis den studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal de 4 dele (Projektbeskrivelse, Projektplan, Kravspecifikation & Arkitektur og Procesevaluering) have et omfang på max. 20 normalsider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes syge-/omprøve efter følgende regler:
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved en omprøve genafleveres rapporten i samme eller omarbejdet form (den studerende vælger selv).
Beskrivelse af eksamensforløbet
 • Individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig grupperapport (helhedsbedømmelse). Rapporten udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. 
 • Grupperapporten skal have et omfang på max. 30 normalsider. Rapporten består af 4 dele: Projektbeskrivelse, Projektplan, Kravspecifikation & Arkitektur og Procesevaluering. 
 • Projektbeskrivelse, Projektplan, Kravspecifikation & Arkitektur og Procesevaluering udarbejdes i løbet af semesteret, og der er mulighed for feedback fra underviser/vejleder.
 • Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og kan indeholde spørgsmål, der er relevante for projektet og som relaterer sig til pensum, men som den enkelte studerende ikke selv har valgt at fokusere på / referere til. I eksamenslokalet må alene medbringes projektrapporten og få personlige noter.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver forståelse for og færdigheder i sammensætning af højtudøvende teams, planlægning, igangsætning, koordinering og ledelse af projekter, der retter sig mod udvikling af informationssystemer. Endvidere introduceres de studerende til forskellige perspektiver til ledelse af projekter. Faget orienterer om projekt portefølje styring, herunder de overvejelser organisationer kan have forud for og under projekters afvikling.

 

Projektledelsesteknikker – inddeles i to hovedgrupper:

1) Introduktion til generelle projekt- og udviklingsmodeller herunder planlægning, igangsætning, afvikling og evaluering af projekter.

 

2) Specifikt for IT projekter vil der blive introduceret estimeringsteknikker, risikostyring, kvalitetssikring samt stillingtagen til kontrakter.

 

Projektledelse tager udgangspunkt i en teknisk-rationel forståelse af projektledelse med vægt på målstyring og kvalitetssikring. Desuden introduceres et alternativt projektperspektiv "løst koblede", der udfordrer den klassiske tilgang til projektledelse.

 

Der lægges vægt på forståelse af samspillet mellem egenskaber ved produktet og værts-organisationen og den procestilgang, som vil understøtte projektet bedst. Dette betyder, at den studerende forventes at have forståelse for identifikation af mulige projekt- og udviklingsmodeller, der er egnet i en given kontekst og for et givent set-up.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår (med undtagelse af sidste gang) som en blanding af oplæg, arbejde med stoffet, studenter præsentationer samt feedback.

I oplæggene gennemgås pensum hvor konkrete teknikker, modeller og værktøjer præsenteres. Pensum består af to perspektiver (”det teknisk-rationelle” og ”det løst koblede”) og hensigten er, at undervisningen vil veksle mellem disse for at skelne mellem dem. Pensum forsøges at kobles til relevante cases undervejs.

Erfaringer og information som de studerende opnår gennem hele forløbet forventes at indgå i projektet når det afleveres. De studerende må derfor tage hensyn til, at underviserne kan komme med input på forskellige tidspunkter i projektperioden.

Projektet har en fælles berøringsflade med datalogi og datalogieksamen, men har andre fagligheder og udprøves separat. Projektet i IT-projektledelse tager udgangspunkt i casen og opgaven fra datalogifaget - dvs. de studerende skal projektlede deres datalogiopgave vha. IT-projektledelsesteknikker og modeller. Men de studerende udprøves i IT-projektledelsespensum (og ikke datalogi) trods den samme case fra datalogi.

Den endelige rapport projekt deles op i fire mindre delprojekter
1. Projektbeskrivelse
2. Projektplan
3. Kravspecifikation & Arkitektur
4. Evaluering af projektforløbet
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

Forelæsninger (hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt på relevante cases).

Fremlæggelser (hvor grupper præsenterer deres “output” fra gruppeopgaven i plenum hvorefter de får feedback i plenum).

Klyngevejledning (hvor de studerende får feedback på deres opgave).

Mundtlig eksamen (hvor de studerende får feedback på karakter)

Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Forberedelse til forelæsninger 70 timer
Øvelser + vejledning 16 timer
Løsning af delaflevering af projektrapporten 74 timer
Eksamensforberedelse 24 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter.

 

Hughes, B. & Cotterell, M. (2009). Software Project Management, 5. edition. McGraw-Hill Education.

 

Kreiner, K. & Christensen, S. (1991). Projektledelse i løst koblede systemer, 1. udgave, Djøf Forlag.

 

Supplerende:

 

Biering-Sørensen, S. (2004). Praktisk it-projektledelse, 1. udgave, Samfundslitteratur.

 

Greene, J. & Stellman, A. (2014). Head First PMP, 3rd edition, O'Reilly Media.

 

Sidst opdateret den 12-06-2018