English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1067U  Distribuerede Systemer

English Title
Distributed Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Thorn - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Beskrive principper for opbygning af distribuerede systemer og forklare individuelle systemer eller opbygning af netværk.
  • Forklare formål og indhold af centrale kommunikations- og applikationsprotokoller.
  • Beskrive problemer forbundet med at bygge distribuerede systemer, såsom sikkerhed, koordinering og resultater, samt fordele og ulemper ved forskellige løsningsmetoder.
  • Implementere fagets begreber, algoritmer og principper i en konkret applikation med tilhørende løsningsovervejelser.
  • Identificere og reflektere over svagheder og begrænsninger i en konkret applikation, samt komme med løsningsforslag til udbedring af disse.
  • Demonstrere kompetencer indenfor udvikling af systemer i fællesskab med andre.
  • Det skriftlige arbejde fremstår velformuleret med gennemarbejdet sprogbrug og viser en rimelig grad af stave- og formuleringsevne.
Forudsætninger for at deltage i kurset
• Erfaring med programmering som erhvervet på 1. og 2. semester HA (it.)
• Grundlæggende erfaring med objektorienteret modellering såsom UML.
• Grundlæggende anerkendelse og brug af internettet.
• Erfaring med systemdesign som erhvervet på 1. og 2. semester HA (it.)
Prøve/delprøver
Distribuerede systemer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende vælger selv om han/hun vil genaflevere samme rapport, aflevere en omarbejdet rapport eller aflevere en helt ny rapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i en individuel udarbejdet skriftlig rapport. Prøven dækker hele pensum, men tager udgangspunkt i projektrapporten.

 

Den mundtlige eksamen er en individuel prøve af en varighed på 30 minutter (inklusiv votering) uden forberedelse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul introducerer distribuerede og komplekse netværkssystemer, it-systemer, teknisk struktur, samt centrale spørgsmål i forbindelse med deres funktionalitet og samspil. Et eksempel på et sådant system er en e-commerce løsning, der er bygget på en web-applikationsserver og bruger en komponent til at håndtere betaling med kreditkort.


Gennem dette kursus får de studerende en grundlæggende forståelse af netværk og sikre distribuerede applikationer. Kursets formål er at give de studerende kompetencer til at udvikle, vedligeholde og designe en distribueret applikation. De studerende bliver uddannet til at konstruere distribuerede applikationer med både selvudviklede og fællesudviklede komponenter, som skal virke i en symbiose. 

Kurset er opdelt i en række logiske dele, der dækker følgende temaer: netværk, sikkerhed, skalerbarhed, transaktioner og arkitektur. Hvert af disse moduler dækker teori, applikationer og øvelser. Undervisningen er baseret på det pædagogiske princip om at demonstrere hovedparten af teorien i praksis, hvilket vil ske igennem udarbejdelse af eksamensopgaven. 

CBSLearn bruges aktivt som e-learningsværktøj med en række aktiviteter, som skal gennemgås i en sekventiel rækkefølge der understøtter fagets indhold og formål. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus arbejder ud fra en filosofi om, at systemudvikling kræver udarbejdelse af applikationer og at man tilgår viden omkring udviklingen af distribuerede systemer ved at tilpasse eksisterende applikationer. Kurset er derfor bygget op omkring tilpasningen af en række applikationer i forbindelse med undervisningens øvelser og eksamensprojekt. Udviklingen sker på en teoretisk base, som opnås igennem diskussioner i forelæsningerne, som igennem cases perspektiverer pensum.

Kurset benytter e-learning som en aktiv del af kurset og de studerende forventes at deltage aktivt heri. Hver enkelt aktivitet vil være baseret på tidligere aktiviteter, som tages i en sekventiel rækkefølge.
Feedback i undervisningen
De studerende vil modtage feedback i løbet af undervisningen, dog koncentreret omkring øvelsestimerne hvor der er mulighed for de studerende at fremvise og få gennemgået kode.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 40 timer
Øvelser 60 timer
Forberedelse 56 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 50 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter.

 

DS (primær bog)

Distributed Systems: Concepts and Design, 5th edition

af George Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg, and Gordon Blair. Addison-Wesley 2011.

URL: http:/​/​tinyurl.com/​c399ecr

Sidst opdateret den 28-06-2018