English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1801U  Analyse og design af brugervenlige informationssystemer

English Title
Analysis and Design of User Friendly Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Jacob Nørbjerg - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 06-12-2018

Relevante links

Læringsmål
I projektet og den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at:
 • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i kurset;
 • anvende begreber, metoder, teknikker og værktøjer på konkrete eksempler, herunder analysere en kompleks problemsituation ved hjælp af kursernes teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem;
 • kunne planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer;
 • reflektere kritisk over ligheder og forskelle mellem de teoretiske begreber, metoder, teknikker og værktøjer, der er gennemgået i kurset;
 • beskrive og kritisk reflektere over egen problemløsningsproces, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber, metoder, teknikker og værktøjer er anvendt;
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer.
Prøve/delprøver
Analyse og design af brugervenlige informationssystemer:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på maks 50 normalsider ikke inklusive bilag.
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende vælger selv om han/hun vil genaflevere samme rapport, aflevere en omarbejdet rapport eller aflevere en helt ny rapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Fælles semester projektrapport der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar.

Prøven dækker hele pensum, men tager udgangspunkt i projektrapporten

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette kursus bliver de studerende i stand til at forstå og håndtere det kompleks af problemstillinger der knytter sig til at udvikle større IT baserede informationssystemer.

 

Kurset definerer et informationssystem (IS) som et organisatorisk system til behandling af information, som kan, men ikke nødvendigvis skal, understøttes af IT baseret informationsteknologi. Informationssystemer er systemer, der bruges af mennesker i en arbejdsproces eller en social kontekst,og hvis udvikling omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid.

 

Det kan eksempelvis være administrative og proceskontrol-systemer i større og mindre virksomheder, intranet, web-systemer til e-handel, og spil med flere samtidige brugere.

 

En væsentlig udfordring ved fremstilling af sådanne systemer er en sammensat brugerskare, modstridende interesser, en kompleks organisatorisk kontekst, og ustabile og/eller dårligt forståede krav.

 

I løbet af semesteret vil de studerende få erfaring med selv at arbejde systematisk med analyse, design, udvikling, konstruktion og dokumentation af (IT-baserede) informationssystemer, der

 1. opfylder brugerorganisationens og brugernes behov
 2. har et fleksibelt design
 3. er effektive og nemme at bruge og giver kvalitets-brugeroplevelser

 

Bemærk, at de studerende forventes at have opnået tilstrækkelige programmeringskompetencer gennem studiets første tre semestre til at kunne demonstrere deres resultater gennem enkle prototyper.

 

Kurset introducerer og gennemgår tre temaer: Informationssystemer i organisationer, Interaktionsdesign, og Analyse og design af IT systemer.

 

Temaet Informationssystemer i organisationer introducerer teorier, begreber og værktøjer, til at forstå mangfoldigheden og kompleksiteten af iinformationssystemer og systemudvikling, samt beskrive indholdet af en forandring, der involverer informationssystemer.

 

Temaet Interaktionsdesign fokuserer på design af brugernes interaktion med større systemer. Fokus er på brugerkendskab, brugerinddragelse og co-design af interaktionen gennem hele systemets livscyklus. Der lægges vægt på forståelse af brugernes behov, idegenerering og konceptualisering, og på design og prototyping og teknikker til afprøvning af brugergrænseflader.

 

I Analyse og design af IT systemer, lærer deltagerne at gennemføre og dokumentere systematisk analyse og design af et IT-systems data og processer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen afvikles i moduler á tre timer, hvor der veksles mellem forelæsning og øvelser.

Learn bruges til distribution af undervisningsmateriale, quizzes og deling af opgavebesvarelser og designskitser.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger (hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt på relevante cases).

Fremlæggelser og klyngevejledning ved 3 workshops.

Mundtlig eksamen (hvor de studerende får feedback på karakter).
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 56 timer
Øvelser 25 timer
Forberedelse 133 timer
Workshops 8 timer
Fælles semesterrapport 140 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 50 timer
Total: 412 timer
Foreløbig litteratur

Avison, D. E. and Fitzgerald, G. (2006). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, McGraw-Hill. (Udvalgte kapitler)

 

Bødker, K., Kensing, F., Simonsen, J. (2008). Professionel IT-forundersøgelse, 2. udgave. Samfundslitteratur.

 

Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A. and Stage, J. (2000). Object Oriented Analysis and Design. Aalborg, Marko. (dansk udgave 2001).

 

Preece, Jenny, Yvonne Rogers, and Helen Sharp. “What is Interaction Design.”Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Fourth edition. Chichester: Wiley, 2015. ISBN: 978-1-119-08879-0, 978-1-119-02075-2, 978-1-119-06601-9. pp. 1-34.

Sidst opdateret den 06-12-2018