English   Danish

2018/2019  BA-BINTO2056U  IT-forandringsledelse

English Title
IT Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Louise Harder Fischer - Institut for Digitalisering
  • Tina Blegind Jensen - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 02-05-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere og beskrive centrale begreber inden for ledelse og organisering af informationssystemer
  • Anvende begreber, modeller og teorier på problemstillinger relateret til viden, forandring og innovation
  • Sammenstille forskellige tilgange til ledelse og organisering af informationssystemer
  • Diskutere og reflektere over anvendeligheden af teori fra kurset i forhold til praktiske problemstillinger
Prøve/delprøver
IT-forandringsledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må gerne tages med ind til eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder befinder sig i dag i en dynamisk verden hvor markeder globaliseres og konkurrencen intensiveres i et stadigt stigende tempo. Virtualisering, digitalisering og specialisering skaber nye muligheder og udfordringer for at tilrettelægge arbejdet mere produktivt. Dette stiller krav til ledelsen og organiseringen af informationssystemer, herunder udvælgelse, tilegnelse og udnyttelse af IT-værktøjer og -platforme. Med udgangspunkt i innovations-, forandrings- og vidensledelse beskæftiger dette fag sig med teorier, modeller og begreber til at håndtere disse udfordringer.
 
Innovationsledelse: Nytænkning af produkter, services, organisations- og produktionsformer stiller krav til virksomhedernes innovationsevne. På faget vil de studerende arbejde med forskellige innovationsforståelser og -modeller som kan understøtte ledelsen og organiseringen af innovationsprocesser.
 
Forandringsledelse: Faget sætter fokus på forandringsledelse med henblik på at give de studerende en forståelse for hvilke muligheder, udfordringer og konsekvenser indførelse af ny teknologi skaber i organisationer.
 
Vidensledelse: Kompleks viden og avancerede teknologier udgør vigtige elementer i forretningsgrundlaget for et stigende antal virksomheder. Med emnet vidensledelse, retter faget opmærksomheden mod ledelsesmæssige udfordringer i relation til vidensintensive virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser, diskussioner og læseseminarer. De studerende vil også blive bedt om forberede mindre opgaver og præsentationer undervejs på kurset.
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

Forelæsninger (hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt i praksis).

Små gruppeøvelser ifm. forelæsningen (hvor de studerende arbejder med teorier i relation til IS fagdisciplinen).

Fremlæggelser (hvor de studerende får feedback på opgaver og præsentationer).

Mundtlig eksamen (hvor de studerende får feedback på karakter).
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 26 timer
Forberedelse til forelæsninger 78 timer
Øvelser/læseseminarer 20 timer
Forberedelse til øvelser/læseseminarer 40 timer
Eksamensforberedelse 42 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

 

Andersson, D. og Anderson, L. (2010). Nøglen til ledelse af forandring- strategier for bevidst forandringslederskab. Gyldendal Business, sider 299, ISBN 9788702090734.

 

Christensen, P. H. (2010): Mere videndeling, Hans Reitzels Forlag, sider 195.
ISBN 9788741253893

 

Dertil kommer en række artikler.

 

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter.

Sidst opdateret den 02-05-2018