English   Danish

2018/2019  BA-BINTO3001U  IT-kontrakter

English Title
IT Contracts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Innovation/Innovation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-04-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • demonstrere en grundlæggende indsigt i forskellige erhvervs- og it-retsområder, der er omfattet af faget
 • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger og betydningen af fagets retskilder
 • identificere og forklare basale it-retlige og erhvervsretlige begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog
 • formulere og diskutere erhvervsretlige og IT-retlige eksempler
 • analysere og konkludere på konkrete juridiske problemstillinger, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne ved henvisning til korrekte paragraffer og andre hjemler
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for det it-retlige område
Forudsætninger for at deltage i kurset
Viden om projektledelse, IT-strategi, økonomi og IT-ledelse svarende til de første to år af HA(it). Faget kan ikke tages af HA(-jur) eller cand.merc(-jur) studerende pga. overlap.
Prøve/delprøver
IT-kontrakter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende et grundlæggende kendskab til love og andre retsregler, som falder inden for den grundlæggende erhvervsret og it-ret - og som er relevant for it-kontrakter. Kurset fokuserer både på kontrakter om erhvervelse af it-ydelser, herunder software, og på kontrakter, som indgås ved brug af it, herunder e-handel. Faget fokuserer bl.a. på aftaleindgåelse, køb/leje, ophavsret og persondatabehandling samt på særlige it-kontraktyper (udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler).

 

Formålet er, at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde sig til erhvervsjuridiske problemstillinger, som de vil møde som ansatte i en it-virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende inden for it-branchen. Gennem undervisningen skal der opnås indgående kendskab til den del af retssystemet, som vedrører it og internettet - set i et virksomhedsperspektiv. Virksomheden kan både være en stor og en lille virksomhed.

 

Det er formålet at den studerende kan tage den opnåede viden med ud i erhvervslivet og få glæde af denne viden med det samme. De studerende skal sættes i virksomhedens sted og kunne foretage en vurdering af af de juridiske problmer, der kan forekomme  ved en given virksomhedsstrategi. Herefter skal de studerende anvende den erhvervede juridiske viden til at tænke præventivt og således forebygge juridiske tvister og problemer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, aktiv deltagelse, cases, domme og opgaver.
Feedback i undervisningen
Diskussioner af bl.a. cases i plenum. Undervisningen faciliterer en løbende dialog mellem underviser og studerende.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse 90 timer
Eksamen og forberedelse heraf 86 timer
Foreløbig litteratur

Henrik Udsen, IT-RET (4. udgave, Ex Tuto 2017).

Sidst opdateret den 05-04-2018