English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1010U  Videregående juridisk metode og retsteori

English Title
Legal Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Christina D. Tvarnø - CBS Law
Spørgsmål vedrørende faget og Indre Markedsprojekt rettes til Christina D. Tvarnø
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Læringsmål for Indre Markedsprojekt er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet dermed, det andet vedrører de elementer som Projektet skal bestå af.

Det metodiske udbytte
Efter at have gennemført forløbet skal den studerende kunne:
• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende
• Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med afhandlingen og dens indhold
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori
• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet
• Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion

Indholdskriterier
Karakteren 12 gives, når Projektet på fremragende vis, d.v.s. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:
 • Projektet er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende
 • Besvarelsen er afgrænset således, at Projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår)
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, d.v.s. går i dybden
 • I bedømmelsen indgår resumé, der indeholder Projektets centrale pointer. Resuméet skal affattes på engelsk
 • Projektet anvender begge fagområder i løsningen af problemformuleringen, således at fagområderne indgår i projektet med nogenlunde samme vægt. Projektet kombinerer de to fagområder hensigtsmæssigt
 • De i Vejledningen anførte elementer
 • Se læringsmål for Juridisk metode og retsteori samt Videnskabsteori under "Kursets indhold, forløb og pædagogik" nedenfor
Prøve/delprøver
Indre Markedsprojekt: Metode og Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Se nærmere vejledning for Indre Markedsprojekt, som er godkendt af studienævnet.
Arbejdet med projektet udføres i grupper bestående af 3-5 studerende. Projektet skal for grupper med 3 studerende have et sidetal på max. 30 normalsider og for grupper med 4-5 studerende max. 50 normalsider.
Der er ikke mulighed for at aflægge Indre Markedsprojekt som individuel prøve, med mindre der foreligger en dispensation fra studienævnet.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis projektet ikke er indleveret til den ordinære eksamen, skal den studerende indlevere et nyt projekt med et nyt tema til syge/omprøven. Det nye tema bestemmes af den fagansvarlige. Studerende, der skal aflevere projekt indenfor det nye tema har ret til (nye) vejledningstimer.
Studerende der skal skrive projekt indenfor nyt tema skal rette henvendelse til exams@cbs.dk umiddelbart efter den ordinære eksamen.
Hvis prøven bedømmes med karakteren 00 eller -3 skal den studerende indlevere et omarbejdet projekt til syge/omprøven. Studerende der dumper til den ordinære eksamen får tildelt yderligere 1 vejledningstime.
Indlevering af et omarbejdet projektarbejde såvel som indlevering af et nyt projektarbejde tæller som fornyet deltagelse i den pågældende prøve.
Hvis en studerende er syg under hele eller store dele af projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt med det oprindelige tema til bedømmelse snarest mulig efter den ordinære prøve, det vil normalt sige i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Hvis en studerende er syg på dagen for den mundtlig prøve, afholdes der en individuel mundtlig prøve snarest muligt efter den ordinære eksamen, det vil normalt sige i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den ordinære eksamen afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdsformen indgår som en obligatorisk del af HA(jur.)-uddannelsen ved CBS. Den bærende tanke er, at de studerende ikke blot skal præsenteres for økonomiske og juridiske fag i et traditionelt undervisningsforløb, men opøve evnen til inden for en eller flere problemkredse:
• på egen hånd at gå i dybden for at søge løsninger under integreret anvendelse af viden og metoder fra begge fagområder,
• at præsentere resultaterne af en sådan arbejdsproces i en forpligtende arbejdsrapport,
• at fremlægge og præsentere en sådan rapport,
• at gå ind i en drøftelse af de spørgsmål, som rapporten rejser eller behandler, berører eller har ladet ligge.
Projektets emne vælges tværgående for de juridiske og økonomiske fag. Emnet for Indre Markedsprojekt skal have sin faglige baggrund i de hidtil gennemgåede fag.

Emnet for faget Juridisk metode og retsteori er:

Dels: Retskildelære og retsdogmatisk analyse = retsvidenskab generelt
Dels: En række centrale retsteorier = retsfilosofi generelt.

Formålet med faget Videregående juridisk metode og retsteori er at give de studerende en fundamental forståelse af retsvidenskabens forskellige aspekter, herunder tilvejebringe en forståelsesmæssig ramme for kombination med økonomiske analyser og perspektiverne for præventiv anvendelse af juraen. I faget berøres således en diskussion af disse perspektiver og af, hvordan dette får indflydelse på udarbejdelsen af problemformuleringer og projekter.

For at opfylde formålet med faget foretages således en gennemgang af retskildelæren i dansk ret; regulering, sædvaneret, retspraksis og forholdets natur. Endvidere gennemgås rettens funktion; herunder lovgivningsprocedure, indhold og fortolkning af love, ændringslove, forarbejder, hjemmel og sammenhæng mellem grundloven, almindelige love og bekendtgørelser, anordninger og planer. Ligeledes indeholder faget en gennemgang af domstolspraksis og fortolkning af domme, retssædvaner og forholdets natur. Håndhævelse og civilproces, herunder forhandlingsprincippet samt andre grundlæggende forhold indenfor civilprocessen gennemgås. Faget indeholder endvidere en gennemgang af EU-rettens regulering, retskilder og EU-domme. I forbindelse med EU-retten gennemgås kompetenceforholdet til dansk ret, herunder traktater, direktiver og anden regulering.

I forhold til det retsvidenskabelige og videnskabsteoretiske indhold lægger faget vægt på en gennemgang af retsteorierne i et historisk og EU-retligt perspektiv – for at søge efter svar på forhold som: hvad er ret, hvornår er retten gyldig og hvad forstås ved gældende ret og sammenhængen i retten.

Målet med Videregående juridisk metode og retsteori er, at de studerende til den mundtlige eksamen skal kunne:
•    Redegøre for indholdet i retsvidenskaben generelt, særligt for indholdet i retskildelæren, den retsdogmatiske metode og retspolitiske analyser
•    Angive forskelle mellem de forskellige discipliner inden for retsvidenskaben. Den studerende skal have et indgående kendskab til betydningen af den juridiske metode ved juridiske analyser, samt kunne angive hvilke retskilder, der er anvendt i Indre Markedsprojekt, hvordan den retsdogmatiske analyse er gennemført og forskellen på retsdogmatik og -politik i forhold til projektet
•    Redegøre for indholdet i de grundlæggende retsteorier, der er angivet i pensum. Særligt indgående skal der kunne redegøres for naturretten, hermeneutikken, retspositivismen og -realismen. Den studerende skal kunne angive teoriernes særlige karakteristika og forklare betydningen af hver enkelt retsteori og kunne angive forskelle og ligheder, samt kunne sætte teorierne ind i et europæisk historisk perspektiv
•    Forklare forskellen mellem retsvidenskaben og –filosofien og redegøre for og diskutere forholdet mellem de to discipliner
•    Vise indgående kendskab til de modeller, der er anvendt i pensum til at forklare såvel retsvidenskaben som retsfilosofien
 

Beskrivelse af undervisningsformer
forelæsning
cases
diskussioner
Feedback i undervisningen
Feedback sker direkte i undervisningen. Undervisningen pædagogiske form indeholder mange elementer af reflektion, skabt af dialog mellem de studerende og mellem forelæseren. Forelæseren giver dels feedback på indbyrdes diskussion mellem studerende og direkte feedback på alle de reflektioner, de studerende bidrager med i selve undervisningen gennem de mundtlige øvelser, der er indbygget i undervisningen.
De studerende får endvidere feedback på det skriftlige arbejde i Indre Markedsprojekt under eksamen, som led i forberedelsen til bachelorprojektet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Forberedelse 70 timer
Eksamensforberedelse 6 timer
Foreløbig litteratur

Nielsen og Tvarnø, Retskilder og retsteorier, 5. udgave, 2017, hele bogen er pensum, men eksamenspensum er kapitel 1-11.

Sidst opdateret den 28-06-2018