English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1501U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Julie Buhl-Wiggers - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som f.eks. elasticitet, alternativ omkostning, markedsligevægt, oligopoly.
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som f.eks. modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence.
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser f.eks. relateret til offentlig regulering.
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som f.eks. nytte- og profitmaksimering, udbud lig efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som f.eks. pris, mængde og profit.
 • Vurdere, hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • Numerisk anvende standard mikroøkonomisk værktøj som f.eks. priselasticitet og skalaafkast.
 • Anvende økonomisk intuition og argumentation til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover skal de studerende have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B eller A niveau.
Prøve/delprøver
Microeconomics:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger, konsekvenserne heraf for vareprisdannelse, arbejdskraft, m.v. og samspillet mellem de forskellige markeder. Desuden omtales mulighederne for at opnå en samfundsøkonomisk effektiv ressourceanvendelse samt den økonomiske politiks (for eksempel konkurrencepolitikkens) indflydelse på de enkelte markeder og på den samfundsøkonomiske effektivitet.
Der bygges videre på mikroøkonomi i en stor del af den efterfølgende økonomiundervisning, især i fagene Erhvervsøkonomi, Makroøkonomi, Afsætningsøkonomi og Industriøkonomi. Derudover behandles emner der vil blive taget op i Finansiering, Rets- og Kontraktøkonomi og Konkurrenceret.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsningerne og øvelsesholdene bliver afholdt på dansk. Eksamen afholdes ligeledes på dansk.

Undervisningsformen er en blanding mellem traditionelle forelæsninger og aktiverende læringsmetoder, hvor de studerende arbejder selvstændigt med stoffet.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i storholdforelæsninger gennem quizzes m.m. Derudover, vil der løbende være feedback når de studerende arbjeder selstændigt. De studerende må gerne stille spg til læreren i løbet af pauser holdt i storholdforelæsninger. Derudover feedback gives ugentligt i office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 42 timer
Øvelser 24 timer
Forberedelse 56 timer
MyEconlab & MyLabplus 24 timer
Eksamensforberedelse 60 timer
Total 206 timer
Yderligere oplysninger

Supplerende materiale (øvelser, slides, osv) kan hentes på LEARN

Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.
Foreløbig litteratur under udarbejdelse: Microeconomics HA JUR  Compiled by Dario Pozzoli Incl. Access Code, Pearson International.

 

Sidst opdateret den 28-06-2018