English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1502U  Juridisk metode og aftaleret

English Title
Legal Method and contract law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Christina D. Tvarnø - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne
 • Redegøre for de grundlæggende retskilder i dansk ret , herunder særligt inden for aftaleretten
 • Præsentere forståelse for retskildernes systematik, indbyrdes vægtning og hjemmelsgrundlag
 • Analysere de i fagets beskrevne aftaleretlige regler og retskilder
 • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af aftaleretlige regler, domme og retsprincipper
 • Identificere relevante aftaleretlige problemer og retlige argumenter ud fra fagets materiale.
 • Præsentere forståelse for løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Juridisk metode og aftaleret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fag omhandler en introduktion til juridisk metode samt den juridiske disciplin aftaleret. Faget indeholder endvidere såvel juridisk metodeforståelse, dybdegående kendskab til aftaleret samt forståelse for at anvende jura som præventivt styringsmiddel.

Evnen til at anvende jura som præventivt styringsmiddel i erhvervsvirksomhed kræver, at såvel reglerne om de enkelte kontraktforhold som de almindelige obligationsretlige regler og principper beherskes som det ”skelet”, der danner grundstammen i den juridiske metode, og at man gennem konkret anvendelse af reglerne optræner sin indlevelse i de problemer, som reglerne regulerer, og sin juridiske forståelse.

Fagets første del omhandler introduktion til den juridiske disciplin Juridisk metode. Juridisk metode omhandler på denne del af uddannelsen et overblik i, hvilke metoder der anvendes til juridiske analyser og besvarelse af juridiske problemstillinger. Juridisk metode er indføring i det grundlag, hvorpå juridiske svar gives. I dette fag introduceres således til at den studerende bliver i stand til at give korrekte juridiske svar.
 

Fagets andel del omhandler den juridiske disciplin aftaleret. I enhver form for erhvervsvirksomhed indgår aftaler om køb og salg af varer og tjenesteydelser som centrale aktiviteter. Således indkøber f.eks. en producerende virksomhed råvarer, der forarbejdes og sælges som færdigvarer. I forbindelse med produktionen indgår aftaler om sagkyndig bistand, arbejdsaftaler, lejeaftaler m.v. Virksomhedens produkter skal transporteres og forsikres, ligesom virksomhedens fysiske rammer skal erhverves ved leje eller køb. Disse forhold reguleres bl.a. ved indgåelse af aftaler. Jura som præventive styringsmiddel indgår i alle elementer af denne del af faget.

Aftaleretten bygger både på lovregler og almindelige retsgrundsætninger. Hvor der ikke er givet sådanne særlige aftaleretlige lovregler, må man have et almindeligt system at falde tilbage på. Dette system kaldes i den juridiske terminologi obligationsrettens almindelige del.

Aftaleretten omhandler i dette fag følgende materielle retsområder:

Indgåelse af aftaler
Fuldmagtsforhold
Ugyldighed
Forbrugeraftaler og urimelige aftaleforhold
Almindelige bestemmelser og aftalers retsvirkning (fortolkning og udfylding)
og indbefatter grundig indførelse i og forståelse for alle retskilder inden for dette område, hvilket er regulering, retspraksis, sædvaner og almindelige retsgrundsætninger.

I overensstemmelse hermed kan fagets læringsmål siges at gå ud på dels teoretisk forståelse, overblik og viden, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere og vurdere konkrete forhold i lys af de relevante retsregler med henblik på præsentation af, redegørelse for og løsning af konkrete problemer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Pensum læses inden forelæsningen, hvor der alene gives et overblik - hele pensum gennemgås ikke. Dele af pensum tages op i øvelsestimerne, hvor der også arbejdes med at systematisere og huske hjemmel, at finde hjemmel, arbejde med skriftlige opgaver, mv. De studerende tilegner sig selv pensum, dels ved at læse pensum og forstå pensum, ved at arbejde med pensum i studiegrupper og ved forberedelse til eksamen.

Det er meget afgørende, at der studeres og arbejdes med pensum, lovsamlinger, domme og opgaver mellem forelæsningerne og at man møder velforberedt op. Forelæseren og øvelseslæren forbereder lektionerne ud fra den forudsætning, at alle studerende er forberedt.

Pensum gennemgås ikke i en bestemt rækkefølge men der arbejdes med at skabe klarhed over de overordnede hovedlinjer i aftaleretten og retskildelæren

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
gennem dialog og reflektion på law labs
gennem skriftlige opgaver
gennem cases i undervisningen
gennem små gruppeopgaver og opsamling herpå i forelæsninger
gennem arbejdet med cases og domme i undervisningen
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 39 timer
Øvelser/law labs 12 timer
Forberedelse til forelæsninger 112 timer
forberedelse til øvelser 18 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Tvarnø & Denta, Få styr på metoden, del 1, Extudo, 2018
Lennart Lynge Andersen mfl.: Aftaler og mellemmænd, 7. udgave, 2016, Forlaget Thomson (enkelte kapitler undtaget fra eksamenspensum) 
 UFR: Udvalgte domme, lægges på fagets hjemmeside
Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2018, samfundslitteratur.
Hele aftaleloven er pensum og skal kunnes udenad.

Forbrugeraftaleloven

Fagets andre lov og doms-elementer er ligeledes en del af pensum.

Sidst opdateret den 28-06-2018