English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1506U  Makroøkonomi

English Title
Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Dario Pozzoli - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • tilegne sig begrebsapparatet
 • lære de enkelte modeller (fx varemarkedsmodellen for den lukkede økonomi)
 • få et overblik over modellerne (forstå forskellene)
 • kunne vælge den model som passer til en konkret problemstilling.
 • beregne ligevægten (fx varemarkedsligevægt).
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at den studerende i kursusperioden følger med i den løbende debat og orientering i nyhedsmedierne om den økonomiske politik, således at især hovedtræk vedrørende danske, europæiske og amerikanske forhold er kendte. Med forhold tænkes på de variable der indgår i modellerne i pensum.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets skal give en indføring i makroøkonomiske teori, suppleret med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, statsgæld, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Makroøkonomi omfatter analyser på kort og på langt sigt af samspillet mellem:
$ Vare- og tjenestemarkedet
$ Penge- og valutamarkedet
$ Arbejdsmarkedet

Økonomisk politik:
$ Teoretisk og empirisk belysning af de muligheder, der er for gennem den økonomiske politik, f.eks., finans-, penge- og valutakurspolitikken, at påvirke den økonomiske udvikling i et samfund med en åben økonomi.

Der lægges i nationaløkonomi vægt på, at den studerende tilegner sig:

$ Økonomisk metode og analyseteknik.
$ Modelforståelse og modelanvendelse
$ Overblik over mainstream teorier indenfor den makroøkonomiske disciplin.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsningerne og øvelsesholdene bliver afholdt på dansk. Eksamen afholdes ligeledes på dansk.
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Feedback gives i storholdforelæsninger gennem quizzes. Studerende må gerne stille spg til lærer i løbet af pauser holdt i storholdforelæsninger. Derudover feedback gives ugentligt i office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 40 timer
Øvelser 30 timer
Forberedelse 76 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 10 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Macroeconomics. A European Perspective”, third (new) edition; Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Fancesco Giavazzi

Sidst opdateret den 28-06-2018