English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1722U  International formueret

English Title
Private International Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
 • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
 • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
 • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
International Formueret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den stadig stigende internationalisering af den grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser nødvendiggør kendskab til international formueret, dvs. de internationale regler, som har størst betydning for eksport- og importsektorerne. Der fokuseres på international kontraktsret, international civilproces og international handelsvoldgift. Reglerne er navnlig fastsat af EU og FN’s Kommission for International Handelsret. Mens FN-reglerne har vundet global udbredelse, gælder EU-reglerne for EU-staterne.

Fagets centrale emne er den internationale omsætning af varer og tjenesteydelser. Hovedvægten lægges på de problemer, som møder den erhvervsdrivende, der agerer på det internationale marked som sælger, køber eller formidler.
Følgende emner behandles:

 • International kontraktsret, dvs. lovvalget for løsørekontrakter og andre kontrakter,
 • International civilproces, dvs. domstolenes internationale kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, og
 • International handelsvoldgift, dvs. FN’s modellov om voldgift samt New York-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser.
Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Bedømmelse af skriftlige opgaver på eksamensniveu, diskussion og Q&A under forelæsninger og workshops samt mundtlig gennemgang af opgaver på eksamensniveau.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 6 timer
Forberedelse 82 timer
Eksamensforberedelse 82 timer
Foreløbig litteratur

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 4. udg. 2018

Peter Arnt Nielsen, International handelsret – Tekster, 4. udg. 2018

Peter Arnt Nielsen, International handelsret – Studiehæfte, 4. udg. 2018

Sidst opdateret den 28-06-2018