English   Danish

2018/2019  BA-BJURO1731U  Afsætningsøkonomi og Markedsføringsret

English Title
Marketing and Marketing Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Markedføringsret
  Jan Trzaskowski - CBS Law
 • Afsætningsøkonomi
  Jens Jacob Bødker - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Afsætningsøkonomi
  Tore Kristensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Læringsmålene falder i to dele - A: Markedsføringsret og B: Afsætningsøkonomi.

A: I faget markedsføringsret skal den studerende demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
 • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde
 • B: I faget afsætningsøkonomi skal den studerende identificere et marketingproblem samt koble dette til relevante juridiske problemer
 • identificere og forklare, sammenligne og integrere teori om markeder, forbrugere og konkurrenter og have en forståelse af integrationen med de relevante juridiske fag
 • kunne udvikle og opstille hypoteser for at en virksomhed kan træffe beslutninger om deres markedsføring
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Afsætningsøkonomi:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Markedsføringsret:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerAlle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsføring er centralt for de fleste virksomheder, men markedsføring er også en af grundpillerne i en markedsøkonomi, idet virksomheders information og handlinger har stor betydning for forbrugeres og erhvervsdrivendes valg af produkter.

 

Afsætningsøkonomien har primært fokus på optimering af markedsføring mhp. at øge afsætningen, hvorimod markedsføringsrettens primære fokus er på grænserne for lovlig markedsføring, herunder amvendelse af forretningskendetegn. Væsentlige dele af markedsføringsretten er harmoniseret i EU-retten med henblik på at understøtte det indre marked og beskytte både forbrugere og konkurrenter.

 

Undervisningen er tilrettelagt således at fagene markedsføringsret (med varemærkeret) og afsætningsøkonomi vil give den studerende mulighed for at tilrettelægge en virksomheds markedsføring med udgangspunkt i teorier om markedsføring og inden for grænserne for lovlig markedsføring samt ved udnyttelse af mulighederne for at beskytte varemærker.

 

AFSÆTNINGSØKONOMI

 

Fagets mål er at give de studerende en forståelse for det afsætningsøkonomiske begrebs- og modelapparat. Der lægges vægt på adfærdsteori, herunder anvendelse af redskaber og teknika i markedsføringen. Undervisningen er til dels case-orienteret og problemorienteret. Konsumerisme har relativ stor vægt. De studerende skal kunne de basale teorier omkring marketing. De skal kunne anvende dem til at analysere og identificere løsninger i et samlet perspektiv med fagets juridiske del. 
Ligeledes skal de studerende kunne anvende marketings lærebygning til at identificere vigtige aktører og deres strategiske interesser under en integreret marketing/markedsretling analyse og planlægning. Under efterspørgselsteorien sættes fokus på forbrugernes og virksomhedernes bevæggrunde og adfærd i deres egenskab af efterspørgere. Desuden gives en elementær indføring i de beslutningsvariable, som virksomheden har til rådighed overfor konkurrenter, forbrugere eller andre aftagere i det vertikale system, der stiliseret kan fremstilles som afsætningskæden: Producent - grossist - detaillist - forbruger. I undervisningen anlægges både en rent økonomisk og behavioristisk indfaldsvinkel til markedsføringsmæssige problemstillinger.

 

 

MARKEDSFØRINGSRET

Kurset giver en grundig introduktion til markedsføringsretten, herunder varemærkeretten. Formålet er at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter. Den studerende gives en forståelse for, hvor grænsen for lovlig markedsføring går, samt hvad man skal finde sig i fra sine konkurrenter. Kurset giver derudover en forståelse for beskyttelse og håndhævelse af virksomheders varemærker og andre forretningskendetegn.


Der benyttes case-baseret undervisning mhp. anspore diskussioner og derved skabe forståelse for den kompleksitet markedsføringsretlige spørgsmål ofte besidder, herunder afgrænsningen mellem fortolkning og udfyldning, som er central inden for markedsføringsretten. I den sammenhæng inddrages også elementer fra afsætningsøkonomien og andre relevante discipliner for at skabe forståelse for den kontekst markedsføringsretten skal forstås i.


Der lægges vægt på, at undervisningen illustrerer snitflader til andre discipliner, som de studerende kender, herunder aftale-, købe- og erstatningsret samt internationale spørgsmål. Endelig lægges der stor vægt på anvendelse af den juridiske metode samt forståelsen af EU-rettens betydning for national markedsføringsret.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 2x103 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Diskussion i plenum.
Studenterarbejdstimer
Afsætningsøkonomi - forelæsninger 24 timer
Afsætningsøkonomi - forberedelse 64 timer
Afsætningsøkonomi - eksamensforberedelse 15 timer
Markedsføringsret - forelæsninger 24 timer
Markedsføringsret - forberedelse 64 timer
Markedsføringsret - eksamensforberedelse 15 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

 

AFSÆTNINGSØKONOMI:
Ole E. Andersen, Svend Hollensen, Poul K. Faarup, Steen Olesen og Henrik Brask (2016) Moderne markedsføring 2. Udgave Hans Reizels Forlag, København

 

MARKEDSFØRINGSRET:
Peter Møgelvang-Hansen m.fl.: Markedsføringsretten, 3. udgave, 2017;
ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation 2011.

Sidst opdateret den 28-06-2018