English   Danish

2018/2019  BA-BJURO2503U  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organization
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Selvstændigt præsentere og diskutere forskellige teoretiske perspektiver på hvad en organisation er, og hvorfor der eksisterer organisationer.

 • Selvstændigt analysere og diskutere fordele og ulemper ved de ressourcer og virkemidler organisationer anvender.
 • Selvstændigt analysere hvordan organisationer udfordres af, og tilpasser sig, den omverden de befinder sig i.

 • Selvstændigt anvende pensum til at forstå og forklare både interne og eksterne udfordringer ved organisationer og organisering, og dermed give anvisninger til hvorledes disse udfordringer bedst muligt kan håndteres.
Prøve/delprøver
Organisationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på hvordan arbejdspladser – som nogle gange også refereres til som organisationer eller virksomheder – fungerer. I faget bliver du således introduceret til en række organisationsteorier som analyserer og diskuterer hvad en organisation er, hvordan den fungerer, og hvad der udfordrer organisationer. Dermed bliver det muligt for dig bedre at forstå, forklare og forbedre organisationer. Faget indeholder tre temaer:

 

 1. Hvordan har organisationsteorien udviklet sig, og hvorfor findes der overhovedet organisationer?
 2. Hvilke ressourcer er vigtige input i organisationer?
 3. Hvilke virkemidler anvender organisationer?

 

For det første diskuteres hvordan de første systematiske studier af organisationer for cirka hundrede år siden også i dag præger organisationsteorien, og derefter analyseres hvorfor der eksisterer organisationer, og hvorvidt organisering fx skaber synergieffekter, og dermed fx økonomiske fordele. For det andet analyseres hvilke ressourcer organisationer rummer, og hvordan disse ressourcer bedst muligt udvælges og anvendes. For det tredje – hvilket er fagets mest omfattende tema - analyseres hvilke virkemidler organisationer anvender for at sikre den bedst mulige forvandling af input til output. Dette tema fokuserer på hvad der kan betragtes som en række instrumenter, metoder eller processer som understøtter organisationen i at nå sine mål. Temaet fokuserer bl.a. på forandring, kontrol, ledelse, kommunikation, kreativitet, møder og strukturer.

Efter faget har du opnået en grundlæggende forståelse for hvad organisationer er, hvordan de fungerer og hvilke udfordringer organisering og organisationer rummer.
Dermed har du en forståelse for, hvordan teorier om organisationer kan anvendes til at analysere organisationer og forstå, forklare og forbedre hvad der foregår i og omkring organisationer.

Undervisningen gennemføres som 1 tilstedeværelsesforelæsning á tre timer og 5 online forelæsninger á tre timer, og 5 dobbelte øvelsestimer. Øvelsestimerne foregår på tre hold. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsningerne (bortset fra de tre første) gennemføres online, og øvelsestimerne er tilstedeværelsestimer. Både online og i øvelsestimerne arbejdes der med anvendelse af fagets teorier i form af skriftlige opgaver og mundtlige oplæg.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager i forbindelse med deres skriftlige og mundtlige oplæg feedback på deres forståelse og anvendelse af pensumteorierne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelsestimer 10 timer
Forberedelse 128 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Yderligere oplysninger

I udgangspunktet gennemføres tilstedeværelsesundervisningen uden at de studerende anvender computer eller andre skærme.

Foreløbig litteratur

Fagets pensum består af 1 grundbog og 7 akademiske artikler (som alle kan hentes elektronisk via CBS bibliotek).

 

Grundbog:

 • Peter Holdt Christensen (2017). Organisationer i arbejde. En introduktion til teorier om hvordan arbejdspladser fungerer. København: Akademisk Forlag.

 

7 artikler:

 1. Ashford, S.J. og L.L. Cummings (1983). Feedback as an individual resource: Personal strategies of creating information. Organizational Behavior and Human Performance, 32 (3): 370-398.
 2. Grant, A.M. og S.V. Patil (2012). Challenging the norm of self-interest: Minority influence and transitions to helping norms in work units. Academy of Mananagement Review, 37 (4): 547-568.
 3. Haas, M. og M. Mortensen (2016). The secrets of great teamwork. Harvard Business Review, 94 (6): 70-76. 
 4. Hinds, P. J. og C. D. Cramton (2014). Situated coworker familiarity: How site visits transform relationships among distributed workers. Organization Science, 25 (3): 794-814.
 5. Kidwell, R. Jr. og N. Bennett (1993). Employee propensity to withhold effort: A conceptual model to intersect three avenues of research. Academy of Management Review, 18 (3): 429-456.
 6. McFarland, L.A. og R.E. Ployhart (2015). Social media: A contextual framework to guide research and practice, Journal of Applied Psychology, 100 (6): 1653-1677.
 7. Waber, B., J. Magnolfi og G. Lindsay (2014). Workspaces that move people. Harvard Business Review, 92 (10): 69-77.

 

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 28-06-2018