English   Danish

2018/2019  BA-BJURV1801U  Økonomisk regulering af kritisk infrastruktur

English Title
Economic Regulation of Utilities

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - CBS Law
Underviser: Bue Tidemann, CMJ og afdelingschef i Energistyrelsen
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Virksomhedsstudier/Cultural studies
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-08-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne analysere forsyningssektoren i krydsfeltet mellem økonomi og jura, kunne sammen sætte en økonomisk regulering ud fra en række grundelementer, identificere og anvende en bred vifte af incitamentsinstrumenter, besidde et gennemgående kendskab til den danske og euretlige forsyningsregulering.
  • Den studerende kan forstå hvordan forsyningssektoren fungerer juridisk, økonomisk og i praksis
  • Den studerende kan forstå og analysere regulering - konsekvenser og struktur - for naturlige monopoler og forsyningsbranchen
  • Den studerende kan redegøre for principperne for regulering af naturlige monopoler
  • Den studerende kan inddrage klimatilpasning, grøn energi, cirkulær energi i en økonomisk og juridisk perspektiv
  • Den studerende kan analysere regulering, marked, monopolsituationer, incitamenter og ressourceallokering i forhold til forsyningssektoren og energiområdet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en fordel at have godt kendskab til EU-ret, mikro-økonomi og industriøkonomi.
Prøve/delprøver
Økonomisk regulering af kritisk infrastruktur:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker 1-2 spørgsmål i pensum, og redegør for disse samt eventuelle øvrige spørgsmål i pensum, der måtte være relevante.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er et integreret valgfag i økonomi og jura om forsyningssektoren. Den studerende skal lære at forstå og regulere en sektor der omsætter for 92 mia årligt, næsten 2,5 % af BNP og yderligere bidrager med 75 mia. i eksport. Sektoren berør alle danskere og alle virksomheder hver eneste dag. 15000 ansatte, et ministerium, to styrelsen og to tilsyn sørger at regler og teknik kører og at Danmark blive mere energieffektivt, mere grønt og alt sammen til den rette pris.  

 

Branchen er kendetegnet ved naturlige monopoler der på hver sin måde er under forandring. De sidste 100 år er ny teknologi kommet til, men grundkonceptet har mere eller mindre været det samme. Strøm, vand, spildevand, varme og affald blev varetaget af kommunale og forbrugerejede selskaber som mere eller mindre fik lov at passe sig selv. Kravet om effektiviseringer og en hel ny teknologisk standard har dog vent op og ned på det verdenssyn. Regulator og regeludsender, halser efter udviklingen, hvor går så hurtigt at ingen nærmest kan følge med. Reguleringen kræver derfor økonomisk indsigt, innovative løsninger og juridisk håndværk for at kunne lykkes. Faget tager sit udgangspunkt i teorien, men vil i høj grad indeholde en praktisk dimension hvor den studerende for mulighed for hands on at identificere og bidrage med løsninger til højaktuelle udfordringer inde for forsyningssektoren. 

 

Den studerende skal kunne begå sig i krydsfeltet mellem økonomi og jura og skal ved fagets afslutning kunne sammensætte en økonomisk regulering fra en række grundelementer, identificere og anvende en bred vifte af incitamentsinstrumenter, besidde et gennemgående kendskab til den danske og euretlige forsyningsregulering. 

 

Derudover arbejdes der med 

 

Udnyttelse af restprodukter og cirkulær økonomi 

 

Regulering af naturlige monopoler og skabelse af konkurrence hvor det ellers ikke findes

 

Forhandlingsorienteret tilgang til monopolregulering 
 

Innovation og eksport i sektoren. 

Klimatilpasning. Hvordan sikrer vi os fremover, hvem har ansvaret og hvem skal betale? 

Consumer til Prosumer. Hvordan håndteres overgangen fra et system med få monopolproducenter til at alle kan blive deres egne producenter?

EU retten på energiområdet. Hvordan ser reguleringen ud og hvordan spiller store nationale økonomiske interesser sammen med grøn omstilling og ønsket om et indre energimarkedet? 

Grøn omstilling og støtteordningerne - Hvorfor er incitamentprogrammer besværlige at få til at virke efter hensigten. 

Regulator vs. Selskaber vs. Forbrugere - Hvordan er og bør rollefordelingen være og hvem ved egentlig bedst hvad markedet efterspørger? 

Liberalisering og privatisering af forsyningssektoren - Skal den kritiske infrastruktur overlades til private selskaber?

 

Fremtiden for den kritiske infrastruktur. Bliver den ved med at være kritisk?

 

En ny regulering i praksis - Fra første analyse til endelige produkt.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
cases
fremlæggelser
diskussioner

i plenum
Feedback i undervisningen
Sker gennem arbejde med cases, fremlæggelser og diskussioner i plenum
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 147 timer
eksamensforeredelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Der udarbejdes en materialesamling

Sidst opdateret den 17-08-2018