English   Danish

2018/2019  BA-BMECO1801U  Sandsynlighedsteori

English Title
Probability Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Anders Rønn-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-08-2018

Relevante links

Læringsmål
 • undersøge simple sandsynlighedsteoretiske problemstillinger og finde relevante løsningsveje
 • kunne skelne mellem og anvende forskellige fordelinger, diskrete såvel som kontinuerte, både i en og flere dimensioner
 • gennemføre beregninger af og udlede simple formler for sandsynlighedsteoretiske størrelser
 • anvende transformationsresultater til at finde fordelinger af transformationer af stokastiske variable og vektorer
 • beskrive og anvende begreberne uafhængighed og betingede fordelinger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til matematik svarende til de første to semestre på HA(mat).
Prøve/delprøver
Sandsynlighedsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen har til formål at give de studerende forståelse af modeller for stokastiske fænomener, således at disse kan anvendes i erhvervsøkonomiske specialdiscipliner, f.eks. finansieringsteori, spilteori og kø og lagerteori. Videre danner sandsynlighedsteorien grundlag for forståelsen af statistiske principper og metoder, og hvorledes disse kan indgå som beslutningsgrundlag.

 

Der undervises på et matematisk grundlag, dvs. faget anvender væsentlige dele af matematisk analyse og lineær algebra. Kurset indfører sandsynlighedsregningens basale begreber og metoder. De centrale begreber er stokastiske variable, en- og flerdimensionale fordelinger og tæthedsfunktioner, middelværdi og varians, uafhængighed og betingede fordelinger og transformationer.

 

Der forelæses i 12 uger, hvoraf øvelsesundervisningen løber i de sidste 10. Hver uge med øvelser indeholder 2 timers workshop, hvor der regnes opgaver med hjælp fra instruktoren, og 2 timers fælles opgavegennemgang. Derudover indeholder kurset en separat workshop, hvor statistikprogrammet R introduceres.

 

I løbet af kurset stilles to frivillige hjemmeopgaver.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback på opgaveregning gives i forbindelse med øvelsesworkshops og opgavegennemgang samt ved retningen af de to frivillige hjemmeopgaver.

Desuden indeholder forelæsningerne mindre quizzer og opgaver. Studerende kan få yderligere feedback ved at benytte den ugentlige kontortid.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 48 timer
Øvelser 42 timer
Forberedelse inkl. frivillige hjemmeopg. 112 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Wackerly, Mendenhall, Scheaffer: Mathematical Statistics with Applications, 7th Edition, Duxbury 2008.
 
2. Probability
  - mængde-notation, tællemetoder, betinget ssh., stokastisk uafhængighed,  Bayes' formel, stokastisk variabel
3. Discrete random variables and their probability distributions
  - sandsynlighedsfordeling, punktsandsynlighed, middelværdi, varians, moment-genererende funktion, Tchebysheffs ulighed
  - Standardfordelinger: binomial, geometrisk, negativ binomial, hypergeometrisk, Poisson
4. Continuous variables and their probability distributions
  - fordelingsfunktion, tæthed, middelværdi, varians
  - Standardfordelinger: Uniform, Normal, Gamma, Beta
5. Multivariate probability distributions
  - bivariat og multivariat fordeling, marginal og betinget fordeling, uafhængige stokastiske variable,
    middelværdi af funktion af stokastiske variable, kovarians, middelværdi og varians af lineær funktion
    af stokastiske variable, betinget middelværdi
  - Fordelinger: Multinomial (=polynomial), bivariat normal
6. Functions of random variables
  - Fordelingsfunktionsmetoden, transformationsmetode, brug af moment-genererende funktioner, flerdimensional
    transformation via funktionaldeterminant, ordnede observationer
7. Sampling distributions and the central limit theorem
  - central grænseværdisætning, normal approximation af binomialfordeling
  - Standardfordelinger: Chi-i-anden, F, Student t
 

 

Peter Dalgaard: Introductory Statistics with R. 2nd ed. , Springer 2008 (kan downloades på CBS via Springerlink)
 
1. Basics
2. The R environment
3. Probability and distributions

Hertil kommer supplerende notater i fornødent omfang.


 

Sidst opdateret den 15-08-2018