English   Danish

2018/2019  BA-BPROO1005U  Økonomistyring og projekter

English Title
Management Accounting and Projects

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til planlægning, styring og kontrol af virksomheders og projekters økonomistyring
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af opgaver og/eller besvarelse af spørgsmål inden for økonomistyring af virksomheder og projekter
 • Reflektere over fagets teoriers og modellers anvendelighed og begrænsninger i forhold til økonomistyringsmæssige opgaver, emner og/eller discipliner inden for virksomheders og projekters økonomistyring
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring og projekter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis prøveformen ender med at være en mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse inkl. votering og karakterafgivelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende en forståelse for grundlæggende økonomistyringsmæssige discipliner på tværs af organisationer og projekter. Faget dækker områder som eksempelvis virksomheders og projekters økonomistruktur, omkostningsinformation til beslutningstagen, lønsomhedsberegning, budgettering og præstationsmåling. Faget tager udgangspunkt i, at økonomistyringsinformation skal benyttes til beslutningstagen for styring af virksomheder og projekter. Fagets formål er videre at give de studerende kompetencer til beregning samt reflektion over konkrete praktiske økonomistyringsmæssige opgaver.

 

Fagets forløb er struktureret således, at der startes med en gennemgang af økonomistyringens overordnet formål og betydning samt virksomheders og projekter økonomistruktur. Over de næste undervisningsgange vil der blive fokuseret på de individuelle økonomistyringsmæssige displiner, hvorefter den sidste lektion runder faget af og forbereder de studerende til eksamen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring en grundbog for økonomistyring generelt, en grundbog for økonomistyring på projekter mere specifikt samt en række akademiske artikler. Undervisningen tager form af tilstedeværelsesundervisning, hvor der vil blive lagt vægt på en kombination af både forelæsning, diskussion samt opgaveløsning. Herudover vil der være en række ekstraopgaver tilgængelige, som både kan løses løbende gennem fagets afvikling og/eller som forberedelse til eksamen.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen: 1) ved løsning af opgaver der gennemgås med udgangspunkt i de studerende besvarelser, og 2) ved løbende diskussion af faget emner med videre. Herudover vil der løbende gennem fagets forløb være office hours, hvor det vil være muligt for de studende at mødes med underviseren på tomandshånd (eller i mindre grupper, hvis dette foretrækkes).

Til faget tilbydes også et online økonomistyringsforum, som indeholder en række forskellige muligheder for feedback. Her vil det være muligt at løse opgaver med direkte feedback fra systemet, dele noter med sine medstuderende, m.v.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2011): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson
 • Venkataraman, R.R. and Pinto, J. K. (2008): Cost and Value Management in Projects. New Jersey: John Wiley & Sons.

 

Artikler

 • Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right. Project Management Journal, Vol. 37, No 3, s. 5-15
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • Mouritsen, J. (1989). Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer. I P. Melanders (red.). Nye perspektiver i økonomistyringen. DJØF's Forlag.
 • M.fl.
Sidst opdateret den 22-06-2018