English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2000U  Metode, projektstyringsværktøjer og tværfagligt 1. års projekt

English Title
Methods, Project Management tools and Interdisciplinary 1st Year Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår, Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Sofia Pemsel - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
  • Organisation/Organization
  • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 06-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • udarbejde en problemformulering, der har relevans for projektledelse
  • anvende og reflektere over anvendte dataindsamlingsmetoder
  • anvende og integrere teori fra flere fag i en empirisk forankret analyse
  • redegøre for og diskutere de anvendte teorier og sammenligne dem med alternative teorier
  • anvende, redegøre for og reflektere over projektstyringsværktøjer anvendt i eget projekt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i faget 'Beslutning, risiko og usikkerhed', hvorfor tilmelding til faget forudsætter, at man også er tilmeldt faget 'Beslutning, risiko og usikkerhed'.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPROO1021U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus har et todelt fokus.

For det første handler kurset om at træne de studerende i at producere akademisk viden om projektledelsesrelevante problemstillinger og at arbejde systematisk med forsknings- og undersøgelsesmetoder, med særligt fokus på kvalitative interviews og dokumentstudier. Faget rummer træning i at formulere en problemstilling og designe en kvalititv interviewundersøgelse, som hjælper med at besvare den specifikke problemstilling.  I faget indgår der et skriftligt gruppeprojekt, 1. årsprojektet. For at lave 1. årsprojektet skal de studerende anvende kvalitative interviews og dokumentstudier til at samle data om et konkret projekt i en selvvalgt caseorganisation. I dataanalysen bruger gruppen teorier fra faget ”Beslutning, risiko og usikkerhed” samt fra ét af de andre fag i det første to semestre, dog eksklusiv mikroøkonomi, regnskab og statistik.
 
For det andet får de studerende i dette fag en mulighed for at afprøve  projektstyringsværktøjer, som er blevet introduceret i andre fag. Dermed får de studerende dybere indsigt i karakteren af sådanne værktøjer og de muligheder og begrænsninger, deres anvendelse fremkalder. De studerende vælger derfor mindst ét af værktøjerne og implementerer det i styringen af deres eget 1. års projekt. Refleksioner over anvendelsen af det valgte værktøj indgår i det skriftlige gruppeprojekt og eksamen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget fokuserer på et skriftligt gruppeprojekt, 1. årsprojekt, som skal indeholde en analyse af et selvvalgt projekt i en organisation. Hver gruppe får tildelt en vejleder til dette projektforløb

Faget indeholder desuden forelæsninger og øvelser om metode.
Feedback i undervisningen
Feedback bliver primært givet i forbindelse med vejledning.

I metodeundervisningen vil der være løbende feedback fra underviseren på gruppeøvelser og gruppefremlæggelser i selve undervisningen.

Sproget i undervisningen kan veksle mellem dansk og engelsk.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 18 timer
Forberedelse til undervisning 18 timer
Projektarbejde 110 timer
Eksamen 60 timer
Foreløbig litteratur

Kvale, S. og S. Brinkmann (2015). Interview. Introduktion til et håndværk. 3.

udgave. Hans Reitzels Forlag (udvalgte kapitler)

Sidst opdateret den 06-12-2018